Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/544/EEG av den 9 oktober 1990 om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 310 , 09/11/1990 s. 0028 - 0029

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0253

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0253RÅDETS DIREKTIV av den 9 oktober 1990 om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (90/544/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Genom rekommendation 84/549 EEG(4) förespråkar rådet att tjänster inom området telekommunikation införs på grundval av en gemensam uppfattning.

De resurser som erbjuds av moderna telenät bör till fullo utnyttjas för den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen.

Radiobaserad personsökning är beroende av tilldelning av och tillgång på lämpliga frekvenser för sändning och mottagning mellan stationära basstationer respektive mottagare för radiobaserad personsökning.

Frekvenserna och systemen för de landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsterna som för närvarande används inom gemenskapen uppvisar stora variationer och tillåter inte alla användare på rörlig fot att dra nytta av tjänster och marknader som omfattar hela Europa.

Införandet av det mera avancerade, radiobaserade personsökningssystemet med kodnamnet Europeiska radiomeddelandesystemet ERMES (European Radio Messaging System) som specificerats av Europeiska standardiseringsorganet för telekommunikationer ETSI kommer att ge en unik möjlighet att upprätta en verkligt alleuropeisk, radiobaserad personsökningstjänst.

Europeiska post- och telekonferensen CEPT har angett det lediga frekvensbandet 169,4 - 169,8 MHz som det lämpligaste bandet för allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning, ett val som står i överensstämmelse med bestämmelserna i Internationella teleunionens ITU radioreglemente.

CEPTs rekommendation T/R 25-07 om samordning av frekvenserna för det europeiska radiomeddelandesystemet har fastställt de europeiska kanalerna för ERMES-systemet.

Delar av frekvensbandet används eller är avsedda att användas av vissa medlemsstater för andra radiotjänster.

En ökad tillgång till den erforderliga del av frekvensbandet som anges ovan kommer att vara oumbärlig för upprättandet av en verkligt alleuropeisk, radiobaserad personsökningstjänst.

En viss flexibilitet kommer att behövas för att olika krav på frekvenser i olika medlemsstater skall kunna tillgodoses. Det kommer att bli nödvändigt att säkerställa att sådan flexibilitet inte fördröjer utbyggnaden av ett alleuropeiskt system.

Samordningsprocedurer måste upprättas mellan angränsande länder efter behov.

Genomförandet av rådets rekommendation 90/543/EEG av den 9 oktober 1990 om det samordnade införandet av den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningen i gemenskapen(5) kommer att säkerställa att ett alleuropeiskt system påbörjas senast den 31 december 1992.

På grundval av nuvarande trender inom teknik och på marknaden, förefaller det realistiskt att förutse att frekvensbandet 169,4 - 169,8 MHz kommer att fastställas såsom det band, från vilket frekvenser skall väljas i enlighet med efterfrågan för införande och utbyggnad av ett alleuropeiskt, radiobaserat personsökningssystem.

Rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning(6) kommer att medge att gemensamma specifikationer om överensstämmelse snabbt upprättas för det alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningssystemet.

Den rapport om allmänt tillgänglig mobilkommunikation som Analys- och prognosgruppen GAP upprättat åt Chefstjänstemannagruppen för telekommunikationer SOG-T rekommenderar starkt att teleförvaltningarna träffar en överenskommelse om att använda samma radiofrekvenser för radiobaserad personsökning.

Positiva synpunkter på denna rapport har lämnats av teleförvaltningarna, av CEPT och av tillverkare av teleutrustning i medlemsstaterna.

Radiobaserad personsökning är en särskilt frekvenseffektiv kommunikationsmetod för att anropa och/eller för att sända meddelanden till användare på rörlig fot.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökningstjänst en allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökningstjänst som är baserad på en markbaserad infrastruktur i medlemsstaterna, i enlighet med en gemensam specifikation som tillåter personer som önskar göra detta att sända och/eller ta emot anrop och/eller numeriska eller alfanumeriska meddelanden var som helst inom tjänstens täckningsområde i gemenskapen.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med CEPTs rekommendation T/R 25-07, ange fyra kanaler på frekvensbandet 169,4 -169,8 MHz som skall ha prioritet och skyddas samt helst vara

- 169,6 MHz

- 169,65 MHz

- 169,7 MHz

- 169,75 MHz

för den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten senast den 31 december 1992.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att planeringen sker så snabbt som möjligt för att möjliggöra att den alleuropeiska, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten kan uppta hela bandet 169,4 - 169,8 MHz i takt med efterfrågan.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra föreskrifter som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 18 oktober 1991. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Kommissionen skall rapportera till rådet om genomförandet av detta direktiv senast i slutet av 1996.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 9 oktober 1990.

På rådets vägnar

P. ROMITA

Ordförande

(1) EGT nr C 43, 23.2.1990, s. 6.

(2) EGT nr C 15, 22.1.1990, s. 84 och EGT nr C 231, 17.9.1990, s. 86.

(3) EGT nr C 298, 27.11.1989, s. 27.

(4) EGT nr L 298, 16.11.1984, s. 49.

(5) EGT nr L 310, 9.11.1990, s. 23.

(6) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.