Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelseEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 128 , 23/05/1991 s. 0001 - 0018

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0095

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0095RÅDETS DIREKTIV av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (91/263/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samråd med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Med direktiv 86/361/EEG(4) inleddes första etappen av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning. I artikel 9 i det direktivet förutses en senare etapp med fullt ömsesidigt erkännande av typgodkännande för terminalutrustning.

Beslut 87/95/EEG(5) anger vilka åtgärder som skall genomföras för att främja standardisering i Europa och för att utarbeta och genomföra standarder inom områdena informationsteknologi och telekommunikation.

Kommissionen har givit ut en grönbok om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning där det föreslås att införandet av det fullständiga, ömsesidiga erkännandet av typgodkännande skall påskyndas, som en viktig åtgärd för utvecklingen av en terminalmarknad med konkurrens inom hela gemenskapen.

Rådet anser i sin resolution av den 30 juni 1988 om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning fram till 1992(6), att ett viktigt telepolitiskt mål är det fullständiga, ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för terminalutrustning på grundval av gemensamma europeiska överensstämmelsespecifikationer, som utarbetats så snabbt som möjligt.

Terminalutrustningssektorn är en viktig del av teleindustrin, vilken utgör en av de industriella grundvalarna i gemenskapens ekonomi.

Harmoniseringsvillkoren för att släppa ut teleterminalutrustning på marknaden kommer att skapa förutsättningar för en öppen och enhetlig marknad.

Faktisk, likvärdig tillgång för europeiska tillverkare till marknader i andra länder bör företrädesvis uppnås genom multilaterala förhandlingar inom Allmänna tull- och handelsavtalet GATT, även om bilaterala samtal mellan gemenskapen och andra länder också kan bidra till denna process.

Rådets resolution av den 7 maj 1985 föreskriver ett nytt tillvägagångssätt vid teknisk harmonisering och standarder(7).

Direktivets räckvidd måste grundas på en allmän definition av termen "terminalutrustning", så att den medger teknisk utveckling av produkter.

Gemenskapsrätten föreskriver i sin nuvarande utformning - som ett undantag från en av de grundläggande gemenskapsreglerna, nämligen den om fri rörlighet för varor - att hinder för rörlighet inom gemenskapen till följd av olikheter i nationell lagstiftning om marknadsföring av varor måste accepteras när detta anses nödvändigt för att tillgodose oavvisliga krav. I detta fall skall därför harmoniseringen av lagstiftningen begränsas till de föreskrifter som är nödvändiga för att tillfredsställa väsentliga krav i fråga om terminalutrustning. Eftersom dessa krav är väsentliga, skall de ersätta relevanta nationella föreskrifter.

De väsentliga kraven måste uppfyllas för att skydda allmänintressen. Dessa krav måste tillämpas med urskillning för att ta hänsyn till den teknologiska nivån vid tidpunkten för tillverkningen samt ekonomiska villkor.

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser(8) och rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983, senast ändrat genom direktiv 88/182/EEG(9), som fastställer en metod för att tillhandahålla information inom områdena tekniska standarder och regler(10), är tillämpliga på bland annat områdena telekommunikation och informationsteknologi.

Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet(11) är bland annat tillämpligt på områdena telekommunikation och informationsteknologi. Det är emellertid lämpligt att upphäva föreskrifterna i direktiv 89/336/EEG i den mån de avser definitionen av teleterminalutrustning och de metoder för granskning av överensstämmelse som skall tillämpas för sådan utrustning.

Med hänsyn till de väsentliga kraven, och för att hjälpa tillverkare att styrka överensstämmelse med dessa krav, är det önskvärt att låta harmonisera standarder på europeisk nivå för att bevaka allmänintresset vid konstruktion och tillverkning av terminalutrustning och för att möjliggöra kontroll av överensstämmelse med dessa krav. Dessa standarder, vilka är harmoniserade på europeisk nivå, är utarbetade av privaträttsliga organ och måste bevara sin icke-bindande status. För detta ändamål är Europeiska organisationen för standardisering CEN, Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet CENELEC och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder ETSI, de organ som är erkända såsom behöriga att anta harmoniserade standarder. Enligt detta direktiv menas med harmoniserad standard en teknisk specifikation (Europastandard eller harmoniseringsdokument) antagen av ett av dessa organ på grundval av en begäran från kommissionen i enlighet med föreskrifterna i direktiv 83/189/EEG, samt i enlighet med de ovan nämnda allmänna riktlinjerna.

Med hänsyn till de väsentliga kraven, relaterade till samverkan med allmänna telenät, och i de fall det är berättigat, genom sådana nät, är det i allmänhet inte möjligt att följa sådana krav, annat än genom att tillämpa unika tekniska lösningar. Sådana lösningar skall därför vara obligatoriska.

Förslagen till gemensamma tekniska föreskrifter är i allmänhet utformade på grundval av harmoniserade standarder samt, för att säkerställa en lämplig teknisk samordning på bred europeisk grund, på grundval av ytterligare konsultationer, i synnerhet med Kommittén för tillämpning av regler om telekommunikationer TRAC, som medlemmar av Europeiska post-och telesammanslutningen CEPT inrättat genom en samförståndsförklaring år 1991.

Det är viktigt att säkerställa att anmälda organ är av hög standard i hela gemenskapen och uppfyller minimikraven i fråga om kompetens och opartiskhet samt är ekonomiskt och i övrigt oberoende av kunderna.

Det är lämpligt att inrätta en kommitté som skall omfatta de parter vilka är direkt berörda av genomförandet av detta direktiv, särskilt de nationella organ som utsetts att bestyrka överensstämmelse, och som skall bistå kommissionen vid genomförandet av de uppgifter som den har anförtrotts genom detta direktiv. Representanter för teleorganisationerna, användarna, konsumenterna, tillverkarna, tjänsteproducenterna och fackföreningarna skall ha rätt till samråd.

Medlemsstaternas ansvar för säkerhet, hälsa och övriga aspekter som omfattas av de väsentliga kraven inom deras territorium måste erkännas i en skyddsklausul om adekvata skyddsprocedurer på gemenskapsnivå.

Den som ett beslut enligt detta direktiv riktar sig till måste underrättas om skälen för beslutet och om de möjligheter som står till buds att få beslutet prövat.

Åtgärder måste vidtas i syfte att under en tidsperiod som går ut den 31 december 1992, stegvis förverkliga den inre marknaden. Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser i vilket den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital är garanterad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Räckvidd, utsläppande på marknaden samt fri rörlighet

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller terminalutrustning.

2. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- Allmänt tillgängligt telenät: den allmänt tillgängliga infrastrukturen för telekommunikation, som medger överföring av signaler mellan definierade nätanslutningspunkter via tråd, via mikrovåg, via optiska medier eller genom andra elektromagnetiska medier.

- Terminalutrustning: utrustning avsedd att anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet, dvs.

a) avsedd att anslutas direkt till ett allmänt tillgängligt telenäts anslutningspunkt, eller

b) avsedd att samverka med ett allmänt tillgängligt telenät som direkt eller indirekt är anslutet till ett allmänt tillgängligt telenäts anslutningspunkt, för att sända, bearbeta eller ta emot information.

Anslutningen kan ske med tråd, radio, optiska eller andra elektromagnetiska system.

- Teknisk specifikation: en specifikation som ingår i ett dokument som anger de krav som ställs på en produkt, t. ex. kvalitetsnivå, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inklusive de krav som ställs på produkten vad beträffar terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering.

- Standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig användning, men utan tvingande krav på att den måste följas.

3. Det ändamål som utrustningen är avsedd för skall anges av tillverkaren eller leverantören. Emellertid skall sådan terminalutrustning, som avses i punkt 2 och som använder sig av ett kommunikationssystem vilket utnyttjar radiofrekvensspektrumet, förutsättas vara avsedd för anslutning till det allmänt tillgängliga nätet.

Artikel 2

1. Trots vad som föreskrivs i artikel 1 skall utrustning som kan anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet, men som inte är avsedd för detta, åtföljas av en sådan förklaring från tillverkaren eller leverantören för vilken det finns en mall i bilaga 8, samt av en bruksanvisning. När sådan utrustning släpps ut på marknaden för första gången, skall en kopia av denna dokumentation översändas till det anmälda organet enligt artikel 10.1 i den medlemsstat där detta första utsläppande på marknaden sker. Dessutom skall sådan utrustning vara underkastad bestämmelserna i artikel 11.4.

2. Tillverkaren eller leverantören skall vara beredd att en gång, på begäran av något anmält organ enligt artikel 10.1, motivera utrustningens användningsändamål på grundval av dess relevanta tekniska kännetecken, dess funktioner och den del av marknaden som den är avsedd för.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att terminalutrustning kan släppas ut på marknaden och tas i bruk, endast om den uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv, när den är korrekt installerad och underhållen samt används för det avsedda ändamålet.

2. Medlemsstaterna skall också vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den utrustning som avses i artikel 2 kan släppas ut på marknaden och tillåtas bli kvar på marknaden endast om den uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv. Den får inte anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet i den mening som avses i artikel 1.2.

3. Medlemsstaterna skall också vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att terminalutrustning eller utrustning som avses i artikel 2 kopplas bort från det allmänt tillgängliga telenätet om den inte används för det avsedda ändamålet. Medlemsstaterna får dessutom vidta alla lämpliga åtgärder enligt sin nationella lagstiftning för att hindra att sådan terminalutrustning ansluts till det allmänt tillgängliga telenätet som inte används i överensstämmelse med det avsedda ändamålet.

Artikel 4

Terminalutrustningen skall uppfylla följande väsentliga krav:

a) Användarsäkerhet, i den utsträckning detta krav inte omfattas av direktiv 73/23/EEG.

b) Säkerhet för personal vid företag som driver allmänt tillgängliga telenät, såvitt detta krav inte omfattas av direktiv 73/23/EEG.

c) Krav på elektromagnetisk kompatibilitet, såvitt de är specifika för terminalutrustning.

d) Skydd mot skada på allmänt tillgängligt telenät.

e) Effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrumet, där så är lämpligt.

f) Samverkan mellan terminalutrustning och allmänt tillgänglig nätutrustning i syfte att upprätta, ändra, debitera, inneha och anordna reella eller virtuella anslutningar.

g) Samverkan mellan terminalutrustningar via det allmänt tillgängliga telenätet, där så är motiverat.

De fall då terminalutrustningen stöder

i) en reserverad tjänst enligt gemenskapsrätten,

eller

ii) en tjänst, om vilken rådet har beslutat att den skall vara tillgänglig i hela gemenskapen,

skall anses vara fall där det är motiverat med samverkan mellan terminalanslutningar via det allmänt tillgängliga telenätet, och kraven för denna samverkan skall fastställas med tillämpning av den procedur som föreskrivs i artikel 14.

Dessutom kan kommissionen, efter samråd med representanterna för de i artikel 13.3 angivna organen och efter att ha tagit vederbörlig hänsyn till resultatet av dessa överläggningar, föreslå att detta väsentliga krav erkänns såsom motiverat för andra terminalutrustningar enligt proceduren i artikel 14.

Artikel 5

Medlemsstaterna får inte hindra att terminalutrustning som överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och blir föremål för fri rörlighet och användning inom deras territorium.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall förutsätta att de väsentliga kraven i artikel 4 a och b är uppfyllda för terminalutrustning som överensstämmer med de nationella standarder som tillämpar de relevanta harmoniserade standarderna, vilka har offentliggjorts genom hänvisningar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningar till sådana nationella standarder.

2. Med tillämpning av förfarandet i artikel 14 skall kommissionen

- som ett första steg fastställa vilken typ av terminalutrustning som behöver omfattas av tekniska föreskrifter och om föreskrifternas tillämpningsområde, med sikte på att underrätta de berörda standardiseringsorganen om beslutet,

- som ett andra steg anta motsvarande harmoniserade standarder eller delar av sådana standarder när de berörda standardiseringsorganen har utarbetat dessa så att de väsentliga krav fylls ut som anges i artikel 4 c g och som skall omvandlas till gemensamma tekniska föreskrifter; dessa föreskrifter skall vara bindande och uppgifter om dem skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 6 överskrider eller inte helt motsvarar de väsentliga kraven enligt artikel 4, skall kommissionen eller den berörda medlemsstaten lägga fram ärendet för den kommitté som anges i artikel 13, i fortsättningen kallad kommittén, och ange skälen för detta. Kommittén skall så snart som möjligt avge ett yttrande.

Mot bakgrund av kommitténs yttrande och efter samråd med den permanenta kommitté som inrättats genom direktiv 83/189/EEG, skall kommissionen informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att låta hänvisningar till standarderna i fråga och därmed sammanhängande tekniska föreskrifter utgå ur Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt vidta nödvändiga mått och steg för att rätta till kända brister i standarderna.

Artikel 8

1. Om en medlemsstat upptäcker att terminalutrustning som är märkt enligt bestämmelserna i kapitel III inte överensstämmer med relevanta väsentliga krav när den används på rätt sätt och för det ändamål som tillverkaren avsett, skall medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka sådana produkter från marknaden eller för att begränsa eller hindra att de släpps ut på marknaden.

Den berörda medlemsstaten skall omedelbart informera kommissionen om alla sådana åtgärder samt ange skälen för sitt beslut, framför allt i fall då bristen på överensstämmelse beror på

a) felaktig tillämpning av de harmoniserade standarder eller de gemensamma tekniska föreskrifter som avses i artikel 6,

b) brister i de harmoniserade standarder eller de gemensamma tekniska föreskrifter som avses i artikel 6.

2. Kommissionen skall så snart det är möjligt samråda med de berörda parterna. Om kommissionen efter sådant samråd finner att någon åtgärd enligt punkt 1 är berättigad, skall den omedelbart informera den medlemsstat som vidtog åtgärden samt de övriga medlemsstaterna. Om det beslut som avses i punkt 1, grundar sig på brister i de harmoniserade standarderna eller de gemensamma tekniska föreskrifterna, skall kommissionen efter samråd med de berörda parterna inom två månader lägga fram ärendet för kommittén, om den medlemsstat som vidtog åtgärden har för avsikt att låta denna bestå, samt inleda det förfarande som anges i artikel 7.

3. Om terminalutrustning som inte överensstämmer med relevanta väsentliga krav bär EG-märket, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som har anbringat märket samt informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4. Kommissionen skall hålla medlemsstaterna underrättade om utvecklingen och resultatet av denna procedur.

KAPITEL II Bedömning av överensstämmelse

Artikel 9

1. Tillverkaren eller den som representerar honom och som finns i gemenskapen kan välja om terminalutrustning skall bli föremål för EG-typkontroll enligt bilaga 1 eller för EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.

2. Vid EG-typkontroll enligt bilaga 1 skall en EG-försäkran om överensstämmelse med typ avges enligt förfarandet i bilaga 2 eller 3.

3. Protokoll och korrespondens som gäller förfarandet enligt denna artikel skall avfattas på ett officiellt språk i den medlemsstat där förfarandet genomförs eller på ett språk som kan godtas av det anmälda organet.

4. Artikel 10.4 i direktiv 89/336/EEG skall härmed upphöra att gälla.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de organ, och identifieringsmärkena för de organ, som är verksamma inom gemenskapen och som medlemsstaterna utsett att utföra certifiering, produktkontroller och därtill hörande övervakningsuppgifter inom ramen för det förfarande som anges i artikel 9. Medlemsstaterna skall tillämpa de i bilaga 5 angivna minimikriterierna då de utser dessa organ. Organ som uppfyller de kriterier som fastställts genom relevanta harmoniserade standarder, skall anses uppfylla kriterierna i bilaga 5.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de laboratorier som finns i gemenskapen och som utsetts att utföra provningar inom ramen för de förfaranden som anges i artikel 9. Anmälda organ skall tillämpa de kriterier, som fastställts i de tillämpliga delarna av de relevanta harmoniserade standarderna, när sådana laboratorier utses.

3. Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över anmälda organ och en förteckning över provningslaboratorier tillsammans med de uppgifter de utsetts att utföra, samt skall säkerställa att denna förteckning hålls aktuell.

4. En medlemsstat som utsett ett anmält organ eller ett provningslaboratorium enligt punkt 1 eller 2 skall återkalla uppdraget, om det anmälda organet eller provningslaboratoriet inte längre uppfyller relevanta kriterier för detta. Den skall omedelbart informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta samt återkalla anmälan. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att ett anmält organ eller provningslaboratorium, som utsetts av en medlemsstat, inte uppfyller de relevanta kriterierna, skall ärendet läggas fram för kommittén enligt artikel 13, vilken inom tre månader skall avge sitt yttrande. Mot bakgrund av kommitténs yttrande skall kommissionen informera den berörda medlemsstaten om alla ändringar som behövs för att det anmälda organet eller provningslaboratoriet skall kunna behålla sin erkända status.

5. För att det skall bli lättare att fastställa om terminalutrustning överensstämmer med tekniska föreskrifter och standarder, skall de anmälda organen godkänna dokumentation från relevanta organ i annat land, när överenskommelser mellan gemenskapen och det andra landet har träffats på grundval av ett ömsesidigt tillfredsställande samförstånd.

6. När ett anmält organ enligt artikel 10.1 utfärdar ett EG-typintyg enligt bilaga 1, följt av det tillämpliga dokumentet enligt bilaga 2 eller 3 eller av ett beslut om bedömning av kvalitetsgaranti enligt bilaga 4, skall det samtidigt utfärda ett administrativt godkännande för anslutning av den berörda terminalutrustningen till det allmänt tillgängliga telenätet.

KAPITEL III EG-märke om överensstämmelse samt påskrifter

Artikel 11

1. Terminalutrustning som överensstämmer med detta direktiv märks med EG-märket bestående av symbolen "CE", följd av symbolen som identifierar det ansvariga anmälda organet, samt en symbol som anger att utrustningen är avsedd och lämpad för anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet. EG-märket och dessa två symboler visas i bilaga 6.

2. Anbringande av märken som sannolikt kan förväxlas med märkena för överensstämmelse i bilaga 6 skall förbjudas.

3. Terminalutrustning skall av tillverkaren identifieras genom typ-, tillverknings- och/eller serienummer samt namnet på den tillverkare och/eller leverantör som är ansvarig för att utrustningen släpps ut på marknaden.

4. Tillverkare eller leverantörer av utrustning som släpper ut utrustning enligt artikel 2 på marknaden skall anbringa den symbol, som anges i bilaga 7, efter EG-märket och på ett sådant sätt att den visuellt bildar en integrerad del av märkningen som helhet.

Artikel 12

Om det konstateras att den märkning, som avses i artikel 11.1, har anbringats på terminalutrustning som

- inte överensstämmer med en godkänd typ, eller

- överensstämmer med en godkänd typ som inte uppfyller de väsentliga krav som gäller för den,

eller om tillverkaren inte uppfyllt sina förpliktelser enligt den relevanta EG-försäkran om överensstämmelse,

skall det anmälda organet återkalla det EG-typintyg som avses i bilaga 1, det beslut om EG-godkännande av kvalitetssystemet som avses i bilaga 3 eller det beslut om EG-godkännande av kvalitetssystemet som avses i bilaga 4, oavsett vad som kan ha beslutats enligt artikel 8.

KAPITEL IV KOMMITTÉN

Artikel 13

1. Kommissionen skall bistås av en rådgivande kommitté, bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall kallas Kommittén för godkännande av terminalutrustning ACTE.

2. Kommissionens företrädare skall för kommittén lägga fram ett förslag till åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande ärendet är, om nödvändigt genom röstning.

Yttrandet skall protokollföras. Dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att dess mening antecknas i protokollet.

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till kommitténs yttrande. Den skall informera kommittén om på vilket sätt dess yttrande har beaktats.

3. Kommissionen skall med jämna mellanrum samråda med företrädare för teleorganisationerna, konsumenterna, tillverkarna, tjänsteproducenterna och fackföreningarna och skall informera kommittén om resultatet av sådana överläggningar i avsikt att ta vederbörlig hänsyn till det.

Artikel 14

1. Trots bestämmelserna i artikel 13.1 och 13.2 skall följande förfarande tillämpas för ärenden som omfattas av artikel 4 g och 6.2.

2. Kommissionens representant skall till den kommitté som inrättats genom artikel 13 lämna ett förslag till åtgärder som skall vidtas enligt artikel 4 g och 6.2. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden kan bestämma med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Yttrandet skall avges med den majoritet som anges i artikel 148.2 i fördraget för fall då rådet skall fatta beslut efter förslag av kommissionen. De röster som medlemsstaternas företrädare avger skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall anta förslaget, om det har tillstyrkts av kommittén.

4. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål lämna ett förslag till rådet om vilken åtgärd som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att ärendet hänsköts dit, skall kommissionen besluta att den föreslagna åtgärden skall vidtas.

KAPITEL V Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

Artikel 15

Kommissionen skall vartannat år upprätta en rapport om genomförandet av detta direktiv, inklusive de framsteg som gjorts vid utarbetandet av relevanta harmoniserade standarder och deras omformande till tekniska föreskrifter, liksom om alla problem som uppstått under genomförandet. Rapporten skall också ange huvuddragen av kommitténs verksamhet samt bedöma vilka framsteg som gjorts i fråga om att uppnå en öppen och fri marknad för terminalutrustning på gemenskapsnivå i enlighet med de väsentliga kraven i artikel 4.

Artikel 16

1. Direktiv 86/361/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 6 november 1992. Hänvisningar till det upphävda direktivet skall gälla som hänvisningar till det här direktivet.

2. Utan hinder av punkt 1 och artikel 10.2 kan medlemsstaterna för en tid av 18 månader efter det att direktiv 86/361/EEG upphört att gälla, utan att tillämpa kriterierna i artikel 10.2, till provningslaboratorier utse sådana organ som anmälts enligt direktiv 86/361/EEG, under förutsättning att dessa laboratorier fortsätter att följa de kriterier som gällde vid anmälan.

3. Utan hinder av punkt 1 kan typgodkännande som beviljats av medlemsstaterna i enlighet med direktiv 86/361/EEG förbli giltiga enligt medlemsstaternas lagstiftning och de giltighetskriterier som gällde vid det ursprungliga godkännandet.

4. Utan hinder av punkt 1 skall åtgärder som beslutats enligt direktiv 86/361/EEG föreläggas kommittén enligt förfarandet i artikel 14 för att eventuellt göras om till gemensamma tekniska föreskrifter.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall senast den 6 november 1992 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaternas beslut om dessa åtgärder skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när beslutet officiellt ges till känna. Medlemsstaterna skall fastställa hur detta närmare skall gå till.

2. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de centrala bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1991.

På rådets vägnar

R. GOEBBELS

Ordförande

(1) EGT nr C 211, 17.8.1989, s. 12.

(2) EGT nr C 113, 7.5.1990, och

EGT nr C 19, 28.1.1991, s. 88.

(3) EGT nr C 329, 30.12.1989, s. 1.

(4) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(5) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(6) EGT nr C 257, 4.10.1988, s. 1.

(7) EGT nr C 136, 4.6.1985, s. 1.

(8) EGT nr L 77, 26.3.1973, s. 29.

(9) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(10) EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75.

(11) EGT nr L 139, 23.5.1989, s.19.

BILAGA 1

EG-TYPKONTROLL

1. EG-typkontroll är den del av förfarandet varigenom ett anmält organ förvissar sig om och intygar att ett provexemplar som är representativt för den planerade tillverkningen, uppfyller tillämpliga bestämmelser i det direktivet.

2. Ansökan om EG-typkontroll skall ges in av tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla följande:

- Tillverkarens namn och adress, och om ansökan inlämnas av bemyndigad representant, även dennes namn och adress.

- Ett skriftligt intyg att denna ansökan inte inlämnats till något annat anmält organ.

- Den tekniska dokumentationen, såsom anges i punkt 3.

Den sökande skall ställa till det anmälda organets förfogande ett provexemplar, i fortsättningen kallat "typ"(1), som är representativt för den planerade tillverkningen. Det anmälda organet kan begära in fler provexemplar om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur produkten överensstämmer med direktivets väsentliga krav. Den skall omfatta produktens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det behövs för en sådan bedömning.

Dokumentationen skall, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen, t. ex. innehålla

- en allmän typbeskrivning som är tillräcklig för att identifiera produkten, företrädesvis genom tillhandahållande av fotografier,

- konstruktions- och tillverkningsritningar samt listor över komponenter, delmonteringar, kretsar osv.,

- beskrivningar och förklaringar, som krävs för att förstå dessa ritningar och listor och hur produkten fungerar,

- en förteckning över de standarder som anges i artikel 6, vilka helt eller delvis har följts, samt, till den del sådana standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla direktivets väsentliga krav,

- resultat av gjorda undersökningar etc.,

- provningsrapporter,

- föreslagen användarinformation eller handbok.

4. Det anmälda organet skall

4.1. granska den tekniska dokumentationen, förvissa sig om att typen är tillverkad i överensstämmelse med denna samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser i av artikel 6.1 omfattade standarder, som de komponenter som är konstruerade utan tillämpning av sådana bestämmelser,

4.2. utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om de lösningar som tillverkaren har valt uppfyller de väsentliga kraven i direktivets artikel 4 a och b,

4.3. utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om typen uppfyller relevanta gemensamma tekniska föreskrifter som anges i artikel 6.2,

4.4. i samråd med den sökande bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras.

5. Om typen uppfyller direktivets bestämmelser, skall det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till den sökande. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatser av undersökningar, giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

En lista över de delar av den tekniska dokumentationen som är av betydelse skall bifogas intyget. Det anmälda organet skall bevara en kopia av denna lista.

6. Den sökande skall underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen för EG-typintyget om alla ändringar av den godkända produkten. Nytt godkännande krävs om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven eller de föreskrivna villkoren för användning av produkten. Det nya godkännandet utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

7. Varje anmält organ skall till de andra anmälda organen lämna information av betydelse om utfärdade eller återkallade EG-typintyg och tillägg till sådana.

8. De andra anmälda organen får begära kopior av EG-typintyg och/eller tillägg till dessa. Intygets bilagor skall stå till de andra anmälda organens förfogande.

9. Tillverkaren eller den som representerar honom skall tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara kopior av EG-typintyg och tillägg till dessa under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

(1) En typ kan omfatta flera versioner av produkten om olikheterna mellan versionerna inte påverkar säkerhetsnivån eller de andra krav som gäller produktens prestanda.

BILAGA 2

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP

1. Överensstämmelse med typ är den del i förfarandet varigenom tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen, säkerställer och försäkrar att berörda produkter överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren skall anbringa de märken, som anges i artikel 11.1, på varje produkt samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse med typ.

2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med tillämpliga krav i direktivet.

3. Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hålla försäkran om överensstämmelse tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

4. Ett anmält organ efter tillverkarens val, skall utföra eller låta utföra kontroll av produkter med slumpvis valda mellanrum. Bland färdiga produkter skall ett tillräckligt antal provenheter tas ut, vilket får göras på plats av det allmänna organet eller på dess vägnar. Man skall undersöka dessa provenheter och utföra provningar för kontroll av att produkten överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Om en eller flera av de kontrollerade produkterna inte uppfyller dessa krav, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

BILAGA 3

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTION

1. Kvalitetssäkring av produktion är det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att produkterna överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren skall anbringa de märken som anges i artikel 11.1 på varje produkt, samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse med typ.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 angivna övervakningen.

3. Kvalitetssystem

3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för berörda produkter bedömt.

Ansökan skall innehålla:

- alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,

- dokumentation av kvalitetssystemet,

- i förekommande fall, den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en kopia av EG-typintyget.

3.2. Kvalitetssystemet skall säkerställa att produkterna överensstämmer [med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och] med de tillämpliga kraven i direktivet.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och dokument.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

- de tekniker, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

- de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.,

- hur övervakning sker av att åsyftad produktkvalitet uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2. är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard(1).

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

3.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4. Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2. Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentation över kvalitetssystemet,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

4.3. Det anmälda organet skall genomföra revisioner med lämpliga mellanrum för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla revisionsberättelser.

4.4. Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om en provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört kunna förete följande för de nationella myndigheterna:

- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen.

- Ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ som avses i artikel 10.1 skall se till att andra anmälda organ enligt den artikeln har tillgång till upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

(1) Denna harmoniserade standard kommer att bli EN 29 002, kompletterad, om så krävs, med hänsyn till särskilda egenskaper hos de produkter som tillämpningen gäller.

BILAGA 4

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING

1. Fullständig kvalitetssäkring är det förfarande genom vilket en tillverkare, som uppfyller skyldigheterna i punkt 2, säkerställer och försäkrar att produkterna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren skall anbringa de märken som anges i artikel 11.1 på varje produkt, samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall använda ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

3. Kvalitetssystem

3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse om de planerade produkterna,

- dokumentation av kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skall säkerställa att produkterna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall säkerställa att riktlinjerna och rutinerna för kvalitet, såsom program, planer, manualer och dokument tolkas enhetligt.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål och ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller konstruktions- och produktkvalitet,

- tekniska specifikationer, inklusive harmoniserade standarder och tekniska bestämmelser liksom relevanta provningsspecifikationer som kommer att tillämpas och, i de fall standarder som anges i artikel 6.1 inte kommer att tillämpas till fullo, de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att de för produkterna väsentliga kraven i direktivet kommer att uppfyllas,

- de tekniker, processer och systematiska förfaranden för konstruktionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att användas vid konstruktionen av produkter inom den berörda produktkategorin,

- de motsvarande tekniker, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som därvid kommer att användas,

- de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen, hur ofta de skall utföras, samt resultaten av provningar som utförts före tillverkning där så är lämpligt,

- de sätt varigenom det säkerställs att resurserna för provning och undersökning motsvarar de tillämpliga kraven för att genomföra de provningar som är nödvändiga,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.,

- hur övervakning skall ske av att åsyftad konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2. är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard(1).

Det anmälda organet skall särskilt bedöma om kvalitetskontrollsystemet säkerställer produkternas överensstämmelse med kraven i direktivet mot bakgrund av den relevanta dokumentation, som tillhandahålls enligt punkt 3.1 och 3.2, inklusive, när det är relevant, provningsresultat som tillverkaren tillhandahåller.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall det ingå besök i tillverkarens lokaler.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen och motiverat beslut om bedömningen.

3.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4. EG-övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2. Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentationen av kvalitetssystemet,

- de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser, beräkningar, provningar etc.,

- de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets tillverkningsdel, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.,

4.3. Det anmälda organet skall genomföra revisioner med lämpliga mellanrum för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla revisionsberättelser.

4.4. Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall för en tid om minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1, andra stycket, andra strecksatsen.

- Ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ som avses i artikel 10.1 skall se till att andra anmälda organ enligt den artikeln har tillgång till upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem, inklusive uppgifter om vilka produkter det gäller.

(1) Denna harmoniserade standard skall vara EN 29001, som om det är nödvändigt är kompletterad för att ta hänsyn till den specifika karaktären hos de produkter för vilka den tillämpas.

BILAGA 5

MINIMIKRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR MEDLEMSSTATER UTSER ANMÄLDA ORGAN ENLIGT ARTIKEL 10.1

1. Det anmälda organet, dess chef och personal som skall utföra de uppgifter som anförtrotts åt det anmälda organet, får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, installatör av terminalutrustning, nätoperatör eller tjänsteproducent, och inte heller representant för någon sådan part. De får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av terminalutrustning eller representera parter engagerade i dessa aktiviteter. Detta utesluter inte att tekniska upplysningar kan utväxlas mellan tillverkaren och det anmälda organet.

2. Det anmälda organet och dess personal skall utföra de uppgifter, som anförtrotts åt det anmälda organet, med största möjliga fackmässiga integritet och tekniska kompetens, samt måste vara fria från all påtryckning och påverkan, särskilt av ekonomisk art, som kan inverka på deras beslut eller resultatet av kontrollen, speciellt från personer eller grupper av personer som har intressen i dessa resultat.

3. Det anmälda organet skall ha den personal och de hjälpmedel som behövs för att korrekt utföra administrativt och tekniskt arbete som sammanhänger med de uppgifter som det anförtrotts.

4. Personal som är ansvarig för kontroll måste ha

- grundlig teknisk och yrkesmässig utbildning,

- tillfredsställande kunskap om kraven för de provningar eller kontroller som utförs, samt tillräcklig erfarenhet av sådana provningar eller kontroller,

- förmåga att upprätta de intyg, protokoll och rapporter som krävs för att styrka kontrollernas resultat.

5. Kontrollpersonalens opartiskhet måste garanteras. Personalens lön får inte vara beroende av antalet utförda provningar eller kontroller, inte heller av resultatet av sådana kontroller.

6. Det anmälda organet måste teckna en ansvarsförsäkring, såvida inte staten i enlighet med nationell lag övertar detta ansvar, eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig.

7. Det anmälda organets personal är bunden av tystnadsplikt som omfattar allt vad den får veta när den utför sina uppgifter enligt detta direktiv eller enligt någon föreskrift i nationell lagstiftning som meddelats vid genomförandet av direktivet (utom gentemot de behöriga administrativa myndigheterna i den stat i vilken verksamheten bedrivs).

BILAGA 6

MÄRKNING FÖR TERMINALUTRUSTNING ENLIGT ARTIKEL 11.1

>Hänvisning till >

Det anmälda organets symbol.

BILAGA 7

MÄRKNING FÖR UTRUSTNING ENLIGT ARTIKEL 11.4

>Hänvisning till >

BILAGA 8

MALL FÖR FÖRKLARING ENLIGT ARTIKEL 2.1

>Start Grafik>

Tillverkaren/leverantören(1)

förklarar att(2)

inte är avsedd att anslutas till ett allmänt tillgängligt telenät.

Anslutning av sådan utrustning till ett allmänt tillgängligt telenät i gemenskapens medlemsstater strider mot den nationella lagstiftning som genomför direktiv 91/263/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

ORT, DATUM OCH NAMNTECKNING

(1) Namn och adress.

(2) Identifiering av utrustningen.>Slut Grafik>