Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/287/EEG av den 3 juni 1991 om det frekvensband som skall tilldelas för det samordnade införandet av digital europeisk trådlös telekommunikation DECT i gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 08/06/1991 s. 0045 - 0046

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0116

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0116RÅDETS DIREKTIV av den 3 juni 1991 om det frekvensband som skall tilldelas för det samordnade införandet av digital europeisk trådlös telekommunikation DECT i gemenskapen (91/287/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rekommendation 84/549/EEG(4) kräver införande av tjänster på grundval av en gemensam harmoniserad inriktning inom telekommunikationsområdet.

I sin resolution av den 30 juni 1988(5) om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning kräver rådet främjande av tjänster som omfattar hela Europa i enlighet med marknadens krav.

De resurser som moderna telenät erbjuder bör till fullo utnyttjas för att främja den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen.

Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om elektromagnetisk kompatibilitet(6) är tillämpligt och särskild hänsyn bör tas för att undvika skadlig elektromagnetisk påverkan.

Nuvarande trådlösa telefonisystem som används inom gemenskapen och de frekvensband de använder varierar mycket och tillåter eventuellt inte att fördelarna med alleuropeiska tjänster utnyttjas eller att ekonomiska fördelar av storskaligheten dras i samband med en verklig europeisk marknad.

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder ETSI (European Telecommunications Standards Institute) utvecklar för närvarande den europeiska telekommunikationsstandarden ETS (European Telecommunications Standard) för digital europeisk trådlös telekommunikation DECT (Digital European Cordless Communication).

Utvecklingen av den europeiska telekommunikationsstandarden ETS måste ta hänsyn till användarnas säkerhet och behovet av samtrafik över hela Europa samt göra det möjligt för användare som har en tjänst baserad på DECT-teknik i en medlemsstat att få tillgång till tjänsten i alla andra medlemsstater, där så är tillämpligt.

Det europeiska införandet av DECT kommer att medföra goda möjligheter att upprätta verkligt europeiska digitala trådlösa telefonifunktioner.

ETSI har uppskattat att DECT kommer att kräva 20 MHz bandbredd i tättbefolkade områden.

Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT (Conférence européenne des administrations des Postes et des télécommunication) har rekommenderat det gemensamma europeiska frekvensbandet 1880-1900 MHz för DECT, och är införstådd med att utvecklingen av DECT, beroende på systemet, kan komma att kräva ytterligare frekvensspektrum.

Detta bör beaktas vid förberedelserna för 1992 års världsadministrativa radiokonferens WARC (World Administrative Radio Conference).

Efter det datum då frekvensbandet har tilldelats DECT, kan bandet fortsätta att utnyttjas för befintliga tjänster, under förutsättning att de inte stör de DECT-system som kan komma att upprättas i enlighet med efterfrågan på marknaden.

Genomförandet av rådets rekommendation 91/288/EEG av den 3 juni 1991 om det samordnade införandet av DECT i gemenskapen(7) kommer att säkerställa att DECT införs senast till den 31 december 1992.

Rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse(8) kommer att göra det möjligt att snabbt upprätta gemensamma specifikationer om överensstämmelse för DECT.

För att införa DECT krävs tilldelning av och tillgänglighet till ett frekvensband för sändning och mottagning mellan fasta basstationer och mobila stationer.

En viss flexibilitet kommer att behövas för att olika behov av frekvenser i olika medlemsstater skall kunna beaktas. Det kommer att bli nödvändigt att säkerställa att en sådan flexibilitet inte verkar hämmande på införandet av DECT-tekniken i enlighet med efterfrågan på marknaden inom hela gemenskapen.

En ökad tillgänglighet till hela det frekvensband som anges ovan kommer att vara oumbärlig för att införa DECT på ett alleuropeiskt plan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med det digitala europeiska trådlösa telekommunikationssystemet DECT den teknik som överensstämmer med europeisk telekommunikationsstandard ETS för digital trådlös telekommunikation som anges i rekommendation 91/288/EEG samt de telekommunikationssystem, både offentliga och privata, som direkt använder sådan teknik.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall i enlighet med CEPT-rekommendation T/R 22-02, utfärdad av Europeiska post- och telesammanslutningen, avsätta frekvensbandet 1880-1900 MHz för digital europeisk trådlös telekommunikation DECT senast den 1 januari 1992.

I enlighet med CEPT-rekommendationen skall DECT ha företräde framför andra tjänster på samma band och skyddas på det tilldelade bandet.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat utfärdar bestämmelser till följd av punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv fastställa.

Artikel 4

Kommissionen skall senast vid slutet av 1995 redovisa för rådet på vilket sätt detta direktiv har genomförts.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 juni 1991.

På rådets vägnar

A. BODRY

Ordförande

(1) EGT nr C 187, 27.7.1990, s. 5.

(2) EGT nr C 19, 28.1.1991, s. 97 och

EGT nr C 106, 22.4.1991, s. 78.

(3) EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 172.

(4) EGT nr L 298, 16.11.1984, s. 49.

(5) EGT nr C 257, 4.10.1988, s. 1.

(6) EGT nr L 139, 23.5.1989, s. 19.

(7) EGT nr L 144, 8.6.1991, s. 47.

(8) EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1.