Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

92/264/EEG: Rådets beslut av den 11 maj 1992 om införandet av ett standardiserat internationellt telefoniprefix i gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 137 , 20/05/1992 s. 0021 - 0022

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0215

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0215RÅDETS BESLUT av den 11 maj 1992 om införandet av ett standardiserat internationellt telefoniprefix i gemenskapen (92/264/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Telefonitjänsten är den viktigaste teletjänsten i gemenskapen och det är av avgörande betydelse för europeiska medborgare och europeiska företag att lätt kunna få tillgång till internationella telefonitjänster.

För närvarande krävs olika telefoniprefix i medlemsstaterna för tillgång till allmänt tillgängliga internationella telefonitjänster.

Denna situation komplicerar användningen av dessa tjänster både yrkesmässigt och privat för medborgare som reser i medlemsstaterna.

Tillgång till telefonitjänster föreskrivs i alla medlemsstater genom lagar eller andra författningar och fortsatt avvikande utvecklingslinjer i fråga om tillgången till internationella teletjänster beroende på olika internationella telefoniprefix måste undvikas.

En harmonisering av det internationella telefoniprefixet i gemenskapen skulle därför främja den inre marknadens införande och funktion.

Den europeiska post- och telesammanslutningen CEPT (Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications), har i sin rekommendation T/SF 1 av år 1976 förespråkat att prefixet 00 används som standard för internationell telefonaccess.

Endast sex medlemsstater har följt denna rekommendation.

Alla medlemsstater kommer att finna det möjligt att göra upp en plan för att göra 00-koden tillgänglig.

Flera medlemsstater har redan infört 00 som internationellt telefoniprefix eller skulle kunna göra det vid slutet av 1992. Införandet av denna kod skulle kunna förorsaka allvarliga svårigheter för andra medlemsstater, eftersom de skulle behöva göra oplanerade förändringar eller påskynda redan beslutade planer. Ett visst mått av flexibilitet behövs därför i tidsplanen för att göra det möjligt för dessa medlemsstater att utföra de nödvändiga anpassningarna.

Ett införande av 00-koden kommer emellertid att vara möjligt år 1998, även i medlemsstater där det finns svårigheter.

Dessa medlemsstater bör ändå sträva efter att införa 00-koden vid en tidpunkt som ligger så nära 1992 som möjligt.

Speciella arrangemang för telefonsamtal mellan närliggande orter över medlemsstaternas gränser får införas eller bibehållas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall säkerställa att 00-koden införs i de allmänt tillgängliga telenäten som standardiserat internationellt telefoniprefix.

Artikel 2

Det standardiserade internationella telefoniprefixet skall vara infört senast den 31 december 1992 med undantag för vad som anges i artikel 3.

Artikel 3

Om en teleoperatör i en medlemsstat skulle drabbas av speciella tekniska, finansiella eller organisatoriska svårigheter vid införandet av det standardiserade internationella telefoniprefixet vid den tidpunkt som fastställts i artikel 2 skall medlemsstaten i fråga underrätta kommissionen om detta.

Den berörda medlemsstaten skall inom tre månader efter anmälan av detta beslut meddela kommissionen ett nytt datum för införandet av det standardiserade internationella telefoniprefixet tillsammans med nöjaktiga förklaringar och motiveringar, men detta datum skall emellertid inte vara senare än den 31 december 1998.

Artikel 4

1. Speciella arrangemang för att genomföra telefonsamtal mellan närliggande orter över medlemsstaternas gränser får införas eller bibehållas.

2. Telefonabonnenterna i de berörda orterna skall äga full kännedom om de arrangemang som anges i punkt 1.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 1992.

På rådets vägnar

João PINHEIRO

Ordförande

(1) EGT nr C 157, 15.6.1991, s. 6.

(2) EGT nr C 326, 16.11.1991, s. 120 och

EGT nr C 94, 13.4.1992.

(3) EGT nr C 269, 14.10.1991, s. 33.