Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 19/06/1992 s. 0027 - 0036

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0045

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0045RÅDETS DIREKTIV 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

1. Rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät(4) föreskriver att rådet skall besluta om särskilda villkor för tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser.

2. I detta direktiv omfattar begreppet förhyrda förbindelser tillhandahållande av transparent överföringskapacitet mellan nätanslutningspunkter som en separat tjänst och inkluderar inte uppkoppling på begäran eller erbjudanden som utgör del av en kopplad tjänst som erbjuds till allmänheten.

3. Enligt kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster(5) skall medlemsstater som upprätthåller exklusiva eller speciella rättigheter för att tillhandahålla och driva allmänt tillgängliga telenät vidta de åtgärder som behövs för att göra de villkor som styr tillgång till och användning av nätet objektiva och icke-diskriminerande samt offentliggöra dem. Det behövs en harmonisering av sådana specifikationer som bör offentliggöras och även av den form i vilken detta skall ske, så att det blir lättare att tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster som utnyttjar förhyrda förbindelser både inom och mellan medlemsstaterna och särskilt för bolag, företag eller fysiska personer i andra medlemsstater än den där avnämarna av tjänsterna finns.

4. Enligt principen om icke-diskriminering skall förhyrda förbindelser erbjudas och tillhandahållas på begäran och utan diskriminering till alla användare.

5. Principen om icke-diskriminering, som den är fastställd i fördraget, gäller bl.a. teknisk access, taxor, tjänstekvalitet, leveranstid, rättvis fördelning av resurser om tillgången är knapp, reparationstid, tillgång till nätinformation och kundägd information i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser om dataskydd.

6. Ett antal tekniska restriktioner har tillämpats, framför allt när det gäller inbördes sammankoppling av förhyrda förbindelser eller sammankoppling av förhyrda förbindelser och allmänt tillgängliga telenät. Sådana restriktioner, som hämmar användningen av förhyrda förbindelser för tillhandahållande av konkurrerande tjänster är inte berättigade, eftersom de kan ersättas av mindre restriktiva åtgärder.

7. I överensstämmelse med gemenskapsrätten får tillgång till och användning av förhyrda förbindelser endast begränsas vid tillämpning av väsentliga krav enligt detta direktiv och för att skydda exklusiva eller speciella rättigheter. Dessa begränsningar skall vara objektivt motiverade, följa proportionalitetsprincipen och inte vara alltför omfattande i förhållande till avsett ändamål. Det är nödvändigt att specificera tillämpningen av dessa väsentliga krav i fråga om förhyrda förbindelser.

8. Enligt direktiv 90/388/EEG, som inte omfattar telex, mobil telefoni, personsökning eller satellittjänster, skall medlemsstaterna upphäva alla exklusiva eller speciella rättigheter för tillhandahållande av andra teletjänster än telefoni. Telefoni är det kommersiella tillhandahållandet till allmänheten av direkt överföring och koppling av tal i realtid mellan allmänt tillgängliga nätanslutningspunkter, som gör det möjligt för varje användare att använda utrustning ansluten till en sådan nätanslutningspunkt för att kommunicera med en annan nätanslutningspunkt.

9. Beträffande paket- och kretskopplade datatjänster kan medlemsstater till den dag som anges i direktiv 90/388/EEG förbjuda affärsföretag att erbjuda tredjepartsförsäljning av kapacitet till allmänheten. Det bör inte finnas någon annan begränsning av användningen av förhyrda förbindelser, särskilt beträffande överföring av signaler som inte alstrats av den användare som hyrt förbindelsen, överföring av signaler som inte slutligen är avsedda för denne användare eller överföring av signaler som varken alstrats av eller slutligen är avsedda för denne.

10. Enligt direktiv 90/387/EEG skall definitionen av harmoniserade tekniska gränssnitt och accessförhållanden inom gemenskapen grundas på gemensamma tekniska specifikationer, baserade på internationella standarder och specifikationer.

11. Enligt direktiv 90/388/EEG skall medlemsstater, som vidmakthåller exklusiva eller speciella rättigheter för tillhandahållandet och driften av allmänt tillgängliga telenät, säkerställa att de som begär förhyrda förbindelser kan erhålla dessa inom rimlig tid.

12. För att i tillräcklig utsträckning göra förhyrda förbindelser tillgängliga för användare för eget bruk, för delad användning eller för tillhandahållande av tjänster till tredje part är det nödvändigt att medlemsstaterna säkerställer att ett harmoniserat utbud av förhyrda förbindelser med definierade nätanslutningspunkter görs tillgängligt i alla medlemsstater både för kommunikation inom en medlemsstat och mellan medlemsstater. Det är därför nödvändigt att bestämma vilken typ av förhyrda förbindelser som bör inkluderas i det harmoniserade utbudet och inom vilken tidsram detta bör ske, om de ännu inte är tillgängliga. Med hänsyn till den dynamiska tekniska utvecklingen inom detta område är det nödvändigt att upprätta ett förfarande för att anpassa eller utöka ett sådant utbud.

13. Förutom det harmoniserade minimiutbudet kommer andra förhyrda förbindelser också att tillhandahållas beroende på efterfrågan och det allmänt tillgängliga telenätets tillstånd. Övriga bestämmelser i detta direktiv är tillämpliga på dessa andra förhyrda förbindelser, men det bör säkerställas att tillhandahållandet av dessa inte hämmar minimiutbudet av förhyrda förbindelser.

14. Enligt principen om åtskillnad mellan reglerande och operativa funktioner samt i enlighet med subsidiaritetsprincipen kommer den nationella tillsynsmyndigheten i varje medlemsstat att spela en viktig roll för tillämpningen av detta direktiv.

15. Enhetliga beställningsförfaranden tillika med samlingsbeställning (one-stop ordering) och samlingsdebitering (one-stop billing) behövs för att befrämja användningen av förhyrda förbindelser i hela gemenskapen. Allt samarbete mellan teleoperatörerna skall följa gemenskapens konkurrenslagstiftning. Sådana förfaranden skall särskilt följa principerna om kostnadsorientering och skall inte leda till otillbörlig prissamverkan eller marknadsuppdelning.

16. Teleoperatörernas införande av samlingsbeställning och samlingsdebitering får inte förhindra erbjudanden från andra tjänsteleverantörer än teleoperatörer.

17. Taxor för förhyrda förbindelser skall enligt direktiv 90/387/EEG baseras på följande principer. De skall vara grundade på objektiva kriterier och skall följa principen om kostnadsorientering, varvid en rimlig tid för ombalansering skall beaktas. De skall medge insyn och skall offentliggöras på rätt sätt. De skall vara tillräckligt specificerade i enlighet med fördragets konkurrensbestämmelser och de skall vara icke-diskriminerande och garantera lika behandling. Taxor för förhyrda förbindelser som tillhandahålls av en eller flera teleoperatörer måste baseras på samma principer, varvid en taxa som baseras på en fast avgift per period rekommenderas, utom då andra typer av taxor är motiverade av kostnaden.

18. Alla avgifter för tillgång till och användning av förhyrda förbindelser skall överensstämma med ovan angivna principer och med fördragets konkurrensregler, vidare skall principen om rättvis fördelning av de totala kostnaderna för de använda resurserna beaktas liksom behovet av en rimlig avkastning på de investeringar som krävs för den fortsatta utvecklingen av infrastrukturen för telekommunikationer.

19. För att säkerställa tillämpningen av de taxeprinciper som angivits i de två föregående punkterna skall teleoperatörer använda ett lämpligt transparent redovisningssystem som kan verifieras av bokföringsexperter, vilket också säkerställer en löpande bokföring. Detta kan tillgodoses t. ex. genom att principen om fullständig kostnadsfördelning tillämpas.

20. För att kommissionen skall kunna följa tillämpningen av detta direktiv, är det nödvändigt att medlemsstaterna anmäler till kommissionen vilken nationell myndighet som kommer att vara ansvarig för införandet och som på begäran av kommissionen skall tillhandahålla relevant information.

21. Den kommitté som anges i direktiv 90/387/EEG, artikel 9 och 10, bör spela en framträdande roll vid tillämpningen av detta direktiv.

22. Tvister mellan användare och teleoperatörer om tillhandahållandet av förhyrda förbindelser kommer normalt att lösas av de berörda parterna. Parterna skall ha möjlighet att hänskjuta frågan till en nationell myndighet eller till kommissionen då så bedöms nödvändigt. Detta föregriper inte den normala tilllämpningen av de förfaranden som anges i artikel 169-170 i fördraget samt av dess konkurrensregler.

23. Då det är motiverat skall ett särskilt förfarande införas för att undersöka möjligheten av att utsträcka den tidsram som fastställs i detta direktiv för tillhandahållandet av ett minimiutbud av förhyrda förbindelser och för införandet av ett lämpligt redovisningssystem.

24. Detta direktiv gäller inte för förhyrda förbindelser som har en av nätanslutningspunkterna placerad utanför gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Räckvidd

Detta direktiv gäller harmoniseringen av villkoren för öppen och effektiv tillgång till och användning av de förhyrda förbindelser som tillhandahålls för användare av allmänt tillgängliga telenät och tillgänglighet i hela gemenskapen av ett minimiutbud av förhyrda förbindelser med harmoniserade tekniska egenskaper.

Artikel 2 Definitioner

1. De definitioner som ges i direktiv 90/387/EEG skall i tillämpliga delar gälla för detta direktiv.

2. I detta direktiv avses dessutom med

- förhyrda förbindelser: den telestruktur som tillhandahålls i samband med upprättande, utveckling och drift av det allmänt tillgängliga telenätet, som medger transparent överföringskapacitet mellan nätanslutningspunkter och som inte innefattar koppling på begäran (kopplingsfunktioner som användaren kan kontrollera som en del av tillhandahållandet av den förhyrda förbindelsen),

- ONP-kommittén: den kommitté som avses i artikel 9-10 i direktiv 90/387/EEG,

- användare: slutanvändare och tjänsteproducenter inklusive teleoperatörer, om de senare tillhandahåller tjänster som även tillhandahålls eller kan komma att tillhandahållas av andra,

- nationell tillsynsmyndighet: det eller de organ i varje medlemsstat som i rättsligt avseende och i fråga om sina uppgifter är oberoende av teleoperatörerna och av den berörda medlemsstaten bland annat har anförtrotts de reglerande funktioner som anges i detta direktiv,

- tredjepartsförsäljning av kapacitet: kommersiellt tillhandahållande åt allmänheten via förhyrda förbindelser av dataöverföring som en särskild tjänst, som endast innefattar sådan koppling, bearbetning, datalagring eller protokollkonvertering som är nödvändig för överföring i realtid till och från det allmänt kopplade nätet,

- enhetligt beställningsförfarande: ett beställningsförfarande för upphandlingen av förhyrda förbindelser inom gemenskapen som säkerställer att det råder samstämmighet bland teleoperatörerna i fråga om den information som skall lämnas av användaren och teleoperatörerna och i fråga om i vilken form informationen skall lämnas,

- samlingsbeställning (one-stop ordering): ett system genom vilket alla transaktioner som innefattar en användare och som krävs för upphandling av förhyrda förbindelser i gemenskapen, då dessa förbindelser tillhandahålls av mer än en teleoperatör till en enda användare, kan slutföras på ett enda ställe mellan användaren och en enda teleoperatör,

- samlingsdebitering (one-stop billing): ett system genom vilket debiterings- och betalningstransaktionen för förhyrda förbindelser i gemenskapen, som tillhandahålls av mer än en teleoperatör till en enda användare kan fullföljas på ett enda ställe mellan användaren och en enda teleoperatör.

Artikel 3 Tillgängligheten till information

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att information i fråga om förhyrda förbindelser, såsom tekniska egenskaper, taxor, leverans- och användningsvillkor, krav angående licensiering och uppgiftslämnande samt villkoren för anslutning av terminalutrustning offentliggörs i enlighet med framställningen i bilaga 1. Ändringar i det befintliga utbudet skall offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader före införandet om inte den nationella tillsynsmyndigheten medger något annat.

2. Den information som avses i punkt 1 skall offentliggöras på lämpligt sätt så att användarna lätt får tillgång till den. Hänvisning till offentliggörandet av denna information skall göras i medlemsstatens nationella officiella tidning.

Före den 1 januari 1993 och därefter varje gång en ändring görs, skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om det sätt på vilket informationen gjorts tillgänglig. Kommissionen kommer regelbundet att offentliggöra hänvisningar till sådana anmälningar.

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att information om utbud av nya typer av förhyrda förbindelser offentliggörs så snart som möjligt och senast två månader i förväg.

Artikel 4 Information om leveransvillkor

De leveransvillkor som skall offentliggöras enligt artikel 3 skall minst innefatta följande uppgifter:

- Information om beställningsförfarande.

- Den normala leveranstiden, som är den tid inom vilken 80 % av alla förhyrda förbindelser av samma typ kan disponeras av kunderna, räknat från den dag då användaren har lämnat en bindande begäran om en förhyrd förbindelse.

Denna period kommer att fastställas på grundval av de faktiska leveranstiderna för förhyrda förbindelser under en relevant tidsperiod av rimlig längd. Beräkningen får inte innefatta fall då längre leveranstider har begärts av användarna. För nya typer av förhyrda förbindelser skall en beräknad leveranstid offentliggöras i stället för den normala leveranstiden.

- Kontraktstiden, som innefattar den tid som i allmänhet förutses för kontraktet och den kortaste kontraktstid, som användaren är skyldig att godkänna.

- Den normala reparationstiden, som beräknas från den tidpunkt, då ett felmeddelande har lämnats till den ansvariga enheten hos teleoperatören till den tidpunkt, vid vilken 80 % av alla förhyrda förbindelser av samma typ har återupprättats och i tillämpliga fall anmälts driftklara till användarna. För nya typer av förhyrda förbindelser skall en beräknad reparationstid anges i stället för den normala reparationstiden. Om olika kvalitetsklasser för reparationer erbjuds för samma typ av förhyrda förbindelser, skall de olika normala reparationstiderna offentliggöras.

- Eventuella återbetalningsförfaranden.

Artikel 5 Villkor för att utbud skall få upphöra

Medlemsstaterna skall säkerställa att befintliga utbud fortsätter under rimlig tid och endast får upphöra efter samråd med de berörda användarna. Utan att det påverkar andra rättigheter att anföra besvär som finns angivna i den nationella lagstiftningen, skall medlemsstaterna säkerställa att användare kan ta upp fallet inför den nationella tillsynsmyndigheten, om användarna inte samtycker till att utbudet skall upphöra den dag som teleoperatören angett.

Artikel 6 Accessvillkor, användningsvillkor och väsentliga krav

1. När tillgången till och användningen av förhyrda förbindelser är begränsad skall medlemsstaterna utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 och 3 i direktiv 90/388/EEG säkerställa att dessa begränsningar endast syftar till att säkerställa att de väsentliga kraven uppfylls i överensstämmelse med gemenskapsrätten och är hävdade av de nationella tillsynsmyndigheterna genom lagstiftning.

Inga tekniska restriktioner skall införas eller upprätthållas för sammankoppling av förhyrda förbindelser sinsemellan eller med allmänt tillgängliga telenät.

2. När tillgången till och användningen av förhyrda förbindelser är begränsad på grundval av väsentliga krav, skall medlemsstaterna säkerställa att det i de relevanta nationella bestämmelserna anges vilka av de väsentliga krav i punkt 3 som utgör grundvalen för dessa restriktioner.

3. De väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 90/387/EEG skall tillämpas för förhyrda förbindelser på följande sätt:

a) Säkerhet vid nätets drift

En teleoperatör kan vidta följande åtgärder för att säkerställa säkerhet vid nätets drift i en nödsituation:

- Avbryta tjänsten.

- Begränsa tjänstens funktioner.

- Vägra tillgång till tjänsten.

Med en nödsituation avses i detta sammanhang ett exceptionellt fall av force majeure, t.ex. extrema väderförhållanden, översvämning, åsknedslag eller brand, strejk eller lockout, krig, militära operationer eller civila oroligheter.

I en nödsituation skall teleoperatören göra allt för att upprätthålla tjänsten för alla användare. Medlemsstaterna skall säkerställa att teleoperatörerna omedelbart underrättar användarna och den nationella myndigheten om början och slutet på nödsituationen samt om de tillfälliga inskränkningarnas art och omfattning.

b) Upprätthållande av nätets integritet

Användaren har rätt att erhålla en transparent tjänst i överensstämmelse med specifikationerna för nätanslutningspunkten, som han kan utnyttja helt fritt efter egen önskan, t.ex. då inga kanaltilldelningar är förbjudna eller föreskrivna. Det får inte finnas några begränsningar i användningen av förhyrda förbindelser på grund av upprätthållandet av nätets integritet, så länge de accessvillkor som berör terminalutrustningen är uppfyllda.

c) Samverkan mellan tjänster

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.5 och artikel 5.3 i direktiv 90/387/EEG får användningen av en förhyrd förbindelse inte begränsas på grund av samverkan mellan tjänster, om accessvillkoren i förhållande till terminalutrustningen är uppfyllda.

d) Dataskydd

Med hänsyn till skyddet av data får medlemsstaterna endast begränsa användningen av förhyrda förbindelser i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga förordningar om skydd av data inklusive skydd av persondata, skydd av överförd eller lagrad information av konfidentiell karaktär liksom skydd av privatlivet enligt gemenskapsrätten.

4. Accessvillkor för terminalutrustning

Accessvillkor för terminalutrustning betraktas som uppfyllda om terminalutrustningen överensstämmer med villkoren för godkännande för anslutning till nätanslutningspunkt av den aktuella typen av förhyrd förbindelse i överensstämmelse med direktiv 91/263/EEG(6).

Om en användares terminalutrustning inte uppfyller eller inte längre uppfyller dessa villkor kan tillhandahållandet av den förhyrda förbindelsen avbrytas tills terminalen har kopplats bort från nätanslutningspunkten.

Medlemsstaterna skall säkerställa att teleoperatören omedelbart underrättar användaren om avbrottet med angivande av skälen därför. Så snart användaren har säkerställt att den felaktiga terminalen är bortkopplad från nätanslutningspunkten, skall tillhandahållandet av den förhyrda förbindelsen återställas.

Artikel 7 Tillhandahållande av ett minimiutbud av förhyrda förbindelser i överensstämmelse med harmoniserade tekniska egenskaper

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att respektive teleoperatörer var för sig eller tillsammans tillhandahåller ett minimiutbud av förhyrda förbindelser enligt bilaga 2 för att säkerställa ett harmoniserat utbud av tjänster inom hela gemenskapen.

2. Om förhyrda förbindelser enligt de standarder som anges i bilaga 2 ännu inte är tillgängliga skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa typer av förhyrda förbindelser kommer att införas före den dag som följer av tillämpningen av artikel 15.

3. De ändringar som behövs för att anpassa bilaga 2 till ny teknisk utveckling och till förändringar i efterfrågan på marknaden, inklusive ett eventuellt borttagande av vissa typer av förhyrda förbindelser från bilagan, skall beslutas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 10 i direktiv 90/387/EEG med beaktande av utvecklingsstadiet för de nationella näten.

4. Tillhandahållandet av andra förhyrda förbindelser förutom det minimiutbud av förhyrda förbindelser som skall tillhandahållas av medlemsstaterna får inte utgöra ett hinder för tillhandahållande av minimiutbudet.

Artikel 8 Den nationella tillsynsmyndighetens kontroll

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att den nationella tillsynsmyndigheten fastställer de förfaranden, varigenom den från fall till fall och på kortast möjliga tid beslutar att tillåta eller inte tillåta teleoperatörer att vidta åtgärder, t.ex. att vägra att tillhandahålla en förhyrd förbindelse, avbryta tillhandahållandet av förhyrda förbindelser eller minska tillgängligheten till funktioner i förhyrda förbindelser på grund av att användare av förhyrda förbindelser uppges ha underlåtit att uppfylla användningsvillkoren. Dessa förfaranden kan också förutse, att den nationella tillsynsmyndigheten på förhand skall kunna godkänna särskilda åtgärder i fråga om vissa specifika brott mot användningsvillkoren.

Medlemsstaterna skall säkerställa att dessa förfaranden ger en beslutsprocess som är öppen för insyn och i vilken vederbörlig hänsyn tas till parternas rättigheter. Beslut skall fattas först sedan båda parter har haft tillfälle att framlägga sina synpunkter. Beslutet skall vara motiverat och parterna skall underrättas om utslaget inom en vecka. Beslutet får inte träda i kraft innan parterna underrättats.

Detta förfarande får inte påverka de berörda parternas rätt att föra talan inför domstol.

2. Den nationella tillsynsmyndigheten skall säkerställa att teleoperatörerna följer principen om icke-diskriminering när de använder det allmänt tillgängliga telenätet för att tillhandahålla tjänster som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av andra tjänsteleverantörer. När teleoperatörer använder förhyrda förbindelser för att tillhandahålla tjänster som inte omfattas av exklusiva och/eller speciella rättigheter skall samma typ av förhyrda förbindelser på begäran och på samma villkor tillhandahållas för andra användare.

3. Om en teleoperatör, vid en speciell begäran, finner det orimligt att ställa en förhyrd förbindelse till förfogande enligt offentliggjorda taxor och leveransvillkor, skall teleoperatören begära den nationella tillsynsmyndighetens godkännande för att ändra villkoren i detta fall.

Artikel 9 Enhetliga beställnings- och debiteringsförfaranden

1. I överensstämmelse med de formella och tillämpade konkurrensreglerna i fördraget och efter samråd med användarna skall medlemsstaterna senast den 31 december 1992 sträva efter att införa följande förfaranden:

- Ett enhetligt beställningsförfarande för förhyrda förbindelser inom hela gemenskapen.

- Ett förfarande för samlingsbeställning av förhyrda förbindelser, som skall tillämpas på begäran av användaren.

- Ett förfarande för samlingsdebitering av förhyrda förbindelser, som skall tillämpas på begäran av användaren. Förfarandet skall beakta att alla de delar av priset, som härrör från de nationella förhyrda förbindelserna respektive från internationella förhyrda förbindelser som tillhandahålls av de berörda teleoperatörerna tas upp separat på fakturan till användaren.

2. Medlemsstaterna skall ett år efter det att detta direktiv satts i kraft underrätta kommissionen om resultaten som uppnåtts i fråga om de förfaranden som anges i artikel 1. Dessa resultat skall granskas av ONP-kommittén.

Artikel 10 Taxeprinciper och kostnadsredovisning

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att taxor för förhyrda förbindelser följer de grundläggande principerna om att de skall vara kostnadsorienterade och öppna för insyn i enlighet med följande regler:

a) Taxor för förhyrda förbindelser skall vara oberoende av vilka tillämpningar användarna väljer.

b) Taxor för förhyrda förbindelser skall normalt innehålla följande element:

- En engångsavgift.

- En abonnemangsavgift, dvs. en fast hyra per tidsperiod.

Om andra taxeelement förekommer måste de vara transparenta och baseras på objektiva kriterier.

c) Taxan för den förhyrda förbindelsen gäller för de funktioner, som tillhandahålls mellan de nätanslutningspunkter, där användaren har access till de förhyrda förbindelserna.

För förhyrda förbindelser som tillhandahålls av mer än en teleoperatör kan taxor för halva förbindelser, dvs. från en nätanslutningspunkt till en hypotetisk mittpunkt på en ledning, tillämpas.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att deras teleoperatörer senast den 31 december 1993 upprättar och använder ett redovisningssystem som är lämpligt för tillämpning av punkt 1.

Utan att det påverkar tillämpningen av sista stycket, skall det system som anges i första stycket innehålla följande element:

a) Kostnaderna för förhyrda förbindelser skall särskilt innefatta teleoperatörernas direkta kostnader för upprättande, drift och underhåll av förhyrda förbindelser samt för marknadsföring och debitering av förhyrda förbindelser.

b) Gemensamma kostnader, dvs. kostnader som varken kan hänföras direkt till förhyrda förbindelser eller till andra verksamheter, fördelas enligt följande:

i) Då så är möjligt skall gemensamma kostnadskategorier fördelas på grundval av direkt analys av kostnadernas ursprung.

ii) När en direkt analys inte är möjlig skall gemensamma kostnadskategorier fördelas på grundval av ett indirekt samband med en annan kostnadskategori eller en grupp av kostnadskategorier, som kostnaderna direkt kan hänföras till. Det indirekta sambandet skall grundas på jämförbara kostnadsstrukturer.

iii) När varken direkta eller indirekta åtgärder för fördelning av kostnaderna står att finna, skall kostnadskategorin fördelas efter en allmän fördelningsfaktor, som beräknats på grundval av förhållandet mellan alla de utgifter, som direkt härrör från eller kan tillskrivas å ena sidan tjänster som tillhandahålls till följd av särskilda eller exklusiva rättigheter och å andra sidan övriga tjänster.

Efter den 31 december 1993 får andra redovisningssystem för kostnaderna endast tillämpas, om de är lämpliga för genomförandet av punkt 1 och i den egenskapen har godkänts för användning av teleoperatören av den nationella tillsynsmyndigheten, under förutsättning att kommissionen i förväg underrättats om att de tillämpas.

3. Den nationella tillsynsmyndigheten skall hålla tillgängligt tillräckligt detaljerade upplysningar om de redovisningssystem som tillämpas av teleoperatörerna enligt punkt 2. Myndigheten skall på begäran delge kommissionen dessa upplysningar.

Artikel 11 Anmälan och rapportering

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1993 till kommissionen anmäla den nationella myndighet som anges i artikel 2.2 fjärde strecksatsen.

2. Den nationella tillsynsmyndigheten skall ta fram statistiska rapporter som visar utfallet i förhållande till leveransvillkoren, särskilt beträffande leveranstid och reparationstid samt offentliggöra rapporterna enligt artikel 3 minst för varje kalenderår. Rapporterna skall sändas till kommissionen senast fem månader efter utgången av den årliga rapporteringsperioden.

Den nationella tillsynsmyndigheten skall hålla tillgängligt och på begäran till kommissionen överlämna uppgifter om fall då access till eller användning av förhyrda förbindelser har begränsats, framför allt på grund av påstådda överträdelser av särskilda eller exklusiva rättigheter eller förbud mot tredjepartsförsäljning av kapacitet, samt detaljerade uppgifter om vidtagna åtgärder och motiven för dessa.

Artikel 12 Förlikningsförfarande

Utan att det påverkar tillämpningen av

a) alla åtgärder som kommissionen eller någon medlemsstat kan vidta enligt fördraget, och framför allt artikel 169 eller 170 i detta,

b) de rättigheter som enligt gällande nationell lagstiftning tillkommer den person som åberopar förfarandet i punkt 1-5 i denna artikel, de berörda teleoperatörerna eller någon annan person, om de inte träffar en överenskommelse om en lösning av sina tvistefrågor,

skall följande förlikningsförfarande stå till användarens förfogande:

1. Varje användare som påtalar att han har vållats eller kan komma att vållas skada på grund av överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv, särskilt i fråga om förhyrda förbindelser mellan stater i gemenskapen, skall ha rätt att få frågan prövad av den nationella tillsynsmyndigheten eller de nationella myndigheterna.

2. Om överenskommelse inte kan träffas på nationell nivå får den förfördelade parten skriftligen anmäla det förfarande som anges i punkt 3 och 4 hos den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen.

3. Om den nationella tillsynsmyndigheten eller kommissionen efter en anmälan i enlighet med punkt 2 finner att det finns anledning till ytterligare utredning kan den hänskjuta frågan till ONP-kommitténs ordförande.

4. I det fall som anges i punkt 3 skall ONP-kommitténs ordförande, om han är övertygad om att alla rimliga åtgärder har vidtagits på nationell nivå, ta initiativ till följande förfarande:

a) ONP-kommitténs ordförande skall så snart som möjligt sammankalla en arbetsgrupp som består av minst två medlemmar av ONP-kommittén och en representant för berörda nationella tillsynsmyndigheter samt ONP-kommitténs ordförande eller någon företrädare för kommissionen som utsetts av denne. Arbetsgruppen skall normalt sammanträda inom 10 dagar efter kallelse. På förslag av någon av arbetsgruppens medlemmar kan ordföranden besluta att kalla högst två andra personer som experter för att bistå gruppen.

b) Arbetsgruppen skall ge den part som begärt detta förfarande, medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter och de berörda teleoperatörerna möjlighet att muntligen eller skriftligen framföra sina yttranden.

c) Arbetsgruppen skall sträva efter att nå en överenskommelse mellan de berörda parterna. Ordföranden skall informera ONP-kommittén om resultatet av detta förfarande.

5. Den part som begärt det förfarande som anges i denna artikel skall svara för sina egna kostnader för deltagande i förfarandet.

Artikel 13 Uppskov med vissa skyldigheter

1. Om en medlemsstat inte kan uppfylla eller kan förutse att den inte kommer att kunna uppfylla kraven i artikel 7.1 eller 7.2, eller 10.1 eller 10.2, skall den anmäla skälen för detta till kommissionen.

2. Uppskov med skyldigheterna enligt artikel 7.1 eller 7.2 kan endast godkännas om den berörda medlemsstaten kan visa att utvecklingen av dess allmänt tillgängliga telenät eller av efterfrågan är sådana att skyldigheterna enligt artikel 7 skulle medföra en orimlig börda för teleoperatören i denna medlemsstat.

3. Uppskov med skyldigheterna enligt artikel 10.1 eller 10.2 kan endast godkännas, om den berörda medlemsstaten kan visa att ett uppfyllande av kraven skulle leda till en orimlig börda för teleoperatören i denna medlemsstat.

4. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen om den dag då kraven kan uppfyllas och om de åtgärder som planeras för att tidsplanen skall kunna hållas.

5. Då kommissionen erhåller en anmälan enligt punkt 1 skall medlemsstaten underrättas om kommissionen bedömer att medlemsstatens särskilda situation på grundval av de kriterier som anges i punkt 2 och 3 motiverar ett uppskov för medlemsstaten med tillämpningen av artikel 7.1 eller 7.2 eller av artikel 10.1 eller 10.2 och hur länge ett sådant uppskov är motiverat.

6. Inget uppskov kan beviljas för tillämpningen av punkt 2 om anledningen till att villkoren i artikel 7 inte kan uppfyllas beror på att teleoperatörerna i den berörda medlemsstaten ägnar sig åt verksamheter inom områden som i gemenskapsrättens mening är konkurrerande områden.

Artikel 14

Kommissionen skall undersöka hur detta direktiv fungerar och rapportera till Europaparlamentet och rådet, första gången senast tre år efter det att direktivet trätt i kraft. Rapporten skall bl.a. bygga på de upplysningar som medlemsstaterna lämnat till kommissionen och ONP-kommittén. Om så behövs kan ytterligare åtgärder föreslås i rapporten för att direktivets mål till fullo skall kunna uppfyllas.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall senast den 5 juni 1993 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 juni 1992.

På rådets vägnar

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

Ordförande

(1) EGT nr C 58, 7.3.1991, s. 10.

(2) EGT nr C 305, 25.11.1991, s. 61 och beslut av den 13 maj 1992.

(3) EGT nr C 269, 14.10.1991, s. 30.

(4) EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 1.

(5) EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 10.

(6) Rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1).

BILAGA 1

INFORMATION SOM SKALL TILLHANDAHÅLLAS I FRÅGA OM FÖRHYRDA FÖRBINDELSER ENLIGT ARTIKEL 3.1

Den information som anges i artikel 3.1 i detta direktiv skall omfatta följande:

A. Tekniska egenskaper

De tekniska egenskaperna skall innefatta de fysiska och elektriska specifikationerna samt de detaljerade tekniska specifikationer och prestandaspecifikationer som gäller vid nätanslutningspunkter utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter(1). Tydliga hänvisningar skall göras till fastställd standard.

B. Taxor

Taxorna skall innefatta engångsavgifter, abonnemangsavgifter per tidsperiod och andra avgifter. Om taxorna är differentierade, t.ex. på grund av olika nivåer på tjänstekvaliteten och det antal förhyrda förbindelser som tillhandahålls för en användare (mängdrabatt), måste detta anges.

C. Leveransvillkor

Leveransvillkoren skall minst innefatta de element som anges i artikel 4.1.

D. Licensieringskrav

Informationen om licensieringskrav, licensieringsförfaranden och/eller licensieringsvillkor skall ge en fullständig översikt över alla de faktorer som har betydelse för de användningsvillkor som fastställts för förhyrda förbindelser. De skall då så är tillämpligt innehålla följande:

1. En tydlig beskrivning av de tjänstekategorier för vilka licensieringsförfarandena skall följas och för vilka licensieringsvillkoren skall uppfyllas av användaren av de förhyrda förbindelserna eller av hans kunder.

2. Upplysningar om licensieringsvillkorens karaktär, särskilt om huruvida en sådan licens är allmän och inte kräver individuell registrering och/eller individuellt tillstånd eller om licensieringsvillkoren kräver individuell registrering och/eller individuellt tillstånd.

3. Ett tydligt angivande av licensens giltighetstid, inklusive datum för förnyelse, där så är tillämpligt.

4. De villkor som är en följd av tillämpningen av de väsentliga kraven enligt artikel 6.

5. Andra skyldigheter som medlemsstater enligt direktiv 90/388/EEG kan ålägga användare av förhyrda förbindelser beträffande paket- eller kretskopplade datatjänster, som kräver att villkoren för varaktighet, tillgänglighet eller tjänstekvalitet beaktas.

6. En tydlig hänvisning till de villkor som syftar till att upprätthålla förbudet mot att tillhandahålla tjänster, för vilka exklusiva och/eller speciella rättigheter har vidmakthållits av den berörda medlemsstaten enligt gemenskapsrätten.

7. En förteckning över alla de dokument som innehåller licensieringsvillkor, vilka medlemsstaten ålägger användare av förhyrda förbindelser för tillhandahållande av tjänster åt andra.

E. Villkor för anslutning av terminalutrustning

Informationen om anslutningsvillkoren innefattar en fullständig översikt över de krav som skall uppfyllas av terminalutrustning som skall anslutas till tillämplig förhyrd förbindelse enligt direktiv 91/263/EEG.

(1) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 90/230/EEG (EGT nr L 128, 18.5.1990, s. 15).

BILAGA 2

>Plats för tabell>

För ovan upptagna typer av förhyrda förbindelser definierar de angivna specifikationerna även nätanslutningspunkterna (NTP), enligt den definition som ges i artikel 2 i direktiv 90/387/EEG.