Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/439/EG: Kommissionens beslut av den 15 juni 1994 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 92/44/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 181 , 15/07/1994 s. 0040 - 0041

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 26 s. 0126

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 26 s. 0126KOMMISSIONENS BESLUT av den 15 juni 1994 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 92/44/EEG (94/439/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser(1), särskilt artikel 7.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät(2) föreslås det i bilaga 3, att ett direktiv antas om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, vidare inrättas ONP-kommittén Open Network Provision för att bistå kommissionen vid genomförandet av direktivet.

I artikel 7.3 i direktiv 92/44/EEG föreskrivs att bilaga 2 till direktivet med hänsyn till utvecklingen i de nationella näten anpassas till den tekniska utvecklingen och ändrad efterfrågan på marknaden.

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) har på grundval av ett standardiseringsmandat från kommissionen antagit europeiska telekommunikationsstandarder för 2048 kbit/s ostrukturerade och 64 kbit/s förhyrda förbindelser.

Det är lämpligt med en övergångsperiod fram till och med den 31 december 1996 innan teleoperatörerna på grundval av artikel 7.1 i direktiv 92/44/EEG måste tillhandahålla förhyrda förbindelser i enlighet med dessa standarder. Under den perioden får teleoperatörerna tillhandahålla förhyrda förbindelser enligt dessa telekommunikationsstandarder som en del av ett minimiutbud i stället för de motsvarande CCITT-rekommendationer som ingår i bilaga 2 till direktiv 92/44/EEG.

Det ställs inga krav på att teleoperatörerna skall avveckla eventuella erbjudanden om befintliga förhyrda förbindelser vare sig under eller efter denna övergångsperiod. Enligt artikel 7.4 i direktiv 92/44/EEG skall tillhandahållandet av andra förhyrda förbindelser utöver minimiutbudet av förhyrda förbindelser i bilaga 2 till det direktivet inte hindra att detta minimiutbud av förhyrda förbindelser tillhandahålls.

I enlighet med artikel 7.3 i direktiv 92/44/EEG har kommissionen förelagt ONP-kommittén ett utkast till beslut för yttrande enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 10 i direktiv 90/387/EEG.

Den ändring av bilaga 2 till direktiv 92/44/EEG som antas genom detta beslut är förenlig med ONP-kommitténs yttrande av den 27 april 1994.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 92/44/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två månader efter dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 1994.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 165, 19.6.1992, s. 27.

(2) EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 1.

BILAGA

"BILAGA 2

DEFINITION AV ETT MINIMIUTBUD AV FÖRHYRDA FÖRBINDELSER MED HARMONISERADE TEKNISKA EGENSKAPER ENLIGT ARTIKEL 7

>Plats för tabell>

För ovan upptagna typer av förhyrda förbindelser definierar de angivna specifikationerna även nätanslutningspunkterna (NTP), enligt den definition som ges i artikel 2 i direktiv 90/387/EEG."