Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/567/EG, EKSG, Euratom: Kommissionens beslut av den 19 september 1996 om ändring av beslut 94/90/EKSG, EEG, Euratom om allmänhetens tillgång till kommissionens handlingarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 247 , 28/09/1996 s. 0045 - 0045KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 september 1996 om ändring av beslut 94/90/EKSG, EEG, Euratom om allmänhetens tillgång till kommissionens handlingar (96/567/Euratom, EKSG, EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördragen om upprättandet av de Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 162 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Den 8 februari 1994 fattade kommissionen beslut 94/90/EKSG, EEG, Euratom (1) om allmänhetens tillgång till kommissionens handlingar.

I detta beslut föreskrivs ett system med obligatoriska avgifter för utfärdande av papperskopior av handlingar på fler än 30 ark.

Det nuvarande systemet har visat sig vara svårgenomförbart och ineffektivt.

Följaktligen bör detta avgiftssystem göras frivilligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.5 i kommissionens beslut 94/90/EKSG, EEG, Euratom skall ersättas med följande:

"En avgift på 10 ecu plus 0,036 ecu per pappersark får begäras för utfärdande av papperskopior av handlingar på fler än 30 ark. Kostnader som gäller andra informationssätt skall avgöras från fall till fall, men får inte överskrida ett rimligt belopp."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 1996.

På kommissionens vägnar

Jacques SANTER

Ordförande

(1) EGT nr L 46, 18.2.1994, s. 58.