Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/51/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av rådets direktiv 90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till en konkurrensutsatt miljö på telekommunikationsområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 295 , 29/10/1997 s. 0023 - 0034EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/51/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av rådets direktiv 90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till en konkurrensutsatt miljö på telekommunikationsområdet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 189b i fördraget (3), mot bakgrund av det gemensamma utkastet som godkändes av förlikningskommittén den 28 maj 1997, och

med beaktande av följande:

1. I rådets direktiv 90/387/EEG av 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät (4) (ONP) behandlas harmoniseringen av villkoren för öppen och effektiv tillgång och användning av allmänt tillgängliga telenät och, i tillämpliga delar, tjänster. I enlighet med det direktivet har rådet antagit direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (5).

2. Rådets resolution av den 22 juli 1993 om översynen av situationen på telekommunikationsområdet och behovet av ytterligare utveckling på den marknaden (6), tillsammans med rådets resolution av den 22 december 1994 om principerna och tidtabellen för liberalisering av infrastrukturerna för telekommunikation (7) innebär en uppmaning till liberalisering av infrastrukturer och tjänster inom telekommunikationsområdet senast den 1 januari 1998 (med övergångsperioder för vissa medlemsstater). Detta stöds av Europaparlamentets resolution av den 20 april 1993 om kommissionens granskning år 1992 av situationen inom telekommunikationssektorn (8) och Europaparlamentets resolution av den 19 maj 1995 om grönboken om liberalisering av infrastruktur för telekommunikation och kabel-TV-nät (del II) (9).

3. I rådets resolution av den 22 juli 1993 anges det som ett huvudsakligt mål för gemenskapens telekommunikationspolitik att i hela gemenskapen tillämpa och, där det är nödvändigt med tanke på ytterligare liberalisering, anpassa principerna för tillhandahållande av öppna nät med avseende på berörda enheter och sådana aspekter som samhällsomfattande tjänster, samtrafik och avgifter för tillgång samt följdfrågor i anslutning till tillståndsvillkor. I rådets resolution av den 18 september 1995 om införandet av det framtida regelverket för telekommunikationer (10) uppmanades kommissionen att, i enlighet med den tidsplan som fastställdes i rådets resolutioner av den 22 juli 1993 och den 22 december 1994, före den 1 januari 1996 för Europaparlamentet och rådet framlägga alla rättsliga bestämmelser som behövs för att upprätta en europeisk ramlagstiftning för telekommunikationssektorn i samband med en fullständig liberalisering av denna sektor, särskilt med tanke på anpassningen av åtgärderna för att tillhandahålla öppna nät till den framtida konkurrensutsatta miljön.

4. Genom Europaparlamentets resolution av den 6 maj 1994 om kommissionens meddelande som åtföljdes av förslaget till rådets resolution om principerna för samhällsomfattande tjänster inom telekommunikationssektorn (11) betonas den centrala betydelsen av principerna för dessa tjänster. I rådets resolution av den 7 februari 1994 om principerna för samhällsomfattande tjänster inom telekommunikationssektorn (12) ges en grundläggande definition av samhällsomfattande tjänster och uppmanas medlemsstaterna att upprätta och upprätthålla en lämplig rättslig ram för att garantera samhällsomfattande tjänster inom hela sitt terrritorium. Begreppet samhällsomfattande tjänster måste, vilket erkänns av rådet i den resolutionen, utvecklas i takt med utvecklingen inom teknik, marknadsutveckling och förändringar beträffande efterfrågan på marknaden. Samhällsomfattande teletjänster kommer att spela en viktig roll för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen, särskilt i avlägsna, perifera eller avskurna områden samt i landsbygdsområden och på öar i gemenskapen. Nettokostnaden för samhällsomfattande tjänster får, när det är berättigat, delas av marknadsaktörerna i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

5. De grundläggande principerna för tillgång till och användning av allmänna telenät och teletjänster inom ramen för tillhandhållandet av öppna nät måste anpassas för att garantera tjänster som täcker hela Europa i en liberaliserad miljö, till nytta för användarna och för de organisationer som tillhandahåller allmänna telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster. För att möta användarnas behov i en liberaliserad miljö är det lämpligt att använda ett frivilligt tillvägagångssätt som baseras på gemensamma tekniska standarder och specifikationer, med samråd där så behövs. Det måste dock i enlighet med tillämpliga gemenskapsåtgärder säkerställas att alla användare i gemenskapen får tillgång till samhällsomfattande teletjänster samt ett minsta utbud av tjänster. En allmän ram för samtrafik med allmänna telenät och allmänna teletjänster behövs för att uppnå samverkan mellan tjänster för slutanvändarna inom gemenskapen.

6. Villkoren för tillhandahållande av öppna nät får inte begränsa användningen av och tillgången till allmänna telenät eller allmänt tillgängliga teletjänster förutom av skäl som grundar sig på väsentliga krav eller som kan härledas från utövandet av speciella och exklusiva rättigheter som medlemsstaterna har i enlighet med gemenskapsrätten.

7. Bestämmelserna i detta direktiv förhindrar inte en medlemsstat att vidta berättigade åtgärder grundade på artiklarna 36 och 56 i fördraget, och särskilt med hänsyn till allmän säkerhet, allmän ordning och allmän moral.

8. Den 20 december 1994 slöt Europaparlamentet, rådet och kommissionen ett modus vivendi (13) om genomförandeåtgärder för de rättsakter som antagits enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget.

9. I enlighet med principen om åtskillnad mellan regleringsverksamhet och operationell verksamhet bör medlemsstaterna i syfte att garantera opartiskhet i beslutsfattandet säkerställa att den eller de nationella regleringsmyndigheterna är oberoende och att regleringsmyndigheten eller -myndigheterna i varje medlemsstat spelar en nyckelroll vid genomförandet av den rättsliga ram som fastställs i relevant gemenskapslagstiftning. Detta krav på oberoende skall inte påverka medlemsstaternas institutionella självbestämmanderätt och konstitutionella skyldigheter eller principen om neutralitet när det gäller medlemsstaternas egendomsordning i enlighet med artikel 222 i fördraget. De nationella regleringsmyndigheterna bör ha de resurser i fråga om personal, sakkunskap och ekonomiska medel som krävs för att de till fullo skall kunna utföra de uppgifter som de har ålagts.

10. Numrering och mer allmänna principer för adresser och namn spelar en betydande roll. Tillämpning av ett harmoniserat tillvägagångssätt för numrering/adressering och, när det är tillämpligt, även för tilldelning av namn, kommer att bidra till kommunikationen för slutanvändarna och samverkan mellan tjänster som täcker hela Europa. Det kan förutom numrering bli lämpligt att tillämpa principerna om objektivitet, genomblickbarhet, icke-diskriminering och proportionalitet vid tilldelningen av namn och adresser. I kommissionens direktiv 96/19/EG av den 13 mars 1996 om ändring av direktiv 90/388/EEG om konkurrens på marknaderna för teletjänster (14) föreskrivs att ett tillräckligt antal nummer skall finnas tillgängliga för alla teletjänster och att nummer skall tilldelas på ett objektivt, genomblickbart, icke-diskriminerande och proportionerligt sätt.

11. För att garantera att förhyrda förbindelser tillhandahålls i hela gemenskapen bör medlemsstaterna säkerställa att användarna överallt på deras territorium från minst en organisation har tillgång till ett visst minsta antal förhyrda förbindelser. De organisationer som har skyldighet att tillhandahålla förhyrda förbindelser bör utses av medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela vilka organisationer som omfattas av direktivet, vilka typer av förhyrda förbindelser inom det minsta antalet, som de har skyldighet att tillhandahålla samt inom vilket geografiskt område denna sklyldighet gäller. Inom ett givet geografiskt område omfattas alla typer typer av förhyrda ledningar som tillhandahålls av en anmäld organisation av de allmänna bestämmelserna i detta direktiv.

12. En organisations marknadsställning beror på ett antal faktorer, bland annat organisationens andel av den relevanta produkten eller tjänstemarknaden på den aktuella geografiska marknaden, organisationens omsättning i förhållande till marknadens storlek, dess förmåga att påverka marknadsvillkoren, organisationens kontroll över de medel som ger slutanvändarna tillgång, dess tillgång till ekonomiska resurser samt dess erfarenhet av att tillhandahålla produkter och tjänster på marknaden. En nationell regleringsmyndighet bör, med beaktande av situationen på den berörda marknaden, fastställa vilka organisationer som har stort inflytande på marknaden.

13. Tjänster inom området förhyrda förbindelser kommer att utvecklas med nya tekniska framsteg och efterfrågan på marknaden, och innebär att användarna får en flexiblare användning av bandbredden på de förhyrda förbindelserna.

14. För att åstadkomma effektivare förbindelser inom gemenskapen är det viktigt att medlemsstaterna uppmuntrar tillhandahållandet av ytterligare, harmoniserade och mer avancerade förhyrda förbindelser, med tanke på efterfrågan på marknaden och utvecklingen på standardiseringsområdet.

15. Tills en effektiv konkurrensutsatt miljö har uppnåtts finns det behov av reglerande övervakning av taxorna för förhyrda förbindelser för att garantera kostnadsorientering och öppenhet, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Det är lämpligt att tillåta att det bortses från kraven på kostnadsorientering och öppenhet på särskilda marknader där ingen organisation har en stark marknadsställning eller där effektiv konkurrens garanterar att taxorna för förhyrda förbindelser är rimliga.

16. I gemensamma tekniska föreskrifter som antagits i enlighet med rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning, inbegripet ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (15) och rådets direktiv 93/97/EEG av den 29 oktober 1993 om tillägg till direktiv 91/263/EEG i fråga om jordstationsutrustning för satellitkommunikation (16) beskrivs villkoren för anslutning av terminalutrustning till förhyrda förbindelser.

17. Vissa ändringar bör göras i befintliga åtgärder för tillhandahållandet av öppna nät för att garantera överensstämmelse med den senaste tekniska utvecklingen och med andra reglerande åtgärder som kommer att ingå i det övergripande regelverket för telekommunikationsområdet.

18. Alla de områden som i bilaga I till direktiv 90/387/EEG har identifierats som möjliga områden för tillämpning av villkoren för tillhandahållande av öppna nät har behandlats i analysrapporter som allmänheten fått lämna synpunkter på i enlighet med förfarandet i artikel 4 i det direktivet. Alla de prioriterade åtgärder som anges i bilaga III till direktiv 90/387/EEG har antagits.

19. För att kommissionen skall kunna utöva den övervakningsverksamhet som den ålagts genom fördraget bör ändringar när det gäller den eller de nationella regleringsmyndigheterna och berörda organisationer snabbt meddelas till kommissionen.

20. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen som dessa principer anges i artikel 3b i fördraget kan målet att anpassa direktiven 90/387/EEG och 92/44/EEG till en konkurrensutsatt miljö inom telekommunikationssektorn inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför bättre genomföras av gemenskapen.

21. Senast den 31 december 1999 bör det göras en översyn av hur direktiven 90/387/EEG och 92/44/EEG fungerar. En sådan översyn bör ta hänsyn till en effektivare konkurrens på telekommunikationsmarknaden.

22. När förslag läggs fram om ytterligare åtgärder för att uppfylla målen i detta direktiv, bör man överväga en enda konsoliderad text som omfattar alla Europaparlamentets och rådets relevanta direktiv om genomförande av ONP-bestämmelserna, för att göra gemenskapslagstiftningen lättillgängligare.

23. Enligt artiklarna 52 och 59 i fördraget bör regleringsordningen på telekommunikationsområdet vara förenlig med principerna för fri etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster och bör ta hänsyn till behovet av att underlätta införandet av nya tjänster samt av en bred tillämpning av tekniska förbättringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 90/387/EEG

Direktiv 90/387/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Syftet med de villkor som föreskrivs i punkt 1 är att underlätta tillhandahållandet av allmänna telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster inom och mellan medlemsstater, särskilt tillhandahållandet av tjänster genom bolag, företag eller fysiska personer som är etablerade i en annan medlemsstat än den där det bolag eller företag eller den fysiska person finns som tjänsterna är avsedda för."

b) Följande skall läggas till:

"3. Villkoren för tillhandahållande av öppna nät syftar till att

- garantera tillgången till ett minsta antal tjänster,

- säkerställa tillgång till och sammankoppling med allmänna telenät och allmänt tillgängliga teletjänster,

- uppmuntra att användarna får tillgång till harmoniserade teletjänster, särskilt genom att identifiera och på frivillig väg främja harmoniserade tekniska gränssnitt för öppen och effektiv tillgång och samtrafik, samt tillhörande standarder och/eller specifikationer och

- garantera att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls på telekommunikationsområdet med beaktande av den framtida utvecklingen,

i hela gemenskapen."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges.

1. användare: enskilda personer, inbegripet konsumenter, eller organisationer som använder eller efterfrågar allmänt tillgängliga teletjänster.

2. telenät: utrustning för överföring och, när detta är tillämpligt, kopplingsutrustning och annan utrustning som medger överföring av signaler mellan bestämda anslutningspunkter med tråd, radio, optiska eller med andra elektromagnetiska överföringssätt.

allmänt telenät: ett telenät som används helt eller delvis för att tillhandahålla allmänt tillgängliga teletjänster.

3. teletjänster: tjänster vars tillhandahållande helt eller delvis består av sändning och dirigering av signaler i ett telenät med undantag för radio- och TV-tjänster.

4. samhällsomfattande tjänster: ett fastställt minsta antal tjänster av bestämd kvalitet som tillhandahålls alla användare överallt och, med hänsyn till särskilda nationella förhållanden, till ett överkomligt pris.

5. nätanslutningspunkt: den fysiska anslutningspunkt där en användare ges tillgång till ett allmänt telenät. Placeringen av nätanslutningspunkter fastställs av den nationella regleringsmyndigheten och avgränsar det allmänna telenätet i regleringssyfte.

6. väsentliga krav: de icke-ekonomiska skäl av allmänt intresse som kan få en medlemsstat att ställa villkor för upprättandet och/eller driften av telenät eller tillhandahållandet av teletjänster. Dessa skäl är säkerhet vid nätets drift, upprätthållande av nätets integritet och i berättigade fall samverkan mellan tjänster, dataskydd, skydd av miljö och mål för stad- och regionplanering samt ett effektivt utnyttjande av frekvensområdet och undvikande av skadliga störningar mellan radiobaserade telekommunikationssystem och andra rymd- eller markbaserade, tekniska system. Dataskydd kan innefatta skydd av personuppgifter, sekretess för information som överförs eller lagras samt skydd av privatlivet.

7. samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som används av samma eller en annan organisation för att användarna inom en organisation skall kunna kommunicera med användarna inom samma eller en annan organisation eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls av en annan organisation. Tjänsterna kan tillhandhållas av de berörda parterna eller av andra parter som har tillgång till nätet.

8. villkor för tillhandahållande av öppna nät: villkor som är harmoniserade i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv och som styr en öppen och effektiv tillgång till allmänna telenät och, i tillämpliga fall, allmänt tillgängliga teletjänster samt effektiv användning av dessa nät och tjänster.

Utan att det påverkar deras tillämpning från fall till fall kan villkoren för tillhandahållande av öppna nät omfatta harmoniserade villkor villkor med avseende på

- tekniska gränssnitt, inbegripet definition och införing av nätanslutningspunkter, där så behövs,

- användningsförhållanden,

- taxeprinciper,

- tillgång till frekvenser och nummer/adresser/namn, där så krävs `i enlighet med referensramen i bilagan`.

9. tekniska specifikationer, standarder och terminalutrustning skall ges samma innebörd som i artikel 1 i direktiv 91/263/EEG (*).

(*) EGT L 128, 23.5.1991, s. 1."

3. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:

"2. Villkor för tillhandahållande av öppna nät får inte begränsa tillgången till allmänna telenät eller allmänt tillgängliga teletjänster, förutom av skäl som är grundade på väsentliga krav enligt gemenskapsrätten. Dessutom skall de villkor som tillämpas allmänt på anslutningen av terminalutrustning till nätet gälla.

3. Villkor för tillhandahållande av öppna nät får inte medge ytterligare restriktioner för användningen av de allmänna telenäten eller de allmänt tillgängliga teletjänsterna, bortsett från restriktioner som är förenliga med gemenskapsrätten."

b) Punkt 4 skall utgå.

c) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda direktiv som avser tillhandahållandet av öppna nät och i den utsträckning som tillämpningen av de väsentliga krav som anges i punkt 2 kan ge en medlemsstat anledning att begränsa tillgången till allmänna telenät eller tjänster, skall reglerna för enhetlig tillämpning av de väsentliga kraven, i synnerhet de som rör samverkan mellan tjänster och skydd av data, där så är tillämpligt fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10."

4. Artikel 4 skall utgå.

5. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Hänvisning till standarder och/eller specifikationer upprättade som grundval för harmoniserade tekniska gränssnitt och/eller tjänster för tillhandahållande av öppna nät skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning som lämpliga att uppfylla kravet på öppen och effektiv tillgång, samtrafik och driftskompatibilitet, för att uppmuntra tillhandahållandet av harmoniserade teletjänster för användare inom hela gemenskapen.

Vid behov får kommissionen, i samråd med den kommitté som avses i artikel 9, kräva att standarder fastställs av de europeiska standardiseringsorganen.

2. Medlemsstaterna skall uppmuntra användningen av standarder och/eller specifikationer som anges i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, i enlighet med punkt 1, för tillhandahållande av tekniska gränssnitt och/eller nätfunktioner.

Så länge sådana standarder och/eller specifikationer inte har antagits skall medlemsstaterna uppmuntra

- standarder och/eller specifikationer som har antagits av europeiska standardiseringsorgan, t.ex. Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) eller Joint European Standards Institution, Europeiska standardiseringskommittén (CEN)/Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec),

eller, om sådana standarder och/eller specifikationer saknas,

- internationella standarder eller rekommendationer som har antagits av Internationella teleunionen (ITU), Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) eller Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC),

eller, om sådana standarder och/eller specifikationer saknas,

- nationella standarder och/eller specifikationer.

3. Om införandet av de standarder och/eller specifikationer som avses i punkt 1 visar sig otillräckliga för att garantera samverkan mellan gränsöverskridande tjänster i en eller flera medlemsstater kan tillämpningen av dessa standarder och/eller specifikationer göras obligatorisk enligt förfarandet i artikel 10, i den utsträckning som är absolut nödvändig för att garantera sådan samtrafik och för att öka användarnas valfrihet, om inte annat följer av artiklarna 85 och 86 i fördraget.

Innan införandet av dessa standarder och/eller specifikationer görs obligatoriskt i enlighet med första stycket skall kommissionen genom ett meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning infordra synpunkter från alla berörda parter.

4. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder och/eller specifikationer som avses i punkt 1 inte överensstämmer med målet om öppen och effektiv tillgång, samtrafik och samverkan, särskilt de grundläggande principer och de väsentliga krav som avses i artikel 3, skall det fattas ett beslut om det är nödvändigt eller inte att dra tillbaka hänvisningar till dessa standarder och/eller specifikationer från Europeiska gemenskapernas officiella tidning enligt förfarandet i artikel 10.

5. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om beslutet och lämna upplysning om tillbakadragandet av dessa standarder och/eller specifikationer i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

6. Följande artikel skall införas:

"Artikel 5a

1. Om de uppgifter som enligt gemenskapslagstiftningen åligger den nationella regleringsmyndigheten utförs av mer än ett organ, skall medlemsstaterna se till att de uppgifter som utförs av varje organ offentliggörs.

2. För att säkerställa den nationella regleringsmyndighetens oberoende skall följande uppfyllas:

- Den nationella regleringsmyndigheten skall vara juridiskt åtskild från och verksamhetsmässigt oberoende av alla organisationer som tillhandahåller telenät, teleutrustning eller teletjänster.

- Medlemsstater som behåller äganderätten eller kontrollen i väsentlig utsträckning över organisationer som tillhandahåller telenät och/eller teletjänster skall säkerställa att en effektiv, strukturell åtskillnad görs mellan regleringsverksamheten och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att det på nationell nivå finns lämpliga möjligheter för en part som påverkas av ett beslut som har fattats av den nationella regleringsmyndigheten, att överklaga hos ett av parterna oberoende organ.

4. Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att säkerställa att nationella regleringsmyndigheter, från organisationer som tillhandahåller telenät och/eller -tjänster, kan få all information som är nödvändig för att kunna tillämpa gemenskapslagstiftningen."

7. Artiklarna 6 och 7 skall utgå.

8. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Kommissionen skall undersöka hur detta direktiv fungerar och rapportera detta till Europaparlamentet och rådet. Detta skall ske första gången senast den 31 december 1999. Rapporten skall grunda sig bland annat på den information som lämnas av medlemsstaterna till kommissionen och till den kommitté som avses i artiklarna 9 och 10. Om det är nödvändigt skall rapporten undersöka vilka bestämmelser i direktivet som bör anpassas mot bakgrund av marknadsutvecklingen. Ytterligare åtgärder för att uppfylla målen i detta direktiv kan föreslås i rapporten. Kommissionen skall även i rapporten undersöka mervärdet av att inrätta en europeisk relgeringsmyndighet för de uppgifter som skulle kunna genomföras bättre på gemenskapsnivå."

9. I artikel 9.1 andra stycket skall "teleorganisationerna" ersättas med "de organisationer som tillhandahåller allmänna telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster".

10. Bilagorna I och III skall utgå.

11. Bilaga II skall ersättas med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Ändring av direktiv 92/44/EEG

Direktiv 92/44/EEG ändras på följande sätt:

1. I hela texten skall "teleorganisationer" ersättas med "organisationer som har anmälts i enlighet med artikel 11.1a".

2. I artikel 1 skall följande stycken läggas till:

"Medlemsstaterna skall säkerställa att det överallt på deras territorium finns minst en organisation som omfattas av föreskrifterna i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall säkerställa att skyldigheter enligt detta direktiv inte åläggs organisationer som inte har en stark ställning på ifrågavarande marknad för förhyrda förbindelser, om det inte finns organisationer med en stark ställning på marknaden för förhyrda förbindelser i en given medlemsstat."

3. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Definitioner

1. De definitioner som ges i direktiv 90/387/EEG såsom det ändrats genom direktiv 97/51/EG (*) skall tillämpas där det är relevant på det här direktivet.

2. I det här direktivet används dessutom följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- förhyrda förbindelser: de telesystem som medger en öppen och tydlig överföringskapacitet mellan nätanslutningspunkter och som inte innefattar uppkoppling på begäran (uppkopplingsfunktioner som användaren kan kontrollera som en del av den förhyrda förbindelsen).

- kommitté för tillhandahållande av öppna nät: den kommitté som avses i artiklarna 9 och 10 i direktiv 90/387/EEG.

- nationell regleringsmyndighet: det organ som avses i artikel 5a i direktiv 90/387/EEG.

3. Enligt detta direktiv skall en organisation anses ha en stark ställning på marknaden när den i en medlemsstat har en marknadsandel på 25 % eller mer av den relevanta marknaden för förhyrda förbindelser. Den relevanta marknaden för förhyrda förbindelser skall fastställas på basis av den eller de typer av förhyrda förbindelser som erbjuds i ett bestämt geografiskt område. Det geografiska området kan täcka en medlemsstats hela territorium eller en del av det.

Nationella regleringsmyndigheter kan besluta att en organisation med en marknadsandel på mindre än 25 % av den relevanta marknaden för förhyrda förbindelser har en stark ställning på marknaden. De kan också besluta att en organisation med en marknadsandel på 25 % eller mer av den relevanta marknaden för förhyrda förbindelser inte har en stark ställning på marknaden.

I båda fallen skall beslutet ta hänsyn till organisationens möjlighet att påverka förhållanden på marknaden för förhyrda förbindelser, dess omsättning i förhållande till marknadens storlek, dess tillgång till finansiella medel och dess erfarenhet av att tillhandahålla produkter och tjänster på denna marknad.

(*) EGT L 295, 29.10.1997, s. 23.".

4. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall andra meningen ersättas med följande:

"Ändringar i det befintliga utbudet och information om nya erbjudanden skall offentliggöras så snart som möjligt. Den nationella regleringsmyndigheten får fastställa en lämplig tidsfrist för offentliggörandet."

b) Punkt 3 skall utgå.

5. I artikel 4 andra strecksatsen skall första stycket ersättas med följande:

"- den normala leveranstiden, som är den tid inom vilken 95 % av alla förhyrda förbindelser av samma typ kan disponeras av kunderna, räknat från den dag då användaren har lämnat en bindande begäran om en förhyrd förbindelse."

6. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. När tillgången till och användningen av förhyrda förbindelser är begränsad i enlighet med gemenskapslagstiftningen skall medlemsstaterna säkerställa att dessa begränsningar föreskrivs av de nationella regleringsmyndigheterna genom reglerande åtgärder.

Inga tekniska restriktioner får införas eller upprätthållas för samtrafiken mellan förhyrda förbindelser eller mellan förhyrda förbindelser och allmänna telenät."

b) Punkt 3 a andra stycket skall ersättas med följande:

"En nödsituation innebär i detta fall ett fall av force majeure, som extrema väderförhållanden, jordbävningar, översvämningar, åsknedslag eller brand."

c) Punkt 4 första stycket och fotnot 1 skall ersättas med följande:

"Villkoren för tillgång till terminalutrustning skall betraktas som uppfyllda om terminalutrustningen uppfyller villkoren för godkännande för anslutning till en nätanslutningspunkt av den aktuella typen av förhyrd förbindelse i enlighet med direktiv 91/263/EEG (*) eller 93/97/EEG (**).

(*) EGT L 128, 23.5.1991, s. 1.

(**) EGT L 290, 24.11.1993, s. 1."

7. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) Följande punkt skall införas:

"2a. Medlemsstaterna skall uppmuntra tillhandahållandet av de ytterligare typer av förhyrda förbindelser som definieras i bilaga III, med hänsyn till efterfrågan på marknaden och utvecklingen på standardiseringsområdet."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna II och III till ny teknisk utveckling och till förändringar i efterfrågan på marknaden, inklusive ett eventuellt borttagande av vissa typer av förhyrda förbindelser från bilagorna, skall beslutas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 10 i direktiv 90/387/EEG med beaktande av utvecklingen av de nationella näten."

8. Artikel 8.2 skall ersättas med följande:

"2. Den nationella regleringsmyndigheten skall säkerställa att de organisationer som anmälts i enlighet med artikel 11.1a följer principen om icke-diskriminering när de tillhandahåller förhyrda förbindelser. Dessa organisationer skall tillämpa samma villkor under motsvarande förhållanden på organisationer som tillhandahåller samma tjänster och skall tillhandahålla förhyrda förbindelser till andra på samma villkor och med samma kvalitet som de eller deras dotterbolag eller partners tillhandahåller för sina egna tjänster."

9. Artikel 9 skall utgå.

10. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 a skall ersättas med följande:

"a) Taxor för förhyrda förbindelser skall vara oberoende av vilka tillämpningar som användarna väljer, utan att det påverkar tillämpningen av principen om icke-diskriminering enligt artikel 8.2."

b) Punkt 2.b iii skall ersättas med följande:

"iii) När varken direkta eller indirekta åtgärder för fördelning av kostnaderna står att finna skall kostnadskategorin fördelas efter en allmän fördelningsfaktor, som beräknats på grundval av förhållandet mellan alla de utgifter som direkt härrör från eller kan tillskrivas å ena sidan förhyrda förbindelser och å andra sidan andra tjänster."

c) Följande punkt skall läggas till:

"4. Den nationella regleringsmyndigheten skall inte tillämpa kraven i punkt 1 om organisationen inte har en stark ställning på marknaden när det gäller ett bestämt utbud av förhyrda förbindelser inom ett visst geografiskt område.

Den nationella regleringsmyndigheten kan besluta att inte tillämpa bestämmelserna i punkt 1 i ett bestämt geografiskt område när myndigheten är övertygad om att det råder en faktisk konkurrens på den relevanta marknaden för förhyrda förbindelser, vilket yttrar sig i taxor som redan rättar sig efter dessa krav."

11. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla den eller de nationella regleringsmyndigheter som skall ansvara för att de uppgifter som fastställs i detta direktiv utförs.

De skall genast till kommissionen anmäla eventuella ändringar beträffande deras nationella regleringsmyndigheter."

b) Följande punkt skall läggas till:

"1a. Den nationella regleringsmyndigheten skall till kommissionen anmäla namnen på de organisationer som tillhandahåller förhyrda förbindelser enligt kraven i detta direktiv. Där detta är tillämpligt skall denna anmälan även ange vilka typer av förhyrda förbindelser varje organisation är skyldig att tillhandahålla i varje geografiskt område, i syfte att uppfylla kraven i artikel 1, samt eventuella fall i vilka artikel 10.1 i enlighet med artikel 10.4 inte skall gälla."

c) Punkt 2 andra stycket skall ersättas med följande:

"Den nationella regleringsmyndigheten skall hålla tillgängligt och på begäran till kommissionen överlämna uppgifter om fall då tillgång till eller användning av förhyrda förbindelser har begränsats, samt detaljerade uppgifter om vidtagna åtgärder och motiven för dessa."

12. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Rapport

Kommissionen skall undersöka hur detta direktiv fungerar och rapportera detta till Europaparlamentet och rådet; detta skall ske för första gången senast den 31 december 1999. Rapporten skall baseras bl.a. på den information som lämnas av medlemsstaterna till kommissionen och till kommittén för tillhandahållande av öppna nät. Rapporten skall innehålla en bedömning av huruvida det är nödvändigt att förlänga detta direktiv, med beaktande av utvecklingen mot en helt konkurrensutsatt omgivning. Om det är nödvändigt skall rapporten undersöka vilka bestämmelser i detta direktiv som bör anpassas mot bakgrund av marknadsutvecklingen och ytterligare åtgärder kan föreslås i rapporten för att uppfylla målen i detta direktiv."

13. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Fotnot 1 skall ersättas med följande:

"EGT L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/10/EG (EGT L 100, 19.4.1994, s. 30)."

b) I avsnitt D skall punkterna 1, 2, 3, 5 och 6 utgå.

c) Avsnitt E skall ersättas med följande:

"E. Anslutningsvillkor för terminalutrustning

Informationen om anslutningsvillkor innefattar en fullständig översikt över de krav som skall uppfyllas av terminalutrustning som skall anslutas till tillämplig förhyrd förbindelse enligt direktiv 91/263/EEG eller 93/97/EEG."

14. Bilaga II till det här direktivet skall läggas till som bilaga III.

Artikel 3

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. POOS

Ordförande

(1) EGT C 62, 1.3.1996, s. 3 och EGT C 291, 4.10.1996, s. 18.

(2) EGT C 204, 15.7.1996, s. 14.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 22 maj 1996 (EGT C 166, 10.6.1996, s. 87), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 september 1996 (EGT C 315, 24.10.1996, s. 41.) och Europaparlamentets beslut av den 11 december 1996 (EGT C 20, 20.1.1997, s. 55). Europaparlamentets beslut av den 16 juli 1997. Rådets beslut av den 22 juli 1997.

(4) EGT L 192, 24.7.1990, s. 1.

(5) EGT L 165, 19.6.1992, s. 27. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 94/439/EG (EGT L 181, 15.7.1994, s. 40).

(6) EGT C 213, 6.8.1993, s. 1.

(7) EGT C 379, 31.12.1994, s. 4.

(8) EGT C 150, 31.5.1993, s. 39.

(9) EGT C 151, 19.6.1995, s. 479.

(10) EGT C 258, 3.10.1995, s. 1.

(11) EGT C 205, 25.7.1994, s. 551.

(12) EGT C 48, 16.2.1994, s. 1.

(13) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.

(14) EGT L 74, 22.3.1996, s. 13.

(15) EGT L 128, 23.5.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(16) EGT L 290, 24.11.1993, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA

REFERENSRAM FÖR TILLÄMPNINGEN AV VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV ÖPPNA NÄT

Tillämpningen av villkoren för tillhandahållande av öppna nät enligt definitionen i artikel 2.8 skall stämma överens med följande referensram, med hänsyn till relevanta bestämmelser i fördraget:

1. Harmoniserade tekniska gränssnitt och/eller nätfunktioner

Vid upprättandet av villkor för tillhandahållande av öppna nät skall följande beaktas för fastställande av specifikationerna för tekniska gränssnitt och nätfunktioner:

- För befintliga tjänster och nät skall befintliga gränssnittsspecifikationer gälla.

- För helt nya tjänster eller förbättring av befintliga tjänster skall befintliga gränssnittsspecifikationer också gälla i den utsträckning detta är genomförbart. När befintliga gränssnitt inte är tillämpliga måste förbättrade och/eller nya gränssnittsspecifikationer fastställas.

- För nät som skall tas i drift, men för vilka standardiseringsprogrammet redan har börjat, skall hänsyn tas till de krav på tillhandahållande av öppna nät som omfattas av bestämmelserna i artikel 3 när specifikationerna för nya gränssnitt och nätfunktioner utvecklas.

Förslag som avser tillhandahållande av öppna nät måste, när så är möjligt, vara i linje med det pågående arbetet inom de europeiska standardiseringsorganen, särskilt ETSI och måste också ta hänsyn till arbetet inom internationella standardiseringsorganisationer, såsom ITU-T.

2. Harmoniserade villkor för leverans och användning

Villkoren för leverans och användning skall identifiera villkoren för tillgång till och tillhandahållande av tjänster i den utsträckning detta behövs.

a) Leveransvillkoren är de villkor under vilka en tjänst erbjuds till användare. De kan omfatta

- normal leveranstid,

- normal reparationstid,

- servicekvalitet, särskilt tillgänglighet och överföringskvalitet,

- underhåll och nätdrift.

b) Användningsvillkoren är sådana villkor som gäller användarna, såsom

- villkor för nättillgång,

- villkor för gemensam användning,

- villkor för skydd av personuppgifter och kommunikationssekretess, om så erfordras.

3. Harmoniserade taxeprinciper

Taxeprinciperna måste överensstämma med de principer som fastställs i artikel 3.1.

Dessa principer innebär framför allt följande:

- Taxor måste baseras på objektiva kriterier och, tills konkurrensen blir så effektiv att den håller ner priserna för användarna, i princip vara kostnadsorienterade, på det villkoret att fastställandet av den faktiska taxenivån fortsätter att vara föremål för nationell lagstiftning och inte lyder under villkoren för tillhandahållande av öppna nät. Om en organisation inte längre har en stark ställning på den relevanta marknaden kan kravet på kostnadsorientering åsidosättas av den behöriga nationella regleringsmyndigheten. Ett av målen bör vara utformning av effektiva taxeprinciper inom hela gemenskapen, samtidigt som ett allmänt utbud av tjänster garanteras för alla.

- Taxorna måste ge möjlighet till insyn och offentliggöras på lämpligt sätt.

- För att ge användare möjlighet att välja mellan de individuella tjänsterna samt där tekniken så medger, måste taxor vara tillräckligt specificerade i enlighet med konkurrensreglerna i fördraget. I synnerhet skall tilläggsfunktioner som införs för att tillhandahålla speciella extra tjänster i allmänhet debiteras oberoende av övriga inkluderade funktioner och överföringen som sådan.

- Taxorna får ej vara diskriminerande och skall garantera likformig behandling utom när det gäller begränsningar som är förenliga med gemenskapslagstiftningen.

Varje debitering för tillgång till nätresurser eller nättjänster måste överensstämma med ovan angivna principer och med konkurrensreglerna i fördraget och måste också ta hänsyn till principen om en rättvis fördelning av de totala kostnaderna för de använda resurserna och behovet av en rimlig avkastning och, när så är lämpligt, finansieringen av samhällsomfattande tjänster i enlighet med direktivet om samtrafik (*).

Det kan fastställas olika taxor, i synnerhet för att hänsyn ska kunna tas till överskottstrafiken under högtrafikperioder och bristen på trafik under lågtrafikperioder, förutsatt att taxedifferenserna kan rättfärdigas kommersiellt och inte strider mot ovannämnda principer.

4. Harmoniserat tillvägagångssätt vad gäller numrering, adressering och tilldelning av namn

Nummer/adresser och i vissa fall namn gör det möjligt att välja destination eller destinationer, eller att välja tjänst, tjänsteleverantör eller nätoperatör.

Det är därför nödvändigt att ett harmoniserat tillvägagångssätt följs när det gäller numrering och adressering och, när det är tillämpligt, tilldelning av namn, för att garantera samtrafikförmåga för användare och samverkan mellan tjänster över hela Europa. Dessutom bör tilldelningen av nummer/adress/namn vara rättvis och uppfylla kraven på likvärdig tillgång.

För att åstadkomma detta är det nödvändigt att

- säkerställa att det enligt harmoniserade principer finns tillgång till lämpliga serier av nummer och adresser, prefix och kortnummer samt när det är tillämpligt namnserier, för alla allmänna teletjänster,

- säkerställa en samordning mellan nationella ståndpunkter i internationella organisationer och forum där beslut fattas om numrering, adressering och tilldelning av namn med hänsyn till eventuell framtida utveckling inom detta område på europeisk nivå,

- säkerställa att de relevanta nationella planerna för numrering, adressering och tilldelning av namn står under övervakning av den nationella regleringsmyndigheten, för att garantera att dessa är oberoende av organisationer som tillhandahåller allmänna telenät eller allmänt tillgängliga teletjänster,

- säkerställa ett effektivt genomförande av flyttbara nummer för att undanröja varje hinder för användaren att välja leverantör,

- säkerställa att förfarandet vid tilldelning av individuella nummer/adresser/namn, prefix och kortnummer och/eller adress/nummerserier är öppet, och rättvist och sker inom utsatt tid, att tilldelningen sker på ett objektivt, öppet och icke-diskriminerande sätt som tar hänsyn till proportionalitetsprincipen,

- ge nationella regleringsmyndigheter möjligheten att fastställa villkor för hur vissa prefix eller kortnummer skall användas i nummer/adressplanering, särskilt där dessa används för tjänster i allmänhetens intresse (t.ex. katalogtjänster och nödsituationstjänster) eller för att garantera likvärdig tillgång.

5. Tillgång till frekvenser

Medlemsstaterna måste säkerställa att frekvenser tillhandahålls för teletjänster i enlighet med gemenskapsrätten. Tillgång till frekvenser som beviljas genom licenser eller annan typ av tillståndsgivning skall ske enligt rådets resolution av den 19 november 1992 om tillämpningen i gemenskapen av Europeiska radiokommunikationskommitténs beslut (**).

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (ONP) (EGT L 199, 26.7.1997, s. 32).

(**) EGT C 318, 4.12.1992, s. 1."

BILAGA II

"BILAGA III

DEFINITION AV FÖRHYRDA FÖRBINDELSER VARS TILLHANDAHÅLLANDE SKALL FRÄMJAS I ENLIGHET MED ARTIKEL 7.2 a

>Plats för tabell>

Kommissionens förklaring

Kommissionen förklarar att den, när den kontrollerar om gemenskapens direktiv om telekommunikationer har omsatts fullt ut och inom tidsramen i den nationella lagstiftningen, kommer att lägga särskild vikt vid att säkerställa att medlemsstaternas arrangemang för kostnaderna för och finansieringen av samhällsomfattande tjänster inte begränsar tillträdet till marknaderna i fråga.