Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 98/13/CE av den 12 februari 1998 om teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation, inklusive ömsesidigt erkännande av utrustningarnas överensstämmelseEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 074 , 12/03/1998 s. 0001 - 0026EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV nr 98/13/CE av den 12 februari 1998 om teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation, inklusive ömsesidigt erkännande av utrustningarnas överensstämmelse

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (2), och

med beaktande av följande:

(1) Rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (3) och rådets direktiv 93/97/EEG av den 29 oktober 1993 om tillägg till direktiv 91/263/EEG vad gäller jordstationsutrustning för satellitkommunikation (4) bör, för att skapa klarhet och rationalitet, sammanföras till ett direktiv genom en kodifiering.

(2) Sektorn för teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation är en viktig del av teleindustrin, vilken utgör en av de industriella grundvalarna i gemenskapens ekonomi.

(3) Kommissionen har i sin grönbok om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning föreslagit att införandet av det fullständiga ömsesidiga erkännandet av typgodkännande skall påskyndas, som en viktig åtgärd för utvecklingen av en terminalmarknad med konkurrens inom hela gemenskapen.

(4) Kommissionen har i sin grönbok om ett gemensamt förhållningssätt avseende området för satellitkommunikation inom gemenskapen föreslagit att man skall införa ett ömsesidigt erkännande av typgodkännande för jordstationsutrustning för satellitkommunikation som en av de viktigaste förutsättningarna för bland annat en marknad för jordstationsutrustning för satellitkommunikation inom hela gemenskapen.

(5) Rådet har i sin resolution av den 30 juni 1988 om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning fram till 1992 (5) bekräftat, att ett viktigt telepolitiskt mål är det fullständiga, ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för terminalutrustning på grundval av gemensamma europeiska överensstämmelsespecifikationer, som utarbetas så snabbt som möjligt.

(6) Rådet har i sin resolution av den 19 december 1991 om utvecklingen av den gemensamma marknaden för tjänster och utrustning för satellitkommunikation (6) tagit i beaktande, att harmonisering och liberalisering av lämplig jordstationsutrustning för satellitkommunikation är ett av de viktigaste målen med politiken för telekommunikation via satellit, med hänsyn särskilt tagen till de villkor som är nödvändiga för att uppfylla de väsentliga kraven.

(7) Rådet har i sitt beslut 87/95/EEG (7), angett vilka åtgärder som skall genomföras för att främja standardiseringen i Europa och för att utarbeta och tillämpa standarder inom områdena informationsteknologi och telekommunikation.

(8) Rådet har i sin resolution av den 7 maj 1985 (8) föreskrivit ett nytt tillvägagångssätt vid teknisk harmonisering och standarder.

(9) Räckvidden för det här direktivet måste, för att möjliggöra den tekniska produktutvecklingen, baseras på en allmän definition av termerna teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation. Räckvidden omfattar inte den specialbyggda jordstationsutrustning som är avsedd att användas som en del av det allmänt tillgängliga markbaserade telenätet. Avsikten är att utesluta bland annat gränsjordstationer (gateways) för större trunknät som ett led i utbudet av infrastruktur (såsom stationer med stor diameter) och styrstationer (tracking and control).

(10) Det här direktivet påverkar inte nuvarande särskilda eller exklusiva rättigheter avseende satellitkommunikation som medlemsstaterna får behålla i enlighet med gemenskapsrätten.

(11) Harmoniseringsvillkoren för att släppa ut teleterminalutrustning på marknaden kommer att skapa förutsättningar för en öppen och enhetlig marknad. För att uppnå målet med en avancerad, öppen marknad för jordstationsutrustning för satellitkommunikation inom hela gemenskapen krävs harmoniserade, effektiva och verkningsfulla förfaranden för certifiering, provning, märkning, kvalitetssäkring och produktövervakning. Alternativet till gemenskapslagstiftning är ett motsvarande system med bestämmelser som förhandlas fram mellan medlemsstaterna, vilket skulle innebära uppenbara svårigheter på grund av antalet organ som skulle delta i de många bilaterala förhandlingarna. En sådan lösning är knappast genomförbar och vore varken praktisk, snabb eller effektiv. Medlemsstaterna kan därför inte i tillräcklig utsträckning uppnå målet med den föreslagna åtgärden. Däremot har metoden med ett gemenskapsdirektiv upprepade gånger, bland annat inom telekommunikationssektorn, visat sig vara ett praktiskt, snabbt och effektivt sätt. Målet med den aktuella åtgärden kan därför bättre uppnås på gemenskapsnivå.

(12) Gemenskapsrätten föreskriver i sin nuvarande utformning - som ett undantag från en av de grundläggande gemenskapsreglerna, nämligen den om fri rörlighet för varor - att hinder för rörlighet inom gemenskapen till följd av olikheter i nationell lagstiftning om marknadsföring av varor måste accepteras när detta anses nödvändigt för att tillgodose oavvisliga krav. I detta fall skall därför harmoniseringen av lagstiftningen begränsas till de föreskrifter som är nödvändiga för att tillfredsställa väsentliga krav i fråga om teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation. Eftersom dessa krav är väsentliga, skall de ersätta relevanta nationella föreskrifter.

(13) De väsentliga kraven måste uppfyllas för att skydda allmänintresset. Dessa krav måste tillämpas med urskiljning för att ta hänsyn till den teknologiska nivån vid tidpunkten för tillverkningen samt ekonomiska villkor.

(14) Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (9) och rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (10) är tillämpliga på bland annat områdena telekommunikation och informationsteknologi.

(15) Direktiv 73/23/EEG omfattar generellt sett också säkerhet för människor.

(16) I rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (11) fastställs harmoniserade förfaranden för att skydda apparater från elektromagnetiska störningar och definieras de skyddskrav och de inspektionsförfaranden som gäller detta. De allmänna kraven i det direktivet är bland annat tillämpliga på områdena telekommunikation och informationsteknologi och på jordstationsutrustning för satellitkommunikation. Det här direktivet omfattar kraven för elektromagnetisk kompatibilitet i den mån som de särskilt gäller terminalutrustning för telekommunikation och för jordstationsutrustning för satellitkommunikation.

(17) Med hänsyn till de väsentliga kraven, och för att hjälpa tillverkare att styrka överensstämmelse med dessa krav, är det önskvärt att låta harmonisera standarder på europeisk nivå för att bevaka allmänintresset vid konstruktion och tillverkning av terminalutrustning och för att möjliggöra kontroll av överensstämmelse med dessa krav. Dessa standarder, som är harmoniserade på europeisk nivå, är utarbetade av privaträttsliga organ och måste bevara sin icke-bindande status. För detta ändamål är Europeiska organisationen för standardisering (CEN), Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETS) de organ som är erkända såsom behöriga att anta harmoniserade standarder. Enligt detta direktiv menas med harmoniserad standard en teknisk specifikation (Europastandard eller harmoniseringsdokument) antagen av ett av dessa organ på grundval av en begäran från kommissionen i enlighet medföreskrifterna i direktiv 83/189/EEG, samt i enlighet med de ovan nämnda allmänna riktlinjerna.

(18) Med hänsyn till de väsentliga kraven, relaterade till samverkan med allmänna telenät, och i de fall det är berättigat, genom sådana nät, är det i allmänhet inte möjligt att följa sådana krav, annat än genom att tillämpa unika tekniska lösningar. Sådana lösningar skall därför vara obligatoriska.

(19) Förslagen till gemensamma tekniska föreskrifter är i allmänhet utformade på grundval av harmoniserade standarder samt, för att säkerställa en lämplig teknisk samordning på bred europeisk grund, på grundval av ytterligare konsultationer, i synnerhet med Kommittén för tillämpning av regler om telekommunikationer (TRAC).

(20) Vad gäller gränssnittet till det rymdbaserade systemet utformas jordstationsutrustningar för satellitkommunikation antingen för sändning av radiosignaler, för både sändning och mottagning av radiosignaler eller för enbart mottagning av radiosignaler.

(21) Vad gäller gränssnittet till det markbaserade systemet är jordstationsutrustning för satellitkommunikation antingen avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet eller inte avsedd för detta.

(22) Satellitbanor (såsom geostationära banor, lågflygande banor - LEO - och elliptiska banor) är banor i rymden i vilka satelliter eller andra rymdbaserade system rör sig, och är en naturlig, begränsad resurs.

(23) Satellitbaneresurser används tillsammans med radiofrekvensspektrum, vilket också är en naturlig, begränsad resurs. Sändande jordstationsutrustning för satellitkommunikation utnyttjar båda dessa resurser.

(24) För utvecklingen av europeisk satellitkommunikation är det viktigt att effektivt utnyttja satellitbaneresurser i kombination med radiofrekvensspektrum och att undvika skadlig interferens mellan rymd- och markbaserade kommunikationssystem och andra tekniska system. Internationella teleunionen (ITU) fastställer kriterier för ett effektivt utnyttjande av satellitbaneresurser liksom för samordningen med radio, för att möjliggöra att rymd- och markbaserade kommunikationssystem kan fungera samtidigt utan onödig interferens.

(25) Harmoniseringen av villkoren för att släppa ut jordstationsutrustning för satellitkommunikation på marknaden kommer att skapa förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av satellitbaneresurser och radiofrekvensspektrum samt göra det lättare att undvika skadlig interferens mellan rymd- och markbaserade system och andra tekniska system.

(26) Med hänsyn till de väsentliga kraven relaterade till effektivt utnyttjande av satellitbaneresurser och radiofrekvensspektrum och för att undvika skadliga störningar mellan rymd- och markbaserade kommunikationssystem och andra tekniska system, är det i allmänhet inte möjligt att följa sådana krav annat än genom att tillämpa särskilda tekniska lösningar. Gemensamma tekniska föreskrifter behövs därför.

(27) Jordstationsutrustning för satellitkommunikation som kan användas för sändning eller sändning och mottagning av radiosignaler får, förutom bestämmelserna i detta direktiv, omfattas av en licensordning.

(28) Jordstationsutrustning för satellitkommunikation som endast kan användas för mottagning av radiosignaler kan inte omfattas av en licensordning utan bör endast omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, såvida inte, enligt förslaget i Grönboken om satellitkommunikation inom gemenskapen, den är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet. Användandet av sådan jordstationsutrustning måste stämma överens med nationella föreskrifter som är förenliga med gemenskapslagstifting.

(29) Det är viktigt att säkerställa att anmälda organ inom hela gemenskapen är av hög standard och uppfyller minimikraven i fråga om kompetens och opartiskhet samt är ekonomiskt och i övrigt oberoende av kunderna.

(30) Vid utövande av den behörighet som anförtrotts kommissionen bör den bistås av den kommitté för godkännande av terminalutrustning (ACTE), som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(31) Representanter för teleorganisationerna, användarna, konsumenterna, tillverkarna, tjänsteproducenterna och fackföreningarna bör ha rätt till samråd.

(32) ACTE bör arbeta i nära samarbete med de relevanta kommittéer som behandlar licensförfaranden för satellitnät och satellittjänster.

(33) Medlemsstaternas ansvar vad gäller säkerhet, hälsa och övriga aspekter som omfattas av de väsentliga kraven inom deras territorium måste erkännas i en skyddsklausul om adekvata skyddsprocedurer på gemenskapsnivå.

(34) Den som ett beslut enligt detta direktiv riktar sig till måste underrättas om skälen för beslutet och om de möjligheter som står till buds att få beslutet prövat.

(35) Övergångsbestämmelser behövs för att ge tillverkarna tillräckligt med tid att anpassa konstruktionen och produktionen av jordstationsutrustning för satellitkommunikation till de gemensamma tekniska föreskrifterna. För att uppnå den nödvändiga smidigheten måste övergångsbestämmelserna utarbetas från fall till fall. De nödvändiga övergångsbestämmelserna skall fastställas i de gemensamma tekniska föreskrifterna.

(36) Faktisk, likvärdig tillgång för europeiska tillverkare till marknader i tredje land, särskilt Förenta Staterna och Japan, bör företrädesvis uppnås genom multilaterala förhandlingar inom ramen för Världshandelsorganisationen (VHO), även om bilaterala samtal mellan gemenskapen och tredje land också kan bidra till denna process.

(37) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande av direktiven som fastställs i del B i bilaga X.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Artikel 1 - Tillämpningsområde och definitioner . 5

Avd. I: Teleterminalutrustning . 5

Avd. II: Jordstationsutrustning för satellitkommunikation . 8

Avd. III: Gemensamma bestämmelser . 11

Bilaga I: EG-typkontroll . 13

Bilaga II: Överensstämmelse med typ . 15

Bilaga III: Kvalitetssäkring av produktion . 16

Bilaga IV: Fullständig kvalitetssäkring . 18

Bilaga V: Minimikrav som skall uppfyllas när medlemsstater utser anmälda organ enligt artikel 11.1 . 20

Bilaga VI: Märkning för terminalutrustning enligt artikel 12.1 . 21

Bilaga VII: Märkning för utrustning enligt artikel 12.4 . 21

Bilaga VIII: Mall för förklaring enligt artikel 3.1 . 22

Bilaga IX: Gemenskapens förfarande för intern produktionskontroll . 23

Bilaga X: Del A förteckning över upphävda direktiv och bestämmelser . 24

Del B förteckning över frister för införlivande i nationell rätt . 24

Bilaga XI: Jämförelsetabell . 25

Artikel 1 Tillämpningsområde och definitioner

1. Detta direktiv gäller terminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation.

2. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- Allmänt tillgängligt telenät: den allmänt tillgängliga infrastrukturen för telekommunikation, som medger överföring av signaler mellan definierade nätanslutningspunkter via tråd, via mikrovåg, via optiska medier eller genom andra elektromagnetiska medier.

- Terminalutrustning: utrustning avsedd att anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet, dvs.

a) avsedd att anslutas direkt till ett allmänt tillgängligt telenäts anslutningspunkt,

eller

b) avsedd att samverka med ett allmänt tillgängligt telenät som direkt eller indirekt är anslutet till ett allmänt tillgängligt telenäts anslutningspunkt,

för att sända, bearbeta eller ta emot information.

Anslutningen kan ske med tråd, radio, optiska eller andra elektromagnetiska system.

- Teknisk specifikation: en specifikation som ingår i ett dokument som anger de krav som ställs på en produkt, t.ex. kvalitetsnivå, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inklusive de krav som ställs på produkten vad beträffar terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering.

- Standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig användning, men utan tvingande krav på att den måste följas.

- Jordstationsutrustning för satellitkommunikation: utrustning som kan användas antingen för endast sändning, för sändning och mottagning (emission-receive) eller för enbart mottagning (receive-only) av radiosignaler med hjälp av satelliter eller andra rymdbaserade system, med undantag för jordstationsutrustning för satellitkommunikation som är avsedd för att användas som en del i det allmänt tillgängliga telenätet i en medlemsstat.

- Markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet: varje anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet som inte omfattar ett rymdsegment.

AVDELNING I TELETERMINALUTRUSTNING

Kapitel 1 Räckvidd, utsläppande på marknaden samt fri rörlighet

Artikel 2

Det ändamål som utrustningen är avsedd för skall anges av tillverkaren eller leverantören. Emellertid skall sådan terminalutrustning, som avses i artikel 1.2 andra strecksatsen och som använder sig av ett kommunikationssystem vilket utnyttjar radiofrekvensspektrumet, förutsättas vara avsedd för anslutning till det allmänt tillgängliga nätet.

Artikel 3

1. Trots vad som föreskrivs i artiklarna 1 och 2 skall utrustning som kan anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet, men som inte är avsedd för detta, åtföljas av en sådan förklaring från tillverkaren eller leverantören för vilken det finns en mall i bilaga VIII, samt av en bruksanvisning. När sådan utrustning släpps ut på marknaden för första gången, skall en kopia av denna dokumentation översändas till det anmälda organet enligt artikel 11.1 i den medlemsstat där detta första utsläppande på marknaden sker. Dessutom skall sådan utrustning vara underkastad bestämmelserna i artikel 12.4.

2. Tillverkaren eller leverantören skall vara beredd att en gång, på begäran av något anmält organ enligt artikel 11.1, motivera utrustningens användningsändamål på grundval av dess relevanta tekniska kännetecken, dess funktioner och den del av marknaden som den är avsedd för.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att terminalutrustning kan släppas ut på marknaden och tas i bruk endast om den är försedd med CE-märkning enligt artikel 12, vilket visar att den, då den är vederbörligen installerad och underhållen samt används för avsedda ändamål, uppfyller kraven i detta direktiv, inbegripet förfarandena vid bedömning av överensstämmelse enligt kapitel 2.

2. Medlemsstaterna skall också vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den utrustning som avses i artikel 3 kan släppas ut på marknaden och tillåtas bli kvar på marknaden endast om den uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv. Den får inte anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet i den mening som avses i artikel 1.2 första strecksatsen.

3. Medlemsstaterna skall också vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att terminalutrustning eller utrustning som avses i artikel 3 kopplas bort från det allmänt tillgängliga telenätet om den inte används för det avsedda ändamålet. Medlemsstaterna får dessutom vidta alla lämpliga åtgärder enligt sin nationella lagstiftning för att hindra att sådan terminalutrustning ansluts till det allmänt tillgängliga telenätet som inte används i överensstämmelse med det avsedda ändamålet.

4. a) Om terminalutrustningen omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, anger denna märkning att utrustningen i fråga även antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra direktiv.

b) Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, anger CE-märkningen emellertid endast att terminalutrustningen överensstämmer med de direktiv som tillverkaren tillämpar. I sådana fall måste uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och som medföljer den berörda terminalutrustningen.

Artikel 5

Terminalutrustningen skall uppfylla följande väsentliga krav:

a) Användarsäkerhet, i den utsträckning detta krav inte omfattas av direktiv 73/23/EEG. I detta direktiv skall de väsentliga kraven omfatta säkerhet för människor på samma sätt som i direktiv 73/23/EEG.

b) Säkerhet för personal vid företag som driver allmänt tillgängliga telenät, såvitt detta krav inte omfattas av direktiv 73/23/EEG.

c) Krav på elektromagnetisk kompatibilitet, såvitt de är specifika för terminalutrustning.

d) Skydd mot skada på allmänt tillgängligt telenät.

e) Effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrumet, där så är lämpligt.

f) Samverkan mellan terminalutrustning och allmänt tillgänglig nätutrustning i syfte att upprätta, ändra, debitera, inneha och anordna reella eller virtuella anslutningar.

g) Samverkan mellan terminalutrustningar via det allmänt tillgängliga telenätet, där så är motiverat.

De fall då terminalutrustningen stöder

i) en reserverad tjänst enligt gemenskapsrätten,

eller

ii) en tjänst, om vilken rådet har beslutat att den skall vara tillgänglig i hela gemenskapen,

skall anses vara fall där det är motiverat med samverkan mellan terminalanslutningar via det allmänt tillgängliga telenätet, och kraven för denna samverkan skall fastställas med tillämpning av den procedur som föreskrivs i artikel 29. Dessutom kan kommissionen, efter samråd med företrädarna för de i artikel 28.3 angivna organen och efter att ha tagit vederbörlig hänsyn till resultatet av dessa överläggningar, föreslå att detta väsentliga krav erkänns såsom motiverat för annan terminalutrustning enligt förfarandet i artikel 29.

Artikel 6

Medlemsstaterna får inte hindra att terminalutrustning som överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och blir föremål för fri rörlighet och användning inom deras territorium.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall förutsätta att de väsentliga kraven i artikel 5 a och b är uppfyllda för terminalutrustning som överensstämmer med de nationella standarder som genomför de relevanta harmoniserade standarderna, vilka har offentliggjorts genom hänvisningar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningar till sådana nationella standarder.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 29 skall kommissionen

- som ett första steg anta bestämmelser som anger vilka typer av terminalutrustning som skall omfattas av gemensamma tekniska föreskrifter och en tillhörande förklaring om föreskrifternas räckvidd, med sikte på att underrätta de behöriga standardiseringsorganen därom,

- som ett andra steg anta motsvarande harmoniserade standarder eller delar av sådana standarder när de behöriga standardiseringsorganen har utarbetat dessa - så att de väsentliga krav genomförs som anges i artikel 5 c g, vilka skall omvandlas till gemensamma tekniska föreskrifter, vara bindande och om vilka hänvisningar som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 8

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 7 överskrider eller inte helt motsvarar de väsentliga kraven enligt artikel 5, skall kommissionen eller den berörda medlemsstaten lägga fram ärendet för den kommitté som anges i artikel 28 och ange skälen för detta. Kommittén skall så snart som möjligt avge ett yttrande.

Mot bakgrund av kommitténs yttrande och efter samråd med den permanenta kommitté som inrättats genom direktiv 83/189/EEG, skall kommissionen informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att låta hänvisningar till standarderna i fråga och därmed sammanhängande tekniska föreskrifter utgå ur Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt vidta nödvändiga mått och steg för att rätta till kända brister i standarderna.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat upptäcker att terminalutrustning som är märkt enligt bestämmelserna i kapitel 3 inte överensstämmer med relevanta väsentliga krav när den används på rätt sätt och för det ändamål som tillverkaren avsett, skall medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka sådana produkter från marknaden eller för att begränsa eller hindra att de släpps ut på marknaden.

Den berörda medlemsstaten skall omedelbart informera kommissionen om alla sådana åtgärder samt ange skälen för sitt beslut, framför allt i fall då bristen på överensstämmelse beror på

a) felaktig tillämpning av de harmoniserade standarder eller de gemensamma tekniska föreskrifter som avses i artikel 7,

b) brister i de harmoniserade standarder eller de gemensamma tekniska föreskrifter som avses i artikel 7.

2. Kommissionen skall så snart det är möjligt samråda med de berörda parterna. Om kommissionen efter sådant samråd finner att någon åtgärd enligt punkt 1 är berättigad, skall den omedelbart informera den medlemsstat som vidtog åtgärden samt de övriga medlemsstaterna. Om det beslut som avses i punkt 1, grundar sig på brister i de harmoniserade standarderna eller de gemensamma tekniska föreskrifterna, skall kommissionen efter samråd med de berörda parterna inom två månader lägga fram ärendet för den kommitté som anges i artikel 28, om den medlemsstat som vidtog åtgärden har för avsikt att låta denna bestå, samt inleda det förfarande som anges i artikel 8.

3. Om terminalutrustning som inte överensstämmer med relevanta väsentliga krav bär CE-märkning, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som anbringat märket samt informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4. Kommissionen skall hålla medlemsstaterna underrättade om utvecklingen och resultatet av denna procedur.

Kapitel 2 Bedömning av överensstämmelse

Artikel 10

1. Tillverkaren eller den som representerar honom och som finns i gemenskapen kan välja om terminalutrustning skall bli föremål för EG-typkontroll enligt bilaga I eller för EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga IV.

2. Vid sådan EG-typkontroll som beskrivs i bilaga I skall en EG-försäkran om överensstämmelse med typ avges enligt förfarandet i bilaga II eller III.

3. Protokoll och korrespondens som gäller förfarandet enligt denna artikel skall avfattas på ett officiellt språk i den medlemsstat där förfarandet genomförs eller på ett språk som kan godtas av det anmälda organet.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen och övriga medlemsstater vilka organ inom gemenskapen som medlemsstaterna utsett att utföra certifiering, produktkontroller och därtill hörande övervakningsuppgifter inom ramen för det förfarande som anges i artikel 10 samt vilka identifikationsnummer kommissionen på förhand har tilldelat dem.

Medlemsstaterna skall tillämpa de i bilaga V angivna minimikriterierna då de utser dessa organ. Organ som uppfyller de kriterier som fastställts genom relevanta harmoniserade standarder, skall anses uppfylla kriterierna i bilaga V.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de laboratorier som finns i gemenskapen och som utsetts att utföra provningar inom ramen för de förfaranden som anges i artikel 10. Anmälda organ skall tillämpa de kriterier som fastställts i de tillämpliga delarna av de relevanta harmoniserade standarderna, när sådana laboratorier utses.

3. Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över anmälda organ med identifikationsnummer och en förteckning över provningslaboratorier tillsammans med de uppgifter de utsetts att utföra, samt skall säkerställa att denna förteckning hålls aktuell.

4. En medlemsstat som utsett ett anmält organ eller ett provningslaboratorium enligt punkt 1 eller 2 skall återkalla uppdraget, om det anmälda organet eller provningslaboratoriet inte längre uppfyller relevanta kriterier för detta.

Den skall omedelbart informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta samt återkalla anmälan. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att ett anmält organ eller provningslaboratorium, som utsetts av en medlemsstat inte uppfyller de relevanta kriterierna, skall ärendet läggas fram för kommittén enligt artikel 28, vilken inom tre månader skall avge sitt yttrande. Mot bakgrund av kommitténs yttrande skall kommissionen informera den berörda medlemsstaten om alla ändringar som behövs för att det anmälda organet eller provningslaboratoriet skall kunna behålla sin erkända status.

5. För att det skall bli lättare att fastställa om terminalutrustningen överensstämmer med de tekniska föreskrifterna och standarderna, skall de anmälda organen godkänna dokumentation från relevanta organ i annat land, när överenskommelser mellan gemenskapen och det andra landet har träffats på grundval av ett ömsesidigt tillfredsställande samförstånd.

6. När ett anmält organ utfärdar ett EG-typintyg enligt bilaga I, följt av det tillämpliga dokumentet enligt bilaga II eller III, eller ett beslut om bedömning av kvalitetsgaranti enligt bilaga IV, skall det samtidigt utfärda ett administrativt godkännande för anslutning av den berörda terminalutrustningen till det allmänt tillgängliga telenätet.

Kapitel 3 CE-märkning om överensstämmelse och påskrifter

Artikel 12

1. Terminalutrustning som överensstämmer med detta direktiv skall märkas med CE-märkning bestående av initialerna "CE", följda av identifikationsnumret för det anmälda organ som deltar i stadiet för tillverkningskontroll och en symbol som anger att utrustningen är avsedd och lämpad för anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet. CE-märkningens utformning och övrig information anges i bilaga VI.

2. Det skall vara förbjudet att på terminalutrustningen anbringa märkningar som kan vilseleda tredje man vad gäller CE-märkningens innebörd och utformning enligt bilaga VI och VII. Andra märkningar får anbringas på utrustningen förutsatt att detta inte minskar CE-märkningens synlighet eller läslighet.

3. Terminalutrustning skall av tillverkaren identifieras genom typ-, tillverknings- och/eller serienummer samt namnet på den tillverkare och/eller leverantör som är ansvarig för att utrustningen släpps ut på marknaden.

4. Tillverkare eller leverantörer av utrustning som släpper ut utrustning enligt artikel 3 på marknaden skall anbringa den symbol, som anges i bilaga VII, efter bokstäverna CE så som de anges i bilaga VI och på ett sådant sätt att den visuellt bildar en integrerad del av märkningen som helhet.

Artikel 13

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 gäller följande:

a) Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen har anbringats utan att detta är berättigat, är tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skyldig att bringa utrustningen i överensstämmelse med bestämmelserna för CE-märkning och att se till att överträdelsen upphör på de villkor som medlemsstaten fastställer.

b) Om den bristande överensstämmelsen fortsätter skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet på marknaden av produkten i fråga eller för att säkerställa att den återkallas från marknaden i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9.

AVDELNING II JORDSTATIONSUTRUSTNING FÖR SATELLITKOMMUNIKATION

Kapitel 1 Utsläppande på marknaden och fri omsättning

Artikel 14

Tillverkaren eller leverantören skall ange om jordstationsutrustningen för satellitkommunikation är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet eller inte.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att jordstationsutrustning för satellitkommunikation för enbart mottagning som inte är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet får släppas ut på marknaden och tas i bruk och användas på deras territorium i enlighet med nationell lagstiftning som är förenlig med gemenskapsrätten, endast om den uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv, när den är vederbörligen installerad och underhållen samt används för det avsedda ändamålet.

Sådan användning måste stämma överens med nationell lagstiftning som är förenlig med gemenskapsrätten och som begränsar användningen till mottagande av tjänster som är avsedda för den berörda användaren.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att annan jordstationsutrustning för satellitkommunikation får släppas ut på marknaden endast om den uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv, när den är vederbörligen installerad och underhållen samt används för det avsedda ändamålet. Användningen av sådan utrustning får omfattas av en licensordning som är förenlig med gemenskapsrätten.

3. Medlemsstaterna skall också vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att jordstationsutrustning för satellitkommunikation som inte är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet inte tillåts anslutas till det allmänt tillgängliga telenätet.

4. Medlemsstaterna skall dessutom vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att jordstationsutrustning för satellitkommunikation som inte är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet kopplas bort från det allmänt tillgängliga telenätet.

Medlemsstaterna skall dessutom enligt nationell lagstiftning vidta alla lämpliga åtgärder för att hindra markbaserad anslutning av sådan utrustning till det allmänt tillgängliga telenätet.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall inte hindra att sådan jordstationsutrustning för satellitkommunikation som överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och börjar omsättas fritt.

Artikel 17

1. Jordstationsutrustning för satellitkommunikation skall uppfylla samma väsentliga krav som fastställs i artikel 5.

2. I detta direktiv skall de väsentliga kraven i artikel 5 a omfatta säkerhet för människor på samma sätt som i direktiv 73/23/EEG.

3. I samband med jordstationsutrustning för satellitkommunikation för sändning eller sändning-mottagning skall det väsentliga kravet i artikel 5 e avseende effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrumet även omfatta effektivt utnyttjande av satellitbaneresurser och undvikande av skadlig interferens mellan rymd- och markbaserade kommunikationssystem och andra tekniska system.

4. I samband med jordstationsutrustning för satellitkommunikation skall kraven på elektromagnetisk kompatibilitet, såvitt de är specifika för jordstationsutrustning för satellitkommunikation, omfattas av det väsentliga kravet i artikel 5 c.

5. Jordstationsutrustning för satellitkommunikation skall uppfylla det väsentliga kravet i artikel 5 f avseende samverkan mellan jordstationsutrustning för satellitkommunikation och det allmänt tillgängliga telenätet.

6. Jordstationsutrustning för satellitkommunikation skall uppfylla det väsentliga kravet i artikel 5 g avseende samverkan mellan jordstationsutrustning för satellitkommunikation via det allmänt tillgängliga telenätet, där så är motiverat.

De fall då jordstationsutrustning för satellitkommunikation kan användas som stöd eller är avsedd som stöd för en tjänst som rådet har beslutat skall vara tillgänglig i hela gemenskapen, skall anses vara fall där det är motiverat med samverkan, och kraven för denna samverkan skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

7. Trots bestämmelserna i punkterna 1, 5 och 6 skall jordstationsutrustning för satellitkommunikation som inte är avsedd för anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet inte behöva uppfylla de väsentliga krav som fastställs i artikel 5 b, d, f och g.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall förutsätta att de väsentliga kraven i artikel 5 a och b i direktiv 91/263/EEG är uppfyllda för jordstationsutrustning för satellitkommunikation som överensstämmer med de nationella standarder som genomför de relevanta harmoniserade standarderna, vilka har offentliggjorts genom hänvisningar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningar till sådana nationella standarder.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 29 skall kommissionen

- som ett första steg anta bestämmelser som anger vilka typer av jordstationsutrustning för satellitkommunikation som skall omfattas av gemensamma tekniska föreskrifter och en tillhörande förklaring om föreskrifternas räckvidd, med sikte på att underrätta de behöriga standardiseringsorganen därom,

- som ett andra steg anta motsvarande harmoniserade standarder eller delar av sådana standarder - när de behöriga standardiseringsorganen har utarbetat dessa - så att de väsentliga krav genomförs i artikel 17.3 6, vilka skall omvandlas till gemensamma tekniska föreskrifter, vara tvingande och om vilka hänvisning skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 19

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 18 överskrider eller inte helt motsvarar relevanta väsentliga krav enligt artikel 17, skall samma förfaranden för förfrågan och anmälan tillämpas som anges i artikel 8.

Artikel 20

1. Om en medlemsstat upptäcker att jordstationsutrustning för satellitkommunikation som är märkt enligt bestämmelserna i kapitel 3 inte överensstämmer med relevanta väsentliga krav när den används på rätt sätt och för det ändamål som tillverkaren avsett, skall samma åtgärder och förfaranden för information och samråd tillämpas som i artikel 9 punkt 1, 2 och 4.

2. Om jordstationsutrustning för satellitkommunikation som inte överensstämmer med relevanta väsentliga krav bär CE-märkning, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som har utfört märkningen. Samma anmälningsförfaranden skall tillämpas som i artikel 9 punkt 3 och 4.

Kapitel 2 Bedömning av överensstämmelse

Artikel 21

1. All jordstationsutrustning för satellitkommunikation för sändning eller sändningsmottagning skall omfattas av alla bestämmelserna i artikel 10 punkterna 1 och 2 rörande bedömning av överensstämmelse i enlighet med det val som tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen gör.

2. Samma förfaranden avseende språkkrav skall tillämpas som i artikel 10.3.

Artikel 22

Jordstationsutrustning för satellitkommunikation för enbart mottagning som är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet skall, vad gäller dess markbaserade gränssnitt, omfattas av bestämmelserna i artikel 21.1 om bedömning av överenstämmelse, medan utrustningen i övrigt skall omfattas antingen av bestämmelserna i artikel 21.1 eller av EG:s förfarande för intern produktionskontroll, vilket fastställs i bilaga IX.

Artikel 23

Jordstationsutrustning för satellitkommunikation för enbart mottagning som inte är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet skall omfattas antingen av bestämmelserna i artikel 21.1 eller EG:s förfarande för intern produktionskontroll, vilket fastställs i bilaga IX.

Artikel 24

Förutom bestämmelserna i artiklarna 21, 22 och 23 i detta direktiv skall jordstationsutrustning för satellitkommunikation som inte är avsedd för anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet åtföljas av en försäkran från tillverkaren eller leverantören som skall utformas och översändas enligt samma förfaranden som i artikel 3 och bilaga VIII.

Artikel 25

För jordstationsutrustning för satellitkommunikation skall samma förfaranden för anmälda organ och provningslaboratorier tillämpas som i artikel 11 och bilaga V.

Kapitel 3 CE-märkning om överensstämmelse samt påskrifter

Artikel 26

1. Jordstationsutrustning för satellitkommunikation som överensstämmer med detta direktiv skall märkas med CE-märkningen bestående av initialerna "CE", följda av det behöriga anmälda organets identifikationsnummer, samt, i förekommande fall, en symbol som anger att utrustningen är avsedd och lämpad för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet. CE-märkningen, identifikationsnumret och symbolen anges i bilaga VI.

2. Anbringande av märken som sannolikt kan förväxlas med den CE-märkning som avses i punkt 1 ovan skall förbjudas.

3. Jordstationsutrustning för satellitkommunikation skall av tillverkaren identifieras genom typ-, tillverknings- och/eller serienummer samt namnet på den tillverkare och/eller leverantör som är ansvarig för att utrustningen släpps ut på marknaden.

4. Trots vad som sägs i punkt 1 skall jordstationsutrustning för satellitkommunikation för enbart mottagning som inte är avsedd för markbaserad anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet och som omfattas av EG:s förfarande för intern produktionskontroll, vilket beskrivs i bilaga IX, bestå av märkningen "EG" och utgöras av initialerna "CE".

Artikel 27

Om det konstateras att den märkning, som avses i artikel 26.1, har utförts på jordstationsutrustning för satellitkommunikation som

- inte överensstämmer med en godkänd typ,

eller

- överensstämmer med en godkänd typ som inte uppfyller de väsentliga krav som gäller för den, eller

om tillverkaren inte uppfyllt sina förpliktelser enligt den relevanta EG-försäkran om överensstämmelse, skall samma förfaranden tillämpas som anges i artikel 13.

AVDELNING III GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Kapitel 1 Kommitté

Artikel 28

1. Kommissionen skall bistås av en rådgivande kommitté, bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall kallas Kommittén för godkännande av terminalutrustning (ACTE).

2. Kommissionens företrädare skall för kommittén lägga fram ett förslag till åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande ärendet är, om nödvändigt genom röstning.

Yttrandet skall protokollföras. Dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att dess mening antecknas i protokollet.

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till kommitténs yttrande. Den skall informera kommittén om på vilket sätt dess yttrande har beaktats.

3. Kommissionen skall med jämna mellanrum samråda med företrädare för teleorganisationerna, användarna, konsumenterna, tillverkarna, tjänsteproducenterna och fackföreningarna och skall informera kommittén om resultatet av sådana överläggningar i avsikt att ta vederbörlig hänsyn till det.

Artikel 29

1. Trots bestämmelserna i artikel 28 punkterna 1 och 2 skall följande tillämpas för ärenden som omfattas av artiklarna 5 g, 7.2, 17.6 och 18.2.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga den kommitté som avses i artikel 28 ett förslag till åtgärder som skall vidtas enligt artiklarna 5 g, 7.2, 17.6 och 18.2. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas företrädares röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget, om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Kapitel 2 Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

Artikel 30

1. Kommissionen skall vartannat år upprätta en rapport om genomförandet av detta direktiv, inklusive de framsteg som gjorts vid utarbetandet av relevanta harmoniserade standarder och deras omformande till tekniska föreskrifter, liksom om alla problem som uppstått under genomförandet. Rapporten skall också ange huvuddragen av kommitténs verksamhet samt bedöma vilka framsteg som gjorts i fråga om att uppnå en öppen och fri marknad för terminalutrustning på gemenskapsnivå i enlighet med de väsentliga kraven i artikel 5.

2. När kommissionen förelägger förslag till de åtgärder rörande gemensamma tekniska föreskrifter som fastställs i artikel 18.2 i detta direktiv, skall den säkerställa att övergångsbestämmelser efter behov ingår i åtgärderna i förslaget.

Artikel 31

Artikel 10.5 i direktiv 89/336/EEG skall inte tillämpas på utrustning som omfattas av det här direktivet.

Artikel 32

1. Typgodkännande som beviljats av medlemsstaterna i enlighet med direktiv 86/361/EEG (12) kan förbli giltigt enligt medlemsstaternas lagstiftning och de giltighetskriterier som gällde vid det ursprungliga godkännandet.

2. Åtgärder som beslutats enligt direktiv 86/361/EEG skall föreläggas kommittén enligt förfarandet i artikel 29 för att eventuellt göras om till gemensamma tekniska föreskrifter.

Artikel 33

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de centrala bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 34

1. Direktiven och bestämmelserna i del A i bilaga X upphör härmed att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande av dessa direktiv som fastställs i del B i bilaga X.

2. Hänvisningar till de upphävda direktiven skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XI.

Artikel 35

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

Artikel 36

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. BATTLE

Ordförande

(1) EGT C 204, 15.7.1996, s. 3.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 22 maj 1996 (EGT C 166, 10.6.1996, s. 60), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 oktober 1997 (EGT C 375, 10.12.1997, s. 48) och Europaparlamentets beslut av den 19 november 1997. Rådets beslut av den 18 december 1997.

(3) EGT L 128, 23.5.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4) EGT L 290, 24.11.1993, s. 1.

(5) EGT C 257, 4.10.1988, s. 1.

(6) EGT C 8, 14.1.1992, s. 1.

(7) EGT L 36, 7.2.1987, s. 31.

(8) EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.

(9) EGT L 77, 26.3.1973, s. 29. Direktivet ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(10) EGT L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/10/EG (EGT L 100, 19.4.1994, s. 30).

(11) EGT L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(12) EGT L 217, 5.8.1986, s. 21. Direktivet upphävt genom direktiv 91/263/EEG.

BILAGA I

EG-TYPKONTROLL

1. EG-typkontroll är den del av förfarandet varigenom ett anmält organ förvissar sig om och intygar att ett provexemplar som är representativt för den planerade tillverkningen, uppfyller de bestämmelser i direktivet som är tillämpliga på den.

2. Ansökan om EG-typkontroll skall ges in av tillverkaren eller den som företräder honom i gemenskapen till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla följande:

- Tillverkarens namn och adress, och om ansökan inlämnas av bemyndigad företrädare, även dennes namn och adress.

- Ett skriftligt intyg att denna ansökan inte inlämnats till något annat anmält organ.

- Den tekniska dokumentationen, såsom anges i punkt 3.

Den sökande skall ställa ett provexemplar, i fortsättningen kallat "typ" (1), som är representativt för den planerade tillverkningen till det anmälda organets förfogande. Det anmälda organet kan begära in fler provexemplar om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur produkten överensstämmer med direktivets väsentliga krav. Den skall omfatta produktens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det behövs för en sådan bedömning.

Dokumentationen skall, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen, t.ex. innehålla

- en allmän typbeskrivning som är tillräcklig för att identifiera produkten, företrädesvis genom tillhandahållande av fotografier,

- konstruktions- och tillverkningsritningar samt listor över komponenter, delmonteringar, kretsar osv.,

- beskrivningar och förklaringar, som krävs för att förstå dessa ritningar och listor och hur produkten fungerar,

- en förteckning över de standarder som anges i artikel 7, vilka helt eller delvis har följts, samt, till den del sådana standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla direktivets väsentliga krav,

- resultat av gjorda undersökningar etc.,

- provningsrapporter,

- föreslagen användarinformation eller handbok.

4. Det anmälda organet skall

4.1 granska den tekniska dokumentationen, förvissa sig om att typen är tillverkad i överensstämmelse med denna samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser i av artikel 7.1 omfattade standarder som de komponenter som är konstruerade utan tillämpning av sådana bestämmelser,

4.2 utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om de lösningar som tillverkaren har valt uppfyller de väsentliga kraven i direktivets artikel 5 a och b,

4.3 utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om typen uppfyller relevanta gemensamma tekniska föreskrifter som anges i artikel 7.2,

4.4 i samråd med den sökande bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras.

5. Om typen uppfyller direktivets bestämmelser, skall det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till den sökande. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatser av undersökningar, giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

En lista över de delar av den tekniska dokumentationen som är av betydelse skall bifogas intyget. Det anmälda organet skall bevara en kopia av denna lista.

6. Den sökande skall underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen för EG-typintyget om alla ändringar av den godkända produkten. Nytt godkännande krävs om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven eller de föreskrivna villkoren för användning av produkten. Det nya godkännandet utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

7. Varje anmält organ skall till de andra anmälda organen lämna information av betydelse om utfärdade eller återkallade EG-typintyg och tillägg till sådana.

8. De andra anmälda organen får begära kopior av EG-typintyg och/eller tillägg till dessa. Intygets bilagor skall stå till de andra anmälda organens förfogande.

9. Tillverkaren eller den som representerar honom skall tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara kopior av EG-typintyg och tillägg till dessa under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

(1) En typ kan omfatta flera versioner av produkten om olikheterna mellan versionerna inte påverkar säkerhetsnivån eller de andra krav som gäller produktens prestanda.

BILAGA II

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP

1. Överensstämmelse med typ är den del i förfarandet varigenom tillverkaren eller den som företräder honom i gemenskapen, säkerställer och försäkrar att berörda produkter överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skall på varje produkt anbringa de märkningar som föreskrivs i artikel 12.1 samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse med typ.

2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med tillämpliga krav i direktivet.

3. Tillverkaren eller den som företräder honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som företräder honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hålla försäkran om överensstämmelse tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

4. Ett anmält organ efter tillverkarens val skall utföra eller låta utföra kontroll av produkter med slumpvis valda mellanrum. Bland färdiga produkter skall ett tillräckligt antal provenheter tas ut, vilket får göras på plats av det allmänna organet eller på dess vägnar. Man skall undersöka dessa provenheter och utföra provningar för kontroll av att produkten överensstämmer med motsvarande krav i direktivet. Om en eller flera av de kontrollerade produkterna inte uppfyller dessa krav, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

BILAGA III

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTION

1. Kvalitetssäkring av produktion är det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller de skyldigheter som anges i punkt 2 säkerställer och försäkrar att produkterna överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren eller den som företräder honom inom gemenskapen skall på varje produkt anbringa de märkningar som föreskrivs i artikel 12.1 samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse med typ.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 angivna övervakningen.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för berörda produkter bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,

- dokumentation av kvalitetssystemet,

- i förekommande fall, den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med de tillämpliga kraven i direktivet.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematisk och överskådligt sätt i skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och dokument.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

- de tekniker, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

- de kontroller och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.,

- hur övervakning sker av att åsyftad produktkvalitet uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard (1).

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som företräder honom skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4. Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentation över kvalitetssystemet,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

4.3 Det anmälda organet skall genomföra revisioner med rimliga mellanrum för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla revisionsberättelser.

4.4 Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om en provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört kunna förete följande för de nationella myndigheterna:

- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen.

- Ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ som avses i artikel 11.1 skall se till att andra anmälda organ enligt den artikeln har tillgång till upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

(1) Denna harmoniserande standard är normen EN ISO 9002, kompletterad, om så krävs, med hänsyn till särskilda egenskaper hos de produkter som tillämpningen gäller.

BILAGA IV

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING

1. Fullständig kvalitetssäkring är det förfarande genom vilket en tillverkare, som uppfyller de skyldigheter som avses i punkt 2, säkerställer och försäkrar att produkterna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren eller den som representerar honom skall på varje produkt anbringa de märkningar som föreskrivs i artikel 12.1 samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall använda ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning som det beskrivs i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall hos ett anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse om de planerade produkterna, och

- dokumentation av kvalitetssystemet.

3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att produkterna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall säkerställa att riktlinjerna och rutinerna för kvalitet, såsom program, planer, manualer och dokument tolkas enhetligt.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål och ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller konstruktions- och produktkvalitet,

- tekniska specifikationer, inklusive harmoniserade standarder och tekniska bestämmelser liksom relevanta provningsspecifikationer som kommer att tillämpas och, i de fall standarder som anges i artikel 7.1 inte kommer att tillämpas till fullo, de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att de för produkterna väsentliga kraven i direktivet kommer att uppfyllas,

- de tekniker, processer och systematiska förfaranden för konstruktionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att användas vid konstruktionen av produkter inom den berörda produktkategorin,

- de motsvarande tekniker, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som därvid kommer att användas,

- de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen, hur ofta de skall utföras, samt resultaten av provningar som utförts före tillverkning där så är lämpligt,

- de sätt varigenom det säkerställs att resurserna för provning och undersökning motsvarar de tillämpliga kraven för att genomföra de provningar som är nödvändiga,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc., samt

- hur övervakning skall ske av att åsyftad konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard (1).

Det anmälda organet skall särskilt bedöma om kvalitetskontrollsystemet säkerställer produkternas överensstämmelse med kraven i direktivet mot bakgrund av den relevanta dokumentation som tillhandahålls enligt punkt 3.1 och 3.2, inklusive, när det är relevant, provningsresultat som tillverkaren tillhandahåller.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall det ingå besök i tillverkarens anläggningar.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen och motiverat beslut om bedömningen.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som företräder honom skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4. EG-övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentationen av kvalitetssystemet,

- de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser, beräkningar, provningar etc., samt

- de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets tillverkningsdel, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för personals kvalifikationer, etc.

4.3 Det anmälda organet skall utföra revisioner med rimliga mellanrum för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla revisionsberättelser.

4.4 Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med dessa besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall för en tid om minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1, andra stycket, andra strecksatsen.

- Ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ som avses i artikel 11.1 skall se till att andra anmälda organ enligt nämnda artikel har tillgång till upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem, inklusive uppgifter om vilka produkter det gäller.

(1) Denna harmoniserande standard är normen EN ISO 9001, kompletterad, om så krävs med hänsyn till särskilda egenskaper hos de produkter som tillämpningen gäller.

BILAGA V

MINIMIKRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR MEDLEMSSTATER UTSER ANMÄLDA ORGAN ENLIGT ARTIKEL 11.1

1. Det anmälda organet, dess chef och personal som skall utföra de uppgifter som anförtrotts åt det anmälda organet, får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, installatör av terminalutrustning, nätoperatör eller tjänsteproducent, och inte heller företrädare för någon sådan part. De får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av terminalutrustning eller företräda parter engagerade i dessa aktiviteter. Detta utesluter inte att tekniska upplysningar kan utväxlas mellan tillverkaren och det anmälda organet.

2. Det anmälda organet och dess personal skall utföra de uppgifter, som anförtrotts åt det anmälda organet, med största möjliga fackmässiga integritet och tekniska kompetens och de måste stå fria från all påtryckning och påverkan, särskilt av ekonomisk art, som kan inverka på deras beslut eller resultatet av kontrollen, speciellt från personer eller grupper av personer som har intressen med avseende på dessa resultat.

3. Det anmälda organet skall ha den personal och de hjälpmedel som behövs för att på vederbörligt sätt utföra administrativt och tekniskt arbete som sammanhänger med de uppgifter som det anförtrotts.

4. Personal som är ansvarig för kontroll måste ha

- grundlig teknisk och yrkesmässig utbildning,

- tillfredsställande kunskap om kraven för de provningar eller kontroller som utförs, samt tillräcklig erfarenhet av sådana provningar eller kontroller, samt

- förmåga att upprätta de intyg, handlingar och rapporter som krävs för att styrka kontrollernas resultat.

5. Kontrollpersonalens opartiskhet måste garanteras. Personalens lön får inte vara beroende av antalet utförda provningar eller kontroller, inte heller av resultatet av sådana kontroller.

6. Det anmälda organet måste teckna en ansvarsförsäkring, såvida inte staten i enlighet med nationell lag övertar detta ansvar, eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig.

7. Det anmälda organets personal är bunden av tystnadsplikt som omfattar allt vad den erfar då den utför sina uppgifter enligt detta direktiv eller enligt någon föreskrift i nationell lagstiftning som meddelats vid genomförandet av direktivet (utom gentemot de behöriga administrativa myndigheterna i den stat i vilken verksamheten bedrivs).

BILAGA VI

MÄRKNING FÖR TERMINALUTRUSTNING ENLIGT ARTIKEL 12.1

- CE-märkningen om överensstämmelse skall bestå av bokstäverna "CE" i följande utformning och åtföljas av den ytterligare information som avses i artikel 12.1;

>Plats för tabell>

(Se Europeiska gemenskapernas officiella tidning för typsnitt.)

- Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i ovanstående modell bibehållas.

- Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-märkningen vara ungefär lika höga och inte lägre än 5 mm.

BILAGA VII

MÄRKNING FÖR UTRUSTNING ENLIGT ARTIKEL 12.4

>Hänvisning till >

- Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i ovanstående modell bibehållas.

- Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-märkningen vara ungefär lika höga och inte lägre än 5 mm.

BILAGA VIII

MALL FÖR FÖRKLARING enligt artikel 3.1 i rådets direktiv 98/13/EG av den 12 februari 1998 om teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation, inklusive ömsesidigt erkännande av utrustningarnas överensstämmelse (Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 74 av den 12 mars 1998)

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA IX

GEMENSKAPENS FÖRFARANDE FÖR INTERN PRODUKTIONSKONTROLL

1. Denna bilaga beskriver det förfarande enligt vilket tillverkaren eller den som företräder honom inom gemenskapen och som utför de förpliktelser som avses i 2, säkerställer och försäkrar att de berörda produkterna uppfyller de krav i detta direktiv som är tillämpliga på dem.

Tillverkaren skall utföra CE-märkningen på varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall upprätta den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 och han eller den som företräder honom inom gemenskapen skall hålla den tillgänglig för inspektion av de berörda nationella myndigheterna under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten upphört.

Om varken tillverkaren eller den som företräder honom är etablerad inom gemenskapen skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig åvila den person som är ansvarig för att släppa ut produkten på gemenskapens marknad.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om produkten överensstämmer med de krav i detta direktiv som är tillämpliga på den. Den skall innehålla, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen,

FORTSÄTTNING AV TEXTEN UNDER DOK.NR: 398L0013.1

- en allmän beskrivning av produkten,

- konstruktions- och tillverkningsritningar och listor över komponenter, delmontering, kretsar osv.,

- beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå nämnda ritningar och listor och hur produkten fungerar,

- en förteckning över de standarder som anges i artikel 18 i detta direktiv, vilka tillämpats helt eller så långt som är relevant, eller i avsaknad av sådana standarder, dokumentationen avseende den tekniska konstruktionen och beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de krav i detta direktiv som är tillämpliga på produkterna,

- resultat av gjorda konstruktionsberäkningar och undersökningar osv., samt

- provningsrapporter.

4. Tillverkaren eller den som företräder honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse med den tekniska dokumentationen.

5. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och med de krav som är tillämpliga på dem.

BILAGA X

DEL A

Förteckning över upphävda direktiv och bestämmelser (som avses i artikel 34)

Direktiv 91/263/EEG

Artikel 11 i direktiv 93/68/EEG

Direktiv 93/97/EEG

DEL B

Förteckning över frister för införlivande i nationell rätt (som avses i artikel 34)

>Plats för tabell>

BILAGA XI

>Plats för tabell>