Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0821.pdf

32000D0821

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 30/12/2000 s. 0082 - 0091Rådets beslut

av den 20 december 2000

om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001-2005)

(2000/821/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) Den 6-8 april 1998 organiserade kommissionen i samverkan med det dåvarande ordförandeskapet en europeisk audiovisuell konferens om "Utmaningar och möjligheter i den digitala tidsåldern" i Birmingham. Detta rådfrågningsförfarande visade på behovet av ett förstärkt program till stöd för den europeiska audiovisuella industrin, särskilt när det gäller utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk. I den digitala tidsåldern kommer för övrigt den audiovisuella industrin att bidra till att skapa nya arbetstillfällen, i synnerhet för produktion och spridning av audiovisuellt innehåll.

(2) Den 28 maj 1998 välkomnade rådet slutsatserna från den europeiska audiovisuella konferensen i Birmingham och betonade att man bör främja utvecklingen av en stark och konkurrenskraftig europeisk programindustri, med hänsyn bland annat till den kulturella mångfalden i Europa och de särskilda förhållandena i de mindre språkområdena.

(3) I rapporten "Den digitala tidsåldern och den europeiska audiovisuella politiken" av den 26 oktober 1998 från utredningsgruppen på hög nivå för den audiovisuella politiken erkänns behovet att stärka åtgärderna till stöd för filmindustrin och den audiovisuella industrin, bl.a. genom att ge Media-programmet resurser som motsvarar industrins storlek och strategiska betydelse.

(4) Utmaningarna på produktions- och distributionsområdet och när det gäller att göra europeiska audiovisuella verk tillgängliga var huvudteman vid det forum för audiovisuella frågor, "Europeiska verk för det digitala årtusendet", som anordnades den 10-11 september 1999 i Helsingfors av det dåvarande ordförandeskapet i samarbete med kommissionen.

(5) I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet "Den audiovisuella politiken: nästa steg" medger kommissionen behovet av ökat offentligt stöd, särskilt på gemenskapsnivå, för att stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft.

(6) I grönboken om konvergens av telekommunikation, media och informationsteknik och dess följder för lagstiftningen pekar man på risken att det kan uppstå brist på kvalitetsinnehåll för marknaden för digital och analog television.

(7) Den offentliga rådfrågning som kommissionen genomförde om grönboken visade på behovet av att skapa gynnsamma villkor för distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk för nya och traditionella medier i en digital miljö.

(8) I sina slutsatser av den 27 september 1999 om resultaten från den offentliga rådfrågningen om grönboken om konvergens(1) uppmanade rådet kommissionen att beakta dessa resultat vid utarbetandet av förslag till åtgärder för att stärka den europeiska audiovisuella industrin och däribland multimedieindustrin.

(9) I sitt meddelande av den 14 december 1999 "Principer och riktlinjer för gemenskapens audiovisuella politik i den digitala eran" fastställde kommissionen prioriteringarna för sin verksamhet på det audiovisuella området för perioden 2000-2005.

(10) Kommissionen har genomfört en "Handlingsplan för att främja utvecklingen av den europeiska audiovisuella industrin (Media) (1991-1995)", som antogs genom rådets beslut 90/685/EEG(2), vilket bl.a. omfattar åtgärder för att stödja utveckling och distribution av europeiska audiovisuella verk.

(11) Efter grönboken "Strategiska möjligheter för att förstärka programindustrin inom ramen för Europeiska unionens audiovisuella politik" lade kommissionen i november 1995 fram ett förslag till rådets beslut om inrättande av en europeisk garantifond för att främja biograffilms- och televisionsproduktion(3), vilket godkändes i Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 1996(4).

(12) Gemenskapsstrategin för utveckling och förstärkning av den europeiska audiovisuella industrin bekräftades genom programmet Media II (1996-2000), som antogs genom rådets beslut 95/563/EG(5) och genom rådets beslut 95/564/EG(6). Mot bakgrund av de erfarenheter som har vunnits genom detta program bör dess förlängning säkerställas och hänsyn tas till uppnådda resultat.

(13) I kommissionens rapport om resultaten inom programmet Media II (1996-2000) under perioden 1 januari 1996-30 juni 1998 anges det att programmet svarar mot kravet att gemenskapsstödet skall vara subsidiärt i förhållande till nationellt stöd, eftersom det område för insatser som omfattas av Media II kompletterar den dominerande roll som de nationella stödmekanismerna traditionellt har.

(14) Det är nödvändigt att beakta de kulturella aspekterna inom den audiovisuella sektorn i enlighet med artikel 151.4 i fördraget.

(15) I enlighet med det förhandlingsmandat som rådet gett kommissionen skall Europeiska unionen under de kommande förhandlingarna inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), liksom vid Uruguayrundan, se till att gemenskapen och dess medlemsstater får behålla och utveckla sina möjligheter att fastställa och genomföra sin kulturpolitik och audiovisuella politik så att deras kulturella mångfald bibehålls.

(16) Som ett uttryck för sitt stöd för samma strategi och väl medvetet om den särskilda roll som den europeiska audiovisuella sektorn har i att bevara den kulturella mångfalden, en sund ekonomi och yttrandefriheten, bekräftade Europaparlamentet i sin resolution av den 18 november 1999 sitt stöd för den handlingsfrihet inom den audiovisuella politiken som förhandlats fram under Uruguayrundan och förordade att reglerna i det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) för kulturella tjänster, i synnerhet inom den audiovisuella sektorn, inte heller i framtiden skall äventyra den kulturella mångfalden och självständigheten hos de avtalsslutande parterna inom WTO.

(17) I syfte att gemenskapens åtgärder skall få ökat mervärde är det nödvändigt att se till att de åtgärder som vidtagits på gemenskapsnivå och nationella former för beviljande av stöd får fortsätta att komplettera varandra.

(18) Det är nödvändigt att skapa konsekvens mellan detta beslut och kommissionens insatser för nationella stödåtgärder till den audiovisuella sektorn, bland annat för att bibehålla den kulturella mångfalden i Europa, genom att ge den nationella politiken möjlighet att på lämpligt sätt utveckla medlemsstaternas produktionskapacitet. Dessutom får gemenskapsstödet uppbäras tillsammans med allt offentligt stöd.

(19) Framväxten av en europeisk marknad för audiovisuella produkter kräver en utveckling och produktion av europeiska verk, dvs. verk som härrör från medlemsstaterna och från europeiska tredje länder som deltar i programmet Media Plus eller har ett ramavtal om samarbete i överensstämmelse med de villkor som definieras i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television(7).

(20) Den digitala revolutionen kommer under de närmaste åren att leda till att man med hjälp av nya möjligheter till förflyttning av audiovisuellt innehåll underlättar tillgången till europeiska audiovisuella verk och ökar deras spridning utanför hemlandet.

(21) För att den audiovisuella programindustrin skall kunna vara konkurrenskraftig krävs att man utnyttjar nya tekniker redan i utveckling, produktion och distribution av program. Därför måste man se till att det sker en lämplig och effektiv samordning av åtgärder i samband med den nya tekniken, främst Europeiska gemenskapens femte ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) som antagits genom Europaparlamentets och rådets beslut 182/1999/EG(8), det kommande sjätte ramprogrammet och de nya möjligheterna till flerspråkig produktion, för att säkerställa konsekvensen med de åtgärder som föreskrivs för de programmen, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas behoven från och möjligheterna hos de små och medelstora företag som verkar på den audiovisuella marknaden.

(22) För att stödja europeiska projekt på det audiovisuella området skall kommissionen undersöka möjligheterna till kompletterande finansiering genom andra gemenskapsinstrument, särskilt inom ramen för "e-Europa" och initiativen i slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon, exempelvis Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska investeringsfonden (EIF) samt ramprogrammen för forskning. Branschfolk inom den audiovisuella sektorn bör informeras om de olika bidragsformer som står till deras förfogande inom Europeiska unionens ram.

(23) Enligt slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon skall rådet och kommissionen senast vid utgången av 2000 rapportera om den pågående revideringen av EIB:s och EIF:s finansieringsinstrument i syfte att omdirigera medel till stöd för att starta företag, högteknologiföretag och mikroföretag liksom andra riskkapitalinitiativ och garantimekanismer som EIB och EIF föreslår. I samband härmed bör särskild hänsyn tas till den audiovisuella industrin för att underlätta dess tillgång till kapitalmarknaden och stärka dess konkurrenskraft.

(24) Kommissionen konstaterade i sin rapport till Europeiska rådet om "Arbetstillfällen i informationssamhället" att stora sysselsättningsskapande möjligheter är knutna till de nya audiovisuella tjänsterna.

(25) I sitt meddelande om gemenskapspolitik för att stödja sysselsättningen bekräftade kommissionen Media II:s-programmets positiva inverkan på sysselsättningen inom det audiovisuella området.

(26) Det vore följaktligen lämpligt att utveckla investeringarna i den europeiska audiovisuella industrin och att uppmana medlemsstaterna att med olika medel uppmuntra skapandet av nya arbetstillfällen inom denna industri.

(27) Det är viktigt att programmet Media Plus kan skapa ett klimat som är gynnsamt för företagarandan och investeringarna, som en garanti för den europeiska audiovisuella industrins deltagande i världsekonomin och för ett effektivt främjande av den kulturella mångfalden.

(28) Man bör dra nytta av de bidrag till utvecklingen av den audiovisuella sektorn som de små och medelstora företagen kan ge.

(29) Villkoren för distribution och marknadsföring av europeiska filmiska verk på den europeiska och internationella marknaden bör förbättras. Samarbete mellan distributörer på nationell och internationell nivå, biografägare och producenter måste stimuleras och i synnerhet upprättandet av nätverk mellan distributörer, särskilt små och medelstora företag. Vidare skall samordnade initiativ för att främja gemensamma åtgärder för en europeisk programplanering stödjas.

(30) Förutsättningarna för TV-sändningar av europeiska verk på den europeiska och den internationella marknaden måste förbättras. Med tanke på den mycket viktiga roll som TV-kanalerna kan ha när det gäller att sprida europeiska verk och den alltför svaga ställning dessa verk för närvarande har i programutbudet, bör europeiska programföretag, som de definieras i artikel 2 i direktiv 89/552/EEG, främja spridningen av program i Europa genom att köpa in verk som har producerats i andra medlemsstater

(31) Man bör underlätta tillträdet till marknaden för oberoende europeiska produktions- och distributionsföretag och dessutom främja både europeiska verk och europeiska företag i den audiovisuella sektorn.

(32) Allmänhetens tillgång till det europeiska audiovisuella kulturarvet bör förbättras, främst genom att det digitaliseras och görs tillgängligt via nät på europeisk nivå.

(33) Europeiska innehavare av verk bör stimuleras till att digitalisera sina kataloger och lägga ut dem på nätet tillsammans med arkiven och det filmhistoriska kulturarvet

(34) Vid stödet till utveckling, distribution och marknadsföring bör hänsyn tas till strukturmål som utvecklingen av möjligheter i länder eller regioner som har låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller som utgör ett begränsat språkligt eller geografiskt område, och/eller utvecklingen av en oberoende europeisk produktionssektor, särskilt med avseende på de små och medelstora företagen.

(35) De associerade länderna i Central- och Östeuropa, Cypern, Malta och Turkiet samt de Efta-länder som är anslutna till EES-avtalet har rätt att delta i gemenskapens program genom tilläggsanslag och enligt förfaranden som skall avtalas med dessa länder.

(36) De andra europeiska länder som är parter i Europarådets konvention om television utan gränser tillhör det europeiska audiovisuella området och kan således delta i det här programmet genom tilläggsanslag och enligt villkor som skall fastställas i avtal mellan de berörda parterna. Det bör också vara möjligt för dessa länder att, om de så önskar, med hänsyn tagen till budgetmässiga överväganden eller prioriteringarna hos deras audiovisuella industrier, delta i programmet inom ramen för ett mer begränsat samarbete genom tilläggsanslag och enligt särskilda regler som skall avtalas mellan de berörda parterna.

(37) Öppnandet av programmet för europeiska tredje länder bör föregås av en granskning av om deras nationella lagstiftning är förenlig med gemenskapens regelverk, särskilt rådets direktiv 89/552/EEG.

(38) Samarbete med icke-europeiska tredje länder på grundval av gemensamma och balanserade intressen kan skapa ett mervärde för den europeiska audiovisuella industrin vad avser marknadsföring, marknadstillträde, distribution, spridning och visning av europeiska verk i dessa länder. Öppnandet för tredje land kommer att höja medvetenheten om Europas kulturella mångfald och underlätta spridandet av gemensamma demokratiska värderingar. Ett sådant samarbete bör utvecklas med hjälp av tilläggsanslag och enligt särskilda regler som skall fastställas i avtal mellan de berörda parterna.

(39) Genom detta beslut fastställs för hela den tid som programmet pågår en finansiell referens i den mening som avses i punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(9), utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt vad som anges i fördraget.

(40) De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Programmets inrättande och mål

1. Ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk inom och utanför gemenskapen, nedan kallat programmet, inrättas härmed under perioden från och med den 1 januari 2001 till och med den 31 december 2005 i syfte att stärka den europeiska audiovisuella industrin.

2. Målen för programmet skall vara följande:

a) Förbättring av den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft på den europeiska och internationella marknaden, inbegripet små och medelstora företags konkurrenskraft, genom stöd till utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk, med hänsyn till utvecklingen av ny teknik.

b) Förstärkning av de sektorer som bidrar till att förbättra spridningen av europeiska verk över gränserna.

c) Respekt för och främjande av den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

d) Tillvaratagande av det europeiska audiovisuella kulturarvet, främst genom att det digitaliseras och görs tillgängligt via nät.

e) Utveckling av den audiovisuella sektorn i länder eller regioner som har låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller som utgör ett begränsat språkligt eller geografiskt område och stärkande av nätverk och gränsöverskridande samarbete mellan små och medelstora företag.

f) Spridning av nya typer av audiovisuellt innehåll med användning av den nya tekniken.

Dessa mål skall genomföras enligt de närmare bestämmelserna i bilagan.

Artikel 2

Programmets särskilda mål på utvecklingsområdet

På utvecklingsområdet är programmets särskilda mål följande:

a) Att genom finansiellt stöd främja utvecklingen av produktionsprojekt (spelfilmer för biograf eller television, kreativa dokumentärer, animerade filmer för television eller biograf, verk som tar till vara det audiovisuella och filmatiska kulturarvet), framställda av oberoende företag, särskilt små och medelstora sådana, och riktade till den europeiska och internationella marknaden.

b) Att genom ekonomiskt stöd främja utvecklingen av sådana produktionsprojekt som utnyttjar ny teknik för skapande, produktion och spridning.

Artikel 3

Programmets särskilda mål på distributions- och spridningsområdet

På distributions- och spridningsområdet är programmets särskilda mål följande:

a) Stärka den europeiska filmdistributionssektorn genom att uppmuntra distributörer att investera i produktion, förvärv, marknadsföring och främjande av icke-inhemska europeiska biograffilmer.

b) Gynna en bredare spridning över gränserna av icke-inhemska europeiska filmer på den europeiska och internationella marknaden genom initiativ till förmån för deras distribution och visning på biografer, bland annat genom att uppmuntra samordnade marknadsföringsstrategier.

c) Stärka distributionssektorn för europeiska verk via medier avsedda för privat bruk genom att uppmuntra distributörerna att investera i digital teknik och i marknadsföring av icke-inhemska europeiska verk.

d) Främja spridning inom och utanför gemenskapen av europeiska televisionsprogram som producerats av oberoende företag genom att uppmuntra samarbete mellan programföretag och europeiska oberoende distributörer och producenter.

e) Uppmuntra upprättande av kataloger över europeiska verk i digitalformat avsedda att visas genom nya medier.

f) Stödja europeiska audiovisuella och filmiska verks språkliga mångfald.

Artikel 4

Programmets särskilda mål på marknadsförings- och marknadstillträdesområdet

På marknadsförings- och marknadstillträdesområdet syftar programmet till att

a) underlätta och uppmuntra marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella och filmiska verk vid kommersiella arrangemang, branschmässor och audiovisuella festivaler i Europa och i världen, i den mån sådana evenemang kan spela en viktig roll för marknadsföring av europeiska verk och upprättande av nätverk mellan branschfolk,

b) uppmuntra att nätverk mellan europeiska operatörer upprättas genom att stödja gemensamma åtgärder på den europeiska och internationella marknaden som genomförs av nationella offentliga eller privata marknadsföringsorgan.

Artikel 5

Finansiella bestämmelser

1. Mottagarna av gemenskapsstöd skall själva bidra med en väsentlig del av finansieringen som kan omfatta varje annan form av offentlig finansiering. Gemenskapsfinansieringen skall inte överstiga 50 % av kostnaderna för verksamheten. I de fall som uttryckligen anges i bilagan kan denna procentandel dock uppgå till 60 % av kostnaderna för verksamheten.

2. Det finansiella referensbeloppet för programmets genomförande för den tid som avses i artikel 1.1 skall vara 350 miljoner euro. Den sektorsvisa vägledande fördelningen av beloppet återges i punkt 1.5 i bilagan. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

3. Utan att det påverkar avtal och konventioner i vilka gemenskapen är avtalsslutande part, måste de företag som mottar stöd ur programmet ägas och även i fortsättningen ägas av medlemsstaterna och/eller medborgare i medlemsstaterna, antingen direkt eller genom majoritetsandel.

Artikel 6

Ekonomiskt stöd

Det ekonomiska stödet inom ramen för programmet skall beviljas i form av villkorade återbetalningspliktiga förskott eller i form av bidrag, i enlighet med bilagan. Återbetalningen av de belopp som beviljats för åtgärder inom ramen för programmet och av de belopp som beviljats för åtgärder inom ramen för programmen Media (1991-1995) och Media II (1996-2000) skall användas i enlighet med kraven i programmet Media Plus.

Artikel 7

Genomförande av detta beslut

1. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör de frågor som anges nedan skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 8.2:

a) Allmänna riktlinjer för samtliga åtgärder som beskrivs i bilagan.

b) Innehållet i förslagsinfordringarna, fastställande av kriterier och förfaranden för att välja ut projekt.

c) Frågor som rör den interna, årliga fördelningen av medel inom programmet, inbegripet mellan de åtgärder som fastställts inom utvecklings-, marknadsförings- och distributionssektorerna.

d) Närmare föreskrifter för övervakning och utvärdering av åtgärderna.

e) Alla förslag om gemenskapstilldelning över 200000 euro för utveckling och över 300000 euro för distribution och över 200000 euro per bidragsmottagare och år när det gäller marknadsföring. Dessa tröskelvärden kan komma att ses över av kommittén mot bakgrund av gjorda erfarenheter.

f) Valet av pilotprojekt enligt artikel 10.

2. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör alla övriga frågor skall antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 8.3. Detta förfarande skall också tillämpas vid det slutliga valet av byråer för tekniskt stöd.

3. Tekniskt stöd skall regleras av de bestämmelser som antas inom ramen för budgetförordningen.

4. Kommissionen skall regelbundet och i god tid informera Europaparlamentet och rådet om hur genomförandet av detta beslut fortskrider, särskilt när det gäller användningen av de disponibla medlen.

Artikel 8

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9

Konsekvens och komplementaritet

1. Vid genomförandet av programmet skall kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna säkerställa övergripande konsekvens och komplementaritet med annan gemenskapspolitik och andra gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder som kan ha inverkan på det audiovisuella området.

2. Kommissionen skall säkerställa ett effektivt samband mellan detta program och de program och åtgärder på det audiovisuella området som genomförs inom ramen för gemenskapens samarbete med tredje land och behöriga internationella organisationer.

Artikel 10

Pilotprojekt

1. Under programmets hela löptid skall pilotprojekt genomföras som syftar till att förbättra tillgången till europeiska audiovisuella verk och dra fördel av de möjligheter som utvecklingen och införandet av ny och innovativ teknik erbjuder, inbegripet digitalisering och nya spridningsmetoder.

2. I valet av de pilotprojekt som skall genomföras skall kommissionen få råd av tekniska konsultgrupper som består av experter utnämnda av medlemsstaterna. Förteckningen över projekt som kan komma i fråga skall regelbundet läggas fram för kommittén, i enlighet med förfarandet i artikel 8.2.

Artikel 11

Öppnande av programmet för tredje land

1. Programmet skall vara öppet för deltagande av de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med de villkor för deltagande i gemenskapsprogram som fastställs i de associeringsavtal som har ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder, eller i tilläggsprotokollen till dessa avtal.

2. Programmet skall vara öppet för deltagande av Cypern, Malta, Turkiet och de Efta-länder som är anslutna till EES-avtalet på grundval av tilläggsanslag, i enlighet med förfaranden som skall fastställas i samförstånd med de berörda länderna.

3. Programmet skall vara öppet för deltagande av de länder som är parter i Europarådets konvention om gränsöverskridande television, utöver de länder som avses i punkterna 1 och 2, på grundval av tilläggsanslag, i enlighet med villkor som skall fastställas i avtal mellan de berörda parterna.

4. Öppnandet av programmet för de europeiska tredje länder som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall föregås av en granskning av huruvida deras nationella lagstiftning är förenlig med gemenskapens regelverk, bland annat med artikel 6.1 andra stycket i direktiv 89/552/EEG.

5. Programmet skall även vara öppet för samarbete med andra tredje länder på grundval av tilläggsanslag och särskilda arrangemang, inbegripet en medfinansiering i enlighet med förfaranden som skall fastställas i avtal mellan de berörda parterna. De europeiska tredje länder som avses i punkt 3, vilka inte önskar ett fullständigt deltagande i programmet, kan erbjudas samarbete enligt de villkor som anges i denna punkt.

Artikel 12

Uppföljning och utvärdering

1. Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som avses i detta beslut utvärderas i förväg, följs upp och utvärderas i efterhand. Den skall säkerställa att programmet är tillgängligt och att genomförandet av det medger insyn.

2. Efter projektens genomförande skall kommissionen utvärdera hur de har genomförts och vilken effekt de haft, för att kunna avgöra om de ursprungligen fastställda målen har uppnåtts.

3. Efter att ha hänskjutit ärendet till de kommitté som avses i artikel 8 skall kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén med en utvärdering av programmets verkan och effektivitet, på grundval av de resultat som uppnåtts efter det att programmet genomförts under två år. I rapporten skall även ingå eventuella förslag till justering av programmet.

4. När programmet slutförts skall kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén överlämna en utförlig rapport om programmets genomförande och resultat.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut blir gällande den 1 januari 2001.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2000.

På rådets vägnar

É. Guigou

Ordförande

(1) EGT C 283, 6.10.1999, s. 1.

(2) EGT L 380, 31.12.1990, s. 37.

(3) EGT C 41, 13.2.1996, s. 8.

(4) EGT C 347, 18.11.1996, s. 33.

(5) EGT L 321, 30.12.1995, s. 25.

(6) EGT L 321, 30.12.1995, s. 33.

(7) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(8) EGT L 26, 1.2.1999, s. 1.

(9) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(10) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

1. ÅTGÄRDER SOM SKALL GENOMFÖRAS

1.1 Utveckling av audiovisuella verk

För att tillmötesgå sådana företagsstrategier som speglar produktionsstrukturernas och projektslagens mångfald är syftet med åtgärderna inom programmet att tillhandahålla finansiellt stöd till företag inom den audiovisuella sektorn som lämnar in

a) antingen förslag till utveckling av projektpaket för bolag med större investeringskapacitet, eller

b) förslag till utveckling av projektpaket för bolag med mindre investeringskapacitet, eller

c) förslag till utveckling av audiovisuella verk projekt för projekt.

I urvalskriterierna skall huvudsakligen projektens europeiska och internationella inriktning beaktas, särskilt

- deras produktionspotential,

- deras potential för att drivas transnationellt och vilka strategier för marknadsföring och distribution som planeras,

- deras kvalitet och originalitet.

Utvecklingsstödet skall beviljas enligt regler i vilka det föreskrivs att stödet, när ett projekt nått produktionsstadiet, skall återinvesteras i utveckling av nya produktionsprojekt.

Stödet skall i allmänhet uppgå till högst 50 % av projektkostnaderna, men kan uppgå till 60 % för projekt som tar till vara den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

I den rapport som föreskrivs i artikel 12 skall kommissionen utvärdera de jämförande resultaten för de system som åsyftas i denna bilaga med avseende på programmets mål. Den skall i enlighet med förfarandet i artikel 8.2 förelägga kommittén lämpliga förslag till genomförandebestämmelser för uppföljningen av programmet.

1.2 Distribution och spridning

1.2.1 Filmdistribution

För att uppfylla de mål som beskrivs i artikel 3 skall följande åtgärder genomföras:

a) Ett stödsystem i form av villkorligt återbetalningspliktiga förskott till distributörer av europeiska filmiska verk utanför de områden där de har producerats. Detta system är avsett att

- uppmuntra upprättandet av nätverk mellan europeiska distributörer i samarbete med internationella producenter och distributörer för att främja gemensamma strategier på den europeiska marknaden,

- särskilt uppmuntra distributörer till att investera i marknadsföring och lämplig distribution av europeiska filmer,

- stödja flerspråkighetsaspekten i europeiskt filmskapande (dubbning, textning, produktion på flera språk, internationellt ljudband). Den andel av stödet som avser finansiering av verkens språkliga mångfald skall ges i form av bidrag.

Kriterierna för urval av stödmottagare får innehålla bestämmelser som syftar till att skilja mellan projekten beroende på deras budgetkategori. Särskild uppmärksamhet skall ägnas filmer som tar till vara den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

b) Ett system med "automatiskt" stöd till europeiska distributörer som skall vara proportionellt till antalet sålda biljetter för icke-inhemska europeiska filmer i de länder som deltar i programmet, med en maximigräns per film och justerad för varje land. Distributörerna får endast använda detta stöd för att investera

- i samproduktion av icke-inhemska europeiska filmer,

- i förvärv av visningsrättigheter, t.ex. genom garanterade minimibelopp, för icke-inhemska europeiska filmer,

- i redigering (kopiering, dubbning, textning), marknadsföring och reklam för icke-inhemska europeiska filmer.

Återinvesteringen är i allmänhet begränsad till 50 % av projektkostnaderna, men kan uppgå till 60 %, särskilt för investeringar i produktionsskedet och i filmer som tar till vara den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

c) Ett system för stöd till europeiska företag som har specialiserat sig på internationell distribution av biograffilm (försäljningsagenter), i enlighet med deras resultat på marknaden under en referensperiod på minst 1 år. Försäljningsagenterna kan utnyttja denna typ av stöd för att investera i förvärv (garanterade minimibelopp) och för att täcka kostnader för marknadsföring av nya europeiska verk på den europeiska och internationella marknaden.

d) Ett lämpligt stöd för att uppmuntra biografägare att visa en betydande andel icke-inhemska europeiska filmer på premiärbiografer under en minimiperiod. Förutsättningen för att detta stöd skall utgå skall vara att ett minimiantal visningar av europeiska filmer uppnås. Stödets omfattning upp till en given maximigräns kan återspegla biografens antal sålda inträdesbiljetter till icke-inhemska europeiska filmer under en referensperiod.

Stöd kan också ges för att upprätta och stärka nätverk mellan europeiska biografägare som utvecklar gemensamma system för att främja sådana program.

Stödet får användas för att utveckla utbildningsåtgärder och för att medvetandegöra den unga biografpubliken.

I möjligaste mån skall stödet till biografer och nätverk främja en jämn geografisk fördelning.

1.2.2 Distribution off-line av europeiska verk

Med detta uttryck avses distribution av europeiska verk via medier avsedda för privat bruk.

Automatiskt stöd: Ett system med automatiskt stöd till utgivare och distributörer av europeiska filmiska och audiovisuella verk, med undantag för spel, via medier avsedda för privat bruk (t.ex. videokassetter och DVD), i enlighet med resultaten på marknaden under en referensperiod på minst ett år. Vid utvärderingen av dessa resultat kan hänsyn tas till de olika nationella marknadernas särdrag genom lämplig viktning. Distributörerna får endast använda detta stöd för att investera i

a) redigering och distribution av nya icke-inhemska europeiska verk i digital form, eller

b) marknadsföring av nya icke-inhemska europeiska verk i icke-digital form.

Detta system är avsett att

a) främja användningen av ny teknik vid produktion av europeiska verk avsedda för privat bruk (framtagande av en digital master-kopia som kan utnyttjas av alla europeiska distributörer),

b) särskilt uppmuntra distributörer till att investera i marknadsföring och lämplig distribution av icke-inhemska europeiska filmer och audiovisuella verk,

c) stödja den språkliga mångfalden i europeiska verk (dubbning, textning och produktion på flera språk).

1.2.3 Televisionssändning

Uppmuntra oberoende producenter att framställa verk (spelfilmer, dokumentärer och animerad film) med deltagande av inte mindre än två sändningsbolag och helst flera från flera av de medlemsstater som deltar eller samarbetar i programmet och tillhör olika språkområden.

Kriterierna för urval av stödmottagare får innehålla bestämmelser som syftar till att skilja mellan projekten alltefter budgetkategori och genre. Särskild uppmärksamhet skall ägnas de audiovisuella verk som tar till vara det europeiska kulturarvet och den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

Den andel av stödet som avser finansiering av verkens språkliga mångfald (inbegripet produktion av ljudbandet - musik och effekter) skall ges i form av bidrag.

1.2.4 Distribution av europeiska verk online

Med detta uttryck avses distribution av europeiska verk online med hjälp av avancerade distributionstjänster och nya medier (till exempel Internet, beställ-TV). Målet är att den europeiska industrin för audiovisuella verk lättare skall kunna anpassas till digitalteknikens utveckling, särskilt när det gäller avancerade distributionstjänster online.

Att genom stimulansåtgärder för att digitalisera verk och ta fram material för marknadsföring och reklam via digitala medier uppmuntra de europeiska företagen (Internetleverantörer, temakanaler etc.) till att upprätta kataloger över europeiska verk i digital form för visning via nya medier.

1.3 Marknadsföring

1.3.1 Marknadsföring och tillträde till marknader för branschfolk

Åtgärderna i programmet syftar till att

a) förbättra villkoren för tillträde för branschfolk till kommersiella arrangemang och till marknader för audiovisuella produkter för branschfolk i och utanför Europa genom särskilda åtgärder för tekniskt och finansiellt stöd inom ramen för arrangemang såsom

- de viktigaste europeiska och internationella filmmässorna,

- de viktigaste europeiska och internationella TV-mässorna,

- tematiska mässor, i synnerhet för animerad film, dokumentärfilm, multimedia och ny teknik,

b) främja skapandet av en databas och/eller ett nätverk av databaser för europeiska programkataloger avsedda för branschfolk,

c) uppmuntra, när helst det är möjligt, stöd till främjandet av biograffilm, från och med produktionsfasen för verket i fråga.

Därför vill kommissionen uppmuntra ett nätverk av operatörer på europeisk nivå, främst genom stöd till gemensamma åtgärder mellan offentliga eller privata nationella marknadsföringsorgan.

Stödet skall normalt uppgå till högst 50 % av projektkostnaderna, men kan uppgå till 60 % för projekt som tar till vara den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

1.3.2 Festivaler

Åtgärderna i programmet syftar till att

a) stödja audiovisuella festivaler som arrangeras i partnerskap och som till övervägande del visar europeiska verk,

b) uppmuntra samarbetsprojekt med en europeisk dimension med inslag av audiovisuella arrangemang där minst åtta medlemsstater deltar i eller samarbetar om programmet och lägger fram en gemensam handlingsplan för marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas festivaler som bidrar till marknadsföring av verk från medlemsstater eller regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet eller verk av unga europeiska filmproducenter och som aktivt marknadsför och uppmuntrar distribution av europeiska verk.

Projekt för nätverk som bidrar till ett hållbart samarbete mellan arrangörer kommer att prioriteras.

Stödet skall normalt uppgå till högst 50 % av projektkostnaderna men kan uppgå till 60 % för projekt som tar till vara den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.

1.3.3 Marknadsföringsåtgärder till förmån för europeiska produktioner

Uppmuntra branschfolk att i nära samarbete med medlemsstaterna organisera evenemang för att marknadsföra europeiska filmer och audiovisuella verk avsedda för den breda allmänheten.

1.4 Pilotprojekt

Pilotprojekten, vars syfte fastställs i artikel 10, kan bland annat inriktas på följande områden, i syfte att lyfta fram, skapa nätverk för och främja:

a) Filmkulturarvet.

b) Europeiska audiovisuella programarkiv.

c) Kataloger över europeiska audiovisuella verk.

d) Europeiskt innehåll i digitala sändningar, såsom till exempel avancerade distributionstjänster.

Pilotprojekten ger möjligheter till utbyte av erfarenheter eftersom resultaten kommer att uppmärksammas, vilket kan uppmuntra till att sprida goda rutiner.

Efter genomförandet av programmet under två år skall kommissionen kontrollera resultatet av pilotprojekten och föreslå ändringar av programmet.

1.5 Resursfördelning

Disponibla medel skall fördelas utifrån följande riktlinjer:

>Plats för tabell>

Siffrorna är endast vägledande och kan komma att anpassas av den kommitté som avses i artikel 8 i enlighet med det förfarande som anges i artikel 8.2.

2. FÖRFARANDE FÖR GENOMFÖRANDE

2.1 Strategi

Vid genomförandet av programmet skall kommissionen säkerställa att målen i artikel 1.2 beaktas.

Vid genomförandet av programmet skall kommissionen, biträdd av den kommitté som avses i artikel 8, nära samarbeta med medlemsstaterna. Den skall också samråda med de berörda parterna och säkerställa att branschfolkets deltagande i programmet återspeglar den europeiska kulturella mångfalden.

2.2 Finansiering

2.2.1 Gemenskapens bidrag

Gemenskapens finansiering får inte överstiga 50 % av den slutliga kostnaden för åtgärderna (med undantag för de fall som uttryckligen anges i denna bilaga, där ett tak på 60 % föreskrivs) och skall beviljas i form av villkorligt återbetalningspliktiga förskott eller i form av bidrag. De bidragsberättigande utgifterna skall vara direkt knutna till genomförandet av åtgärder som får stöd, även om de delvis har täckts av bidragsmottagaren innan urvalsprocessen genomfördes. Gemenskapsstödet till verkens flerspråkighet skall ges i form av bidrag.

2.2.2 Utvärdering i förväg, övervakning och utvärdering i efterhand

Innan kommissionen godkänner en ansökan om gemenskapsstöd, skall den göra en noggrann bedömning av den för att avgöra om den överensstämmer med detta beslut och med villkoren i denna punkt (2.2.2) och i punkt 2.2.3.

Ansökningarna om gemenskapsstöd skall innehålla

a) en finansieringsplan med alla delar av projektens finansiering, inbegripet det finansiella stöd som söks hos kommissionen,

b) en preliminär tidsplan,

c) alla andra relevanta uppgifter som kommissionen begär.

2.2.3 Finansiella bestämmelser och finansiell kontroll

Kommissionen skall fastställa reglerna för åtaganden och utbetalningar i samband med de åtgärder som genomförs enligt detta beslut, i enlighet med de relevanta bestämmelserna i budgetförordningen.

Kommissionen skall i synnerhet säkerställa att de administrativa och finansiella förfarandena som tillämpas är inriktade mot de mål som eftersträvas och till den audiovisuella industrins praxis och intressen.

2.3 Genomförande

2.3.1 Kommissionen skall genomföra programmet. Den får därvid anlita oberoende konsulter och byråer för tekniskt stöd, som skall väljas ut efter en anbudsinfordran på grundval av deras branschkunskap, de erfarenheter som de gjort inom ramen för Media II-programmet eller andra erfarenheter som de vunnit inom detta område. Det tekniska stödet kommer att finansieras via programmets budget. Kommissionen får också, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8.2, ingå partnerskap med specialiserade organ, inbegripet sådana som inrättats genom andra europeiska initiativ, till exempel Eureka Audiovisuel, Eurimages och Europeiskt centrum för audiovisuella frågor, för att genomföra gemensamma åtgärder som svarar mot programmets mål på marknadsföringsområdet.

Kommissionen skall fatta det slutliga beslutet om vilka som skall beviljas stöd ur programmet och bestämma vilket finansiellt stöd som skall ges i enlighet med artikel 8, med utgångspunkt i det förberedande arbete som gjorts av byråerna för tekniskt stöd. Den skall underrätta dem som ansöker om gemenskapsstöd om skälen för sina beslut och skall se till att genomförandet av programmet medger insyn.

För att genomföra programmet, och i synnerhet utvärdera de projekt som får stöd ur programmet och arbetet med att upprätta nätverk, skall kommissionen se till att den bistås av oberoende erkända experter från den audiovisuella sektorn inom områdena utveckling, produktion, distribution och marknadsföring, experter som, om det är nödvändigt, har kompetens på området förvaltning av rättigheter, särskilt i den nya digitala miljön.

2.3.2 Kommissionen skall vidta de åtgärder som krävs för att informera om vilka möjligheter som programmet erbjuder och se till att det marknadsförs. Vidare skall kommissionen via Internet ställa fullständig information till förfogande om de former av stöd som erbjuds inom Europeiska unionens politikområden och som är relevanta för den audiovisuella sektorn.

Kommissionen och medlemsstaterna skall i synnerhet vidta de åtgärder som krävs genom fortsatta insatser inom ramen för nätverket av Media-kontor och Media-filialer samt stärka yrkeskompetensen i dessa, för att

a) informera branschfolk inom den audiovisuella sektorn om alla former av stöd inom Europeiska unionens politikområden som står till deras förfogande,

b) säkerställa att information ges om programmet och att det marknadsförs,

c) uppmuntra så många branschverksamma som möjligt till att delta i programmets åtgärder,

d) bistå branschfolk när de lägger fram projekt som svar på förslagsinfordringar,

e) gynna gränsöverskridande samarbete mellan branschfolk,

f) upprätta förbindelser mellan de olika stödorganen i medlemsstaterna för att säkerställa att programmets åtgärder kompletterar de nationella stödåtgärderna.