Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R0733.pdf

32002R0733

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 113 , 30/04/2002 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002

av den 22 april 2002

om inrättande av toppdomänen.eu

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Inrättandet av toppdomänen.eu är ett av de mål som fastställs i initiativet eEurope, som godkändes av Europeiska rådet i Lissabon den 23-24 mars 2000, i syfte att sätta fart på den elektroniska handeln.

(2) I kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om organisation och förvaltning av Internet hänvisas det till skapandet av toppdomänen.eu, och i rådets resolution av den 3 oktober 2000 om organisering och förvaltning av Internet(4) uppmanas kommissionen att främja samordningen av principer för förvaltningen av Internet.

(3) Toppdomänerna är en integrerad del av Internetinfrastrukturen. De är en grundläggande förutsättning för den globala driftskompatibiliteten på World Wide Web (www eller webben). Tack vare den anslutning och närvaro som tilldelningen av domännamn och adresser medger kan användarna nå datorer och webbplatser på webben. Toppdomänerna utgör också en integrerad del av alla e-postadresser på Internet.

(4) Toppdomänen.eu bör underlätta användningen av och tillgången till Internet och den virtuella Internetbaserade marknaden, i enlighet med artikel 154.2 i fördraget, genom att erbjuda kompletterande möjlighet till registrering av domännamn utöver de befintliga nationella toppdomänerna (ccTLD) eller de globala generiska toppdomänerna. Detta bör i förlängningen öka utbudet och konkurrensen.

(5) Toppdomänen.eu bör få till följd att de transeuropeiska nätens driftskompatibilitet förbättras i enlighet med artiklarna 154 och 155 i fördraget, genom att tillgången till.eu-namnservrar i gemenskapen säkras. Detta kommer att påverka topologin och den tekniska infrastrukturen för Internet i Europa, som kommer att gynnas av ytterligare en grupp namnservrar i gemenskapen.

(6) Tack vare toppdomänen.eu bör den inre marknaden kunna få en mer framträdande plats på den virtuella Internetbaserade marknaden. Toppdomänen.eu bör få till följd att det kan göras en tydlig koppling till gemenskapen, dess rättsliga ram och den europeiska marknaden. Den bör göra det möjligt för företag, organisationer och fysiska personer i gemenskapen att registrera sig under en specifik domän, vilket kommer att göra denna koppling uppenbar. Domänen kommer därför inte bara att vara en viktig grund för elektronisk handel i Europa utan också ett sätt att främja målen i artikel 14 i fördraget.

(7) Toppdomänen.eu kan skynda på utvecklingen av informationssamhällets fördelar i hela Europa, spela en roll i de framtida medlemsstaternas integrering med Europeiska unionen och hjälpa till att motarbeta risken för en digital klyfta mellan grannländer. Man kan därför förvänta sig att denna förordning kommer att utsträckas till att omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att ändringar kommer att behöva göras i Europeiska unionens befintliga överenskommelser med tredje land för att anpassa kraven på toppdomänen.eu så att enheter i tredje land kan ansluta sig.

(8) Denna förordning skall inte påverka gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter. Förordningen skall genomföras i överensstämmelse med principerna om privatliv och skydd av personuppgifter.

(9) Förvaltningen av Internet har vanligen grundat sig på principerna om icke-inblandning, självförvaltning och självreglering. I största möjliga utsträckning och utan att det påverkar gemenskapslagstiftningen bör dessa principer också tillämpas på den nationella toppdomänen.eu. Vid genomförandet av toppdomänen.eu bör man kunna beakta beprövade erfarenheter i detta sammanhang och stödja sig på frivilliga riktlinjer eller uppförandekodexar där så är lämpligt.

(10) Inrättandet av toppdomänen.eu bör bidra till att främja bilden av Europeiska unionen i de globala informationsnäten och tillföra ett mervärde till systemet med namngivning på Internet vid sidan av de nationella toppdomänerna.

(11) Syftet med denna förordning är att fastställa villkor för genomförandet av toppdomänen.eu så att en registreringsenhet (Registry) kan utses samt de generella riktlinjerna för driften av registreringsenheten. Nationella toppdomäner omfattas inte av denna förordning.

(12) Registreringsenheten har till uppgift att organisera, administrera och förvalta toppdomänen.eu, vilket omfattar driften av relevanta databaser och därtill hörande offentliga söktjänster, godkännande av ombud (Registrars), registrering av domännamn som godkända ombud ansökt om, drift av namnservrar för toppdomänen samt fördelning av zonfiler för toppdomänen. Offentliga söktjänster kopplade till toppdomänen omnämns som "Who is"-söktjänster. Databaser av "Who is"-typ bör vara förenliga med gemenskapslagstiftning om skydd av personuppgifter och privatliv. Tillgång till dessa databaser kan ge information om en domännamnsinnehavare och är viktiga verktyg för att öka användarnas förtroende.

(13) Efter att ha offentliggjort ett meddelande om att lämna intresseanmälan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning bör kommissionen på grundval av ett öppet, klart och tydligt och icke-diskriminerande urvalsförfarande utse en registreringsorganisation. Kommissionen bör ingå ett avtal med den utvalda organisationen i vilket de villkor som är tillämpliga på denna för organisation, administration och förvaltning av toppdomänen.eu bör specificeras och detta avtal bör vara tidsbegränsat och kunna förlängas.

(14) Kommissionen har på gemenskapens vägnar ansökt om delegering av EU-koden i syfte att inrätta en nationell toppdomän på Internet. Den 25 september 2000 utfärdade Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en resolution enligt vilken alpha-2-koder endast kan delegeras som nationella toppdomäner i de fall då ISO 3166 Maintenance Agency, på sin lista över undantagsreservationer, har utfärdat en reservation för koden som omfattar all sådan tillämpning av ISO 3166-1 som kräver en kod för namnet på landet, territoriet eller området i fråga. Dessa villkor uppfylls av EU-koden, som därför kan delegeras till gemenskapen.

(15) ICANN har för närvarande ansvaret för samordningen av tilldelningen av koderna för de nationella toppdomänerna till registreringsenheterna. I rådets resolution av den 3 oktober 2000 uppmuntras genomförandet av de principer som tillämpas för registreringsenheterna för nationella toppdomäner som den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC) antagit. Registreringsenheten bör sluta ett avtal med ICANN med beaktande av GAC:s principer.

(16) Antagande av allmänna riktlinjer för att förhindra spekulativ eller oegentlig registrering av domännamn bör ge innehavare av tidigare rättigheter som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt och offentliga organ möjlighet att utnyttja en särskild tidsperiod (förregistrering) under vilken registreringen av deras domännamn är reserverad för innehavare av tidigare rättigheter som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, och för offentliga organ.

(17) Domännamn bör inte återkallas godtyckligt. Ett domännamn bör emellertid kunna återkallas, särskilt om det uppenbart strider mot den allmänna ordningen. Riktlinjerna för återkallande bör dock föreskriva en lämplig och effektiv mekanism.

(18) Regler bör antas när det gäller namn utan ägare (bona vacantia) för att lösa frågan om domännamnsregistreringar som inte har förnyats eller som till exempel på grund av arvsrättsliga bestämmelser inte har någon innehavare.

(19) Den nya registreringsenheten för toppdomänen.eu bör inte få befogenhet att skapa huvuddomäner med hjälp av alpha-2-koder som representerar länder.

(20) Inom ramen för denna förordning, de allmänna riktlinjerna för inrättandet och driften av toppdomänen.eu och de allmänna principerna för registrering bör, då principerna för registrering utarbetas, olika möjligheter undersökas, till exempel behandling av ansökningar i den ordning de kommer in.

(21) När hänvisning görs till berörda parter bör de rådfrågas, i synnerhet när det gäller offentliga myndigheter, företag, organisationer och fysiska personer. Registreringsenheten skulle kunna inrätta ett rådgivande organ som organiserar sådan rådfrågning.

(22) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, inklusive kriterier för förfarandet genom vilket registreringsenheten utses, utseendet av registreringsenheten samt allmänna riktlinjer, bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(23) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen inrättandet av toppdomänen.eu, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1. Syftet med denna förordning är att inrätta den nationella toppdomänen (ccTLD).eu i gemenskapen. I förordningen fastställs villkoren för detta, inklusive utseende av en registreringsenhet och fastställande av generella riktlinjer för driften av registreringsenheten.

2. Tillämpningen av denna förordning skall inte påverka ordningar i medlemsstaterna om nationella toppdomäner.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) registreringsenhet (Registry): den enhet som har fått i uppdrag att organisera, administrera och förvalta toppdomänen.eu, vilket omfattar driften av tillhörande databaser och offentliga söktjänster, registrering av domännamn, drift av registreringsenheten för domännamn, drift av toppdomänens registreringsenhets namnservrar samt fördelning av zonfiler för toppdomänen,

b) ombud (Registrar): en person eller enhet som genom ett avtal med registreringsenheten tillhandahåller tjänster till de som ansöker om registrering av domännamn.

Artikel 3

Registreringsenhetens egenskaper

1. Kommissionen skall

a) i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.3 fastställa kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten,

b) i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2 utse registreringsenheten efter att ha offentliggjort ett meddelande om att lämna intresseanmälan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och efter det att det förfarande som omfattas av ett sådant meddelande har slutförts,

c) i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2 ingå ett avtal som skall innehålla villkoren för kommissionens övervakning av registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av toppdomänen.eu. Avtalet mellan kommissionen och registreringsenheten skall vara tidsbegränsat och kunna förlängas.

Registreringsenheten får inte bevilja registreringar förrän reglerna för registrering är fastställda.

2. Registreringsenheten skall vara en organisation som drivs utan vinstsyfte, som bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och som har sitt säte, huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen.

3. Efter att i förväg ha erhållit kommissionens samtycke skall registreringsenheten ingå ett lämpligt avtal där det föreskrivs att koden för den nationella toppdomänen.eu skall delegeras. Därvid skall hänsyn tas till de relevanta principer som antagits av den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC).

4. Registreringsenheten för toppdomänen.eu skall inte själv fungera som ombud.

Artikel 4

Registreringsenhetens skyldigheter

1. Registreringsenheten skall följa de regler, riktlinjer och förfaranden som fastställs i denna förordning och i de avtal som avses i artikel 3. Registreringsenheten skall tillämpa klara och tydliga och icke-diskriminerande förfaranden.

2. Registreringsenheten skall ha i uppgift att

a) organisera, administrera och förvalta toppdomänen.eu i allmänhetens intresse på grundval av principer om kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet och tillgänglighet,

b) registrera domännamn i toppdomänen.eu genom godkända.eu-ombud på begäran av

i) företag som har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen,

ii) organisationer som är etablerade inom gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning, eller

iii) fysiska personer som är bosatta i gemenskapen,

c) införa avgifter som är direkt baserade på de kostnader som uppstått,

d) införa riktlinjer för tvistlösning utanför domstol och inrätta ett förfarande baserat på kostnadstäckning för att snabbt lösa tvister mellan innehavare av domännamn avseende rättigheter som är hänförliga till namn, inklusive immateriella rättigheter, samt tvister avseende enskilda beslut som fattats av registreringsenheten. Dessa riktlinjer skall antas i enlighet med artikel 5.1 och i dessa skall hänsyn tas till rekommendationerna från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Dessa riktlinjer skall ge de berörda parterna tillfredsställande garantier för förfarandet och skall inte påverka möjligheten att tillämpa domstolsförfaranden,

e) anta förfaranden för och genomföra godkännande av.eu-ombud samt säkerställa faktisk och rättvis konkurrens mellan.eu-ombuden,

f) säkerställa integriteten för databaserna över domännamn.

Artikel 5

Riktlinjer

1. Kommissionen skall, efter samråd med registreringsenheten och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.3, fastställa allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen.eu och allmänna principer för registrering. Dessa riktlinjer och principer skall bland annat omfatta

a) riktlinjer för tvistlösning utanför domstol,

b) allmänna riktlinjer i fråga om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn, inbegripet möjligheten att gradvis registrera domännamn för att säkerställa att innehavarna av tidigare rättigheter, som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, och offentliga organ får lämpliga möjligheter att under en övergångsperiod registrera sitt namn,

c) riktlinjer för eventuellt återkallande av domännamn, inklusive frågan om namn utan ägare (bona vacantia),

d) frågor om språk och geografiska begrepp,

e) behandling av immateriella rättigheter och andra rättigheter.

2. Tre månader efter det att denna förordning träder i kraft kan medlemsstaterna till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna anmäla en begränsad förteckning över allmänt erkända namn när det gäller geografiska och/eller geopolitiska begrepp som berör deras politiska eller territoriella organisation som antingen

a) inte kan registreras, eller

b) endast kan registreras under en huvuddomän enligt de allmänna riktlinjerna.

Kommissionen skall utan dröjsmål sända förteckningen med anmälda namn som motsvarar kriterierna till registreringsenheten. Kommissionen skall offentliggöra förteckningen samtidigt som den sänder denna till registreringsenheten.

Om en medlemsstat eller kommissionen inom 30 dagar efter offentliggörandet motsätter sig någon punkt i en anmäld förteckning skall kommissionen vidta åtgärder enligt förfarandet i artikel 6.3 för att avhjälpa situationen.

3. Innan registreringsenheten inlett registreringsverksamheten skall den anta de första riktlinjerna för registrering av toppdomänen.eu, i samråd med kommissionen och andra berörda parter. Registreringsenheten skall i reglerna för registrering införa de allmänna riktlinjer som antagits i enlighet med punkt 1 med beaktande av förteckningen över undantag i punkt 2.

4. Kommissionen skall regelbundet informera den kommitté som avses i artikel 6 om den verksamhet som avses i punkt 3 i den här artikeln.

Artikel 6

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den kommunikationskommitté som inrättats genom artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv)(6). Fram till dess att kommunikationskommittén inrättas i enlighet med beslut 1999/468/EG skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät(7).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förbehåll för rättigheter

Gemenskapen skall behålla alla rättigheter i anslutning till toppdomänen.eu, särskilt sådana immateriella rättigheter och andra rättigheter till registreringsenhetens databaser som krävs för att säkerställa genomförandet av denna förordning samt rätten att utse en ny registreringsenhet.

Artikel 8

Rapport om inrättandet

Kommissionen skall överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om inrättandet, effektiviteten och driften av toppdomänen.eu ett år efter det att denna förordning har antagits och därefter vartannat år.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 april 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 333.

(2) EGT C 155, 29.5.2001, s. 10.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 juli 2001 (EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 147), rådets gemensamma ståndpunkt av den 6 november 2001 (EGT C 45 E, 19.2.2002, s. 53) och Europaparlamentets beslut av den 28 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 25 mars 2002.

(4) EGT C 293, 14.10.2000, s. 3.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(7) EGT L 192, 24.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23).