Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/67


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 maj 2007

om harmoniserad tillgång till information om spektrumanvändningen inom gemenskapen

[delgivet med nr K(2007) 2085]

(Text av betydelse för EES)

(2007/344/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I beslut nr 676/2002/EG (radiospektrumbeslut) krävs att medlemsstaterna säkerställer att deras nationella frekvensplan och information om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen offentliggörs om det föreligger ett behov av detta för att uppfylla det syfte som anges i artikel 1 i det beslutet. De skall hålla denna information aktuell och skall dessutom vidta åtgärder för att utveckla lämpliga databaser för att göra denna information tillgänglig för allmänheten, när så är tillämpligt i överensstämmelse med de relevanta harmoniseringsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 4 i det beslutet.

(2)

En undersökning (2) gjord på kommissionens vägnar visade att medlemsstaterna, trots tidigare ansträngningar, fortfarande offentliggör information om spektrumanvändningen med varierande detaljgrad och med olika format och att det finns skillnader avseende i vilken grad informationen är tillgänglig och hur ofta den uppdateras. Sådana skillnader kan ha en effekt på hur affärsverksamhet bedrivs, hur investeringar planeras och hur beslut tas inom ramen för en inre marknad för produkter och tjänster samt på tillverkning. Information om villkoren för spektrumanvändning kan ytterligare underlätta de små och medelstora företagens deltagande och indirekt stödja den hållbara tillväxten av den elektroniska kommunikationsindustrin i allmänhet.

(3)

Eftersom borttagandet av onödiga restriktiva åtgärder och införandet av handeln med nyttjanderätter för frekvenser kräver tydlig, trovärdig och uppdaterad information avseende den faktiska användningen, är det nödvändigt att lämplig information är tillgänglig inom ramen för en bättre lagstiftning.

(4)

Ett enda informationsställe skulle säkerställa en enkel tillgång och användarvänlig presentation av spektruminformationen i hela gemenskapen. För att vara effektiv bör denna information presenteras med ett harmoniserat format med samma innehåll i alla medlemsstater, och den bör kunna överföras från nationella databaser med hjälp av modern automatisk överföring som gör att behovet av ytterligare personal för att mata in nationella uppgifter i det enda informationsstället undviks.

(5)

Det finns en betydande enighet hos medlemsstaterna och deltagare från industrin om användningen av det system som inrättats genom Europeiska radiokommunikationskontoret (ERO – European Radiocommunications Office) (3). ERO:s frekvensinformationssystem (EFIS – ERO Frequency Information System) är tillgängligt för allmänheten via Internet och möjliggör sökning och jämförelse av officiell spektruminformation i Europa, om sådan information överförs av de nationella förvaltningarna. Det systemet bör användas av alla medlemsstater.

(6)

Kommissionen gav den 8 december 2005 Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i uppdrag att undersöka användningen av EFIS för offentliggörande av och tillgång till spektruminformation i gemenskapen. CEPT lade fram de slutliga resultaten från detta uppdrag som visar att EFIS kan användas som en gemensam informationsportal i Europeiska gemenskapen, i enlighet med målen i uppdraget. Radiospektrumkommittén godkände CEPT:s slutrapport den 5 oktober 2006 och bekräftade de mål som angavs i uppdraget. Uppdragets resultat bör göras tillämpliga i gemenskapen.

(7)

En europeisk spektruminformationsportal bör inte ersätta de nationella spektrumdatabaserna utan vara en kompletterande portal som ger mervärde genom att tillhandahålla ett enda informationsställe med söknings- och jämförelsemöjligheter på europeisk nivå baserad på information som tillhandahålls i enlighet med ett gemensamt format och som har samma detaljgrad.

(8)

Kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet (TCAM), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (4) (direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning), har vidtagit åtgärder för att harmonisera presentationen av specifikationerna för radiogränssnittet. Dessa villkor är relevanta för artikel 5 i radiospektrumbeslutet och anses vara viktig offentlig information som bör göras tillgänglig av alla medlemsstater.

(9)

Tillhandahållandet av information avseende nyttjanderätter kan kräva en särskild insats av medlemsstaterna men det har även stor betydelse för en öppen och effektiv marknadsbaserad spektrumpolitik. Medlemsstaterna kan behöva extra tid för att uppfylla kraven på att göra denna typ av information tillgänglig.

(10)

Alla berörda parter bör garanteras enkel tillgång till informationen förutsatt att gemenskapens regler om affärshemligheter, särskilt bestämmelserna i direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (5), följs.

(11)

Detta beslut bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med principerna och kraven avseende skydd av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (7).

(12)

Då och då bör det kontrolleras hur effektivt EFIS fungerar för medlemsstaterna och allmänheten för att säkerställa att de mål som anges i uppdraget genomförs på ett effektivt sätt.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att harmonisera tillgången till information om användningen av radiospektrum i gemenskapen genom ett gemensamt informationsställe och genom harmonisering av formatet för och innehållet i sådan information.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall använda ERO:s frekvensinformationssystem (EFIS) som inrättats genom Europeiska radiokommunikationskontoret (ERO) som en gemensam portal för att allmänheten skall få tillgång till jämförbar information avseende spektrumanvändningen i varje medlemsstat via Internet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall tillhandahålla EFIS följande information avseende användningen av radiospektrum på sitt territorium:

a)

För varje enskilt frekvensband:

tjänstetilldelningar (service allocations) såsom de definieras i Internationella teleunionens (ITU) radioförordningar,

tillämpningar med hjälp av de termer som används i EFIS,

specifikationer för radiogränssnitt i enlighet med formatet i bilaga I,

enskilda nyttjanderätter i enlighet med bilaga II.

b)

För användning av radiospektrum i allmänhet:

ett nationellt kontaktställe som kan svara på allmänhetens frågor om hur man hittar nationell spektruminformation som inte finns i den europeiska spektruminformationsportalen samt information om förfaranden och villkor som gäller vid planerade nationella tilldelningsförfaranden för nyttjanderätter;

den nationella spektrumpolitiken och -strategin i form av en rapport, om en sådan är tillgänglig.

2.   Medlemsstaterna skall uppdatera den information som avses i punkt 1 åtminstone en gång per år fram till den 1 januari 2010 och två gånger per år därefter. Uppdateringen skall genomföras antingen genom manuell inmatning av uppgifter via Internet eller genom automatisk överföring som använder ett specificerat format för datautbyte.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de anser att EFIS inte längre kan tillhandahålla den tekniska kapacitet, integritet och tillförlitlighet som motiverar dess användning som ett gemensamt informationsställe.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008.

Tillhandahållandet av information avseende nyttjanderätter skall tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Study on information on the allocation, availability and use of radio spectrum in the Community, IDATE, februari 2005 (Undersökning om information om tilldelningen, tillgängligheten och användningen av radiospektrum i gemenskapen).

(3)  ERO är en internationell organisation som inrättats genom konventionen för inrättandet av Europeiska radiokommunikationskontoret som undertecknades i Haag den 23 juni 1993.

(4)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(6)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(7)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/24/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54).


BILAGA I

Format för specifikationer för radiogränssnitt

Medlemsstaterna skall tillhandahålla följande parametrar, antingen genom hänvisning till den relevanta standarden eller genom en beskrivande text med eventuella kommentarer vid behov:

1.

Kanalindelning.

2.

Modulation/Upptagen bandbredd.

3.

Riktning/Separation.

4.

Sändningseffekt/Effekttäthet.

5.

Kanaltillgång och regler kanalutnyttjande.

6.

Tillståndssystem.

7.

Ytterligare väsentliga krav i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 1999/5/EG.

8.

Antaganden vad gäller frekvensplanering.


BILAGA II

Format för information om nyttjanderätter

Informationen om nyttjanderätter får begränsas till frekvensband som används för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och som är handelsbara i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2002/21/EG eller som tilldelas genom urvalsförfaranden som grundar sig på konkurrens eller jämförelse i enlighet med direktiv 2002/20/EG.

I enlighet med kraven i direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG och gemenskapens regler och nationella regler om affärshemligheter skall medlemsstaterna tillhandahålla följande information för relevanta frekvensband:

1.

Identitetsuppgifter avseende rättighetsinnehavaren för radiofrekvensen.

2.

Rättighetens giltighetstid eller, i de fall ingen sådan finns, den förväntade varaktigheten.

3.

Rättighetens geografiska giltighet; som ett minimum skall det framgå om rättigheten är lokal (dvs. en station), regional eller rikstäckande.

4.

Uppgift om huruvida rättigheten är handelsbar.