Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010D0625.pdf

21.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 oktober 2010

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Andorra

[delgivet med nr K(2010) 7084]

(Text av betydelse för EES)

(2010/625/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 25.6,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna föreskriva att överföring av personuppgifter till ett tredjeland endast får ske om ifrågavarande land garanterar en adekvat skyddsnivå och om de av medlemsstatens lagar, genom vilka andra bestämmelser i direktivet genomförs, efterlevs före överföringen.

(2)

Kommissionen kan konstatera om ett tredjeland har en adekvat skyddsnivå. I sådana fall får personuppgifter överföras från medlemsstaterna utan att några ytterligare garantier krävs.

(3)

Enligt direktiv 95/46/EG ska bedömningen av om skyddsnivån i ett tredjeland är adekvat ske på grundval av alla de förhållanden som har samband med en överföring eller en grupp av överföringar av uppgifter, varvid särskild hänsyn ska tas till vissa för överföringen relevanta aspekter som anges i artikel 25 i direktivet.

(4)

Då sättet att se på frågan om uppgiftsskydd varierar mellan olika tredjeländer bör bedömningen av om skyddsnivån är adekvat ske, och beslut som grundar sig på artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG fattas och verkställas, utan godtycklig eller obefogad diskriminering i förhållande till tredjeland eller mellan de tredjeländer där liknande förhållanden råder samt på ett sätt som säkerställer att det inte uppstår några dolda handelshinder, varvid hänsyn bör tas till Europeiska unionens nuvarande internationella åtaganden.

(5)

Andorra är ett parlamentariskt furstendöme med Frankrikes president och biskopen av La Seu d’Urgell som samregerande furstar.

(6)

Rätten till personlig integritet fastslås i artikel 14 i furstendömet Andorras konstitution (Constitució del Principat d’Andorra), som godkändes vid en folkomröstning den 14 mars 1993.

(7)

Rättsreglerna för skyddet av personuppgifter i Andorra bygger till stor del på de normer som fastslås i direktiv 95/46/EG och finns fastställda i lag 15/2003 av den 18 december 2003 om skydd av personuppgifter (Llei qualificada de protecció de dades personals). Denna lagstiftning för uppgiftsskydd kompletteras vidare av ett dekret av den 1 juli 2004, som inrättar ett offentligt register för införande av filer med personuppgifter och av ett dekret av den 9 juni 2010 som godkänner föreskrifterna från Andorras uppgiftsskyddsorgan. Det sistnämnda dekretet klargör flera frågor som togs upp i yttrandet av den 1 december 2009 (2) av den arbetsgrupp för skydd av enskilda personer i samband med behandling av personuppgifter vilken inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG.

(8)

Bestämmelser om uppgiftsskydd ingår även i ett antal rättsakter som reglerar olika sektorer, t.ex. lagstiftning om finanssektorn, hälsoföreskrifter och offentliga register.

(9)

Andorra har ratificerat Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter av den 28 januari 1981 och tilläggsprotokollet till denna konvention om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter av den 8 november 2001, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950, i kraft i Andorra sedan den 22 januari 1996, samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966, i kraft i Andorra sedan den 19 juli 2006.

(10)

De regler för uppgiftsskyddet som är tillämpliga i Andorra omfattar alla grundprinciper för att skyddsnivån ska vara adekvat för fysiska personer, och innehåller även undantag och begränsningar i syfte att skydda viktiga allmänna intressen. Tillämpningen av dessa rättsliga uppgiftsskyddsnormer garanteras genom administrativa och rättsliga medel och genom oberoende tillsyn av en tillsynsmyndighet, Andorras dataskyddsorgan, som har befogenhet att utreda och ingripa och som arbetar helt oberoende.

(11)

Andorras uppgiftsskyddsorgan har lämnat förklaringar och försäkringar i fråga om hur Andorras lagstiftning ska tolkas och har även försäkrat att landets uppgiftsskyddslagstiftning tillämpas i överensstämmelse med denna tolkning. Föreliggande beslut beaktar dessa förklaringar och försäkringar och är alltså beroende av dem.

(12)

Andorra bör därför anses tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG.

(13)

För att värna om öppenhet och möjligheten för behöriga myndigheter i medlemsstaterna att säkerställa skydd för enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter, erfordras att det närmare anges under vilka särskilda omständigheter som det kan vara motiverat att tills vidare avbryta vissa uppgiftsöverföringar, oavsett om skyddsnivån befunnits vara adekvat.

(14)

Den i enlighet med artikel 29 i direktiv 95/46/EG inrättade arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter har yttrat sig positivt angående nivån på personuppgiftsskyddet, vilket har beaktats vid utarbetandet av föreliggande beslut (3). I sitt positiva yttrande uppmuntrade arbetsgruppen Andorras myndigheter i deras pågående arbete med att anta ytterligare bestämmelser som utvidgar tillämpningen av Andorras lagstiftning till att omfatta databehandlade beslut, eftersom detta för närvarande inte uttryckligen täcks av Andorras lag om skydd av personuppgifter.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 31.1 i direktiv 95/46/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG ska Andorra anses erbjuda en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

Artikel 2

Detta beslut avser den skyddsnivå som garanteras i Andorra i fråga om uppfyllande av kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG och påverkar inte andra villkor och begränsningar varigenom övriga bestämmelser i direktivet genomförs med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

Artikel 3

1.   Behöriga myndigheter i medlemsstaterna får, utan att det påverkar deras befogenheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av de nationella bestämmelser som antagits enligt andra bestämmelser än artikel 25 i direktiv 95/46/EG, utöva sina gällande befogenheter att tills vidare avbryta uppgiftsöverföringar till en mottagare i Andorra för att skydda enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter om

a)

en behörig myndighet i Andorra fastställt att mottagaren bryter mot tillämpliga skyddsregler eller

b)

sannolikheten är stor att skyddsreglerna inte efterlevs, det finns rimliga skäl att anta att behöriga myndigheter i Andorra inte vidtar eller kommer att vidta adekvata åtgärder i tid för att avgöra ärendet, fortsatt överföring skulle innebära en överhängande risk för att de registrerade lider allvarlig skada och de behöriga myndigheterna i medlemsstaten under dessa omständigheter har vidtagit rimliga åtgärder för att underrätta den instans i Andorra som ansvarar för behandlingen om detta och givit denna tillfälle att yttra sig.

2.   Överföringen ska återupptas så snart skyddsreglerna efterlevs och den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har underrättats om detta.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 3.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna i Andorra leder till att reglerna inte efterlevs.

3.   Om den information som insamlats enligt artikel 3 och punkterna 1 och 2 i denna artikel visar att något av de organ som ansvarar för att principerna genomförs i överensstämmelse med skyddsnormerna i Andorra inte fullgör denna uppgift på ett effektivt sätt, ska kommissionen underrätta behörig myndighet i Andorra om detta och vid behov framlägga förslag till bestämmelser i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att upphäva eller tills vidare avbryta tillämpningen av detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

Artikel 5

Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka konstaterandet i artikel 1 i detta beslut att det skydd som ges i Andorra är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG, och alla omständigheter som visar att detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma detta beslut den 1 januari 2011.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Vice ordförande


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Yttrande nr 7/2009 av den 1 december 2009, som finns tillgängligt på följande webbadress: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf

(3)  Yttrande nr 7/2009 av den 1 december 2009, som finns tillgängligt på följande webbadress: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf