Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Rubriken har denna lydelse enl. F 1996:782.

Denna förordning upphör enligt F (2021:546) att gälla vid utgången av juni 2021.

Utfärdad den 13 september 1979

Över ärenden enligt konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tingsrätten föra en förteckning enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förteckningen skall föras särskilt för ärenden enligt konkurslagen och för ärenden enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Ärendena skall tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in. De skall numreras i löpande följd för kalenderår. Förteckningsbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i följd efter ärendenummer.

SFS 1996:782

När ett beslut har meddelats om konkurs eller om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall ett dagboksblad och ett referensblad läggas upp.

SFS 1996:782

I varje ärende skall handlingarna föras samman i en akt.

På dagboksbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket. Dagboken skall visa samtliga åtgärder som har vidtagits i ärendet.

Dagboksbladet skall förvaras i akten till dess ärendet har avgjorts och därefter i en samlingspärm.

På referensbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolverket.

Referensbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i nummerföljd eller annan lämplig ordning. Sedan ärendet har avgjorts, skall referensbladet tas ut ur pärmen.

[har upphävts genom förordning (1979:861).]

SFS 1979:861

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:802

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1980.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1970:861) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden.

SFS 1979:861

(Utkom d. 6 nov. 1979.)

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden skall upphöra att gälla.

SFS 1996:782

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1996.

SFS 2021:546

(Publicerad d. 8 juni 2021)