Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:231

Utkom från trycket den 20 april 2006
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2) Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

2)

Senaste lydelse 2003:538.

Återvinning får dock inte ske av

  1. betalning av

    a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen (1997:483),

    b) skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

    c) tull och

    d) ränta på belopp som avses i a–c, om beloppet var förfallet till betalning,

  2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äktenskaps- eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:231

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)