Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:551

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

2) Med fristdag avses dagen då ansökningen om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten.

2)

Senaste lydelse 1996:775.

Har beslut meddelats om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion avses med fristdag i stället dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, såvida konkursansökningen har gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen skall upphöra.

Har ansökan om skuldsanering gjorts avses med fristdag i stället dagen för denna ansökan, såvida konkursansökningen har gjorts inom tre veckor från det att frågan om skuldsanering avgjordes.

Har ett dödsbo avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med fristdag dagen för ansökningen om detta, såvida boutredningsman har förordnats senare än tre månader före den dag som annars skulle anses som fristdag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:551

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)