Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:555

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334) skall utgå.

1)

Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)