Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:718

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen (1994:334)2)

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Senaste lydelse av 21 § 1996:267 25 § 1995:313 28 § 1997:848 29 § 1996:267.

dels att i 1, 11–18, 20, 21 och 28–30 §§ samt i rubrikerna närmast före 12 och 15 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att i 25 och 29 §§ ordet ”kronofogdemyndighetens” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att i 37 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 9 § skall ha följande lydelse.

9 §

3) En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos Kronofogdemyndigheten.

3)

Senaste lydelse 1997:371.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:718

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)