Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:766

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om konkursförordningen (1987:916)1)

1)

Senaste lydelse av 4 § 1998:1360 34 § 2004:1207.

dels att 4 § skall upphöra att gälla,

dels att i 34 § ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 12 och 15 §§ skall ha följande lydelse.

2) Rätten skall genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet till

2)

Senaste lydelse 2005:46.

 1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,

 2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

 5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

 6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,

 7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom eller tomträtt,

 9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri,

 10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kreditinstitut,

 13. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,

 14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, om det är upplyst att det i boet finns finansiella instrument som är registrerade hos värdepappersförvararen,

 15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är delägare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat, och

 17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.

Rätten skall också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om myndigheten har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) om inte underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket 2.

3) Rätten skall genast till polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och tillsynsmyndigheten skicka en kopia av ett beslut enligt konkurslagen (1987:672) om skyldighet för gäldenären eller någon annan att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass. Myndigheterna skall också underrättas så snart ett sådant beslut hävs eller passet återlämnas enligt 6 kap. 8 § konkurslagen.

3)

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:766

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)