Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:793

Utkom från trycket den 20 november 2007
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 12 och 34 §§ konkursförordningen (1987:916) ska ha följande lydelse.

  1) Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet till

  1)

  Senaste lydelse 2006:766.

 1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,

 2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

 5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

 6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,

 7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom eller tomträtt,

 9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri,

 10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kreditinstitut,

 13. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,

 14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, om det är upplyst att det i boet finns finansiella instrument som är registrerade hos värdepappersförvararen,

 15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är delägare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

 17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och

 18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.

Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.

Rätten ska också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om myndigheten har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) om inte underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket 2.

  2) När konkursen har avslutats ska rätten underrätta

  2)

  Senaste lydelse 2006:766.

 1. tillsynsmyndigheten,

 2. Kronofogdemyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. den registermyndighet som enligt 12 § första stycket 4 eller 17 har underrättats om konkursen, i förekommande fall med uppgift om att konkursen har avslutats med överskott, och

 5. Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:793

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)