Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1077

Utkom från trycket den 9 december 2008
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 22 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

2) Om utdelning eller efterutdelning har utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska förvaltaren anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Anmälan ska göras sedan beslutet att fastställa utdelningen eller efterutdelningen har vunnit laga kraft eller, i fall som avses i 21 §, när utbetalningen har ägt rum. Tillsammans med anmälningen ska förvaltaren sända in utdelningsförslaget eller någon annan handling som visar fördelningen.

2)

Senaste lydelse 2003:538.

När inteckningsborgenären lyfter betalning, ska detta antecknas på företagsinteckningsbrevet. Om företagsinteckningsbrevet är elektroniskt, ska förvaltaren i stället anmäla betalningen till Bolagsverket för registrering i inteckningsbrevsregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1077

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)