Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1442 Utkom från trycket den 18 december 2009Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497);utfärdad den 3 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83. föreskrivs att 1 § lönegarantilagen (1992:497) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2005:681. Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare somhar försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, elleri ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvensEUT L 283, 28.10.2008, s. 36 (Celex 32008L0094)..Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)