Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1512

Utkom från trycket den 10 december 2010
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 19 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2) Förvaltaren ska, oavsett vad som gäller i fråga om bokföringsskyldighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt.

2)

Senaste lydelse 1999:1095.

Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 7 kap. bokföringslagen (1999:1078).

Första stycket medför inte någon inskränkning i den bokföringsskyldighet som kan vara särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verksamhet.

Beträffande skyldighet att sörja för underlag för deklarations- och uppgiftsskyldighet och för kontroll därav finns särskilda bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1512

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)