Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2047

Utkom från trycket den 18 januari 2011
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);
utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2) Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 31 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

2)

Senaste lydelse 2005:1048.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2047

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)