Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:20

Utkom från trycket den 31 januari 2012
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 19 januari 2012.

Regeringen föreskriver1) att i 12 § konkursförordningen (1987:916)2) ordet ”Fastighetsmäklarnämnden” ska bytas ut mot ”Fastighetsmäklarinspektionen”.

1)

Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90.

2)

Senaste lydelse av 12 § 2011:1481.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:20

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)