Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:152

Utkom från trycket den 8 april 2014
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167.

Om konkursboets egendom ska säljas på auktion genom förvaltarens försorg, ska förvaltaren låta kungöra auktionen på det sätt och inom den tid som föreskrivs för kungörande av exekutiv auktion på sådan egendom som det är fråga om.

Första stycket tillämpas också beträffande en auktion som enligt 10 § ombesörjs av en borgenär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:152

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)