Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:610

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Allmän åklagare och Polismyndigheten ska ha tillgång till alla handlingar som rör boet och som kan lämna upplysning om huruvida gäldenären har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande mot sina borgenärer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:610

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)