Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:68

Utkom från trycket den 16 februari 2016
Lag om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);
utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i stället för lydelsen enligt lagen (2015:865) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

Förmånsrätt följer med

  1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

  2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

  3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

  4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

  5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)