Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:734

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 24 kap. 3 § och 27 kap. 20 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

Bestämmelser om förfarandet vid likvidation av ett företag som omfattas av denna lag finns i

Den som är avgiftsskyldig ska lämna de uppgifter till Riksgäldskontoret som myndigheten behöver för att fastställa den avgiftsskyldiges avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:734

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)