Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:792

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 26 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

I fråga om jäv mot en tjänsteman vid tillsynsmyndigheten gäller utöver vad som följer av 16 § förvaltningslagen (2017:900) att den som i allmänt mål har tagit befattning med indrivning av en fordran som görs gällande i konkursen inte får fullgöra någon tillsynsuppgift i konkursen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:792

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)