Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:857

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 24 § och 30 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

Det som i 13 och 16 §§ anges om de totala resolutionsavgifterna och tilläggsavgifterna behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt företag

  1. bestäms enligt 23 § eller enligt artikel 12.1 eller 17.1 i förordningen om resolutionsavgifter,

  2. bestäms genom ändring av beslut enligt 3739 §§ förvaltningslagen (2017:900), eller

  3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

Riksgäldskontorets och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksgäldskontorets beslut om resolution enligt 8 kap. 5–9 och 11 §§ och om resolutionsåtgärder som anges i 12 kap. 1 § första stycket gäller omedelbart.

Riksgäldskontoret och Finansinspektionen får bestämma att beslut om krisavvärjande åtgärder enligt denna lag, eller förelägganden, förbud eller beslut om återkallelse som har meddelats med stöd av lagen, ska gälla omedelbart.

Ett beslut om föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Regeringens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:857

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)