Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1811

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 10 § konkursförordningen (1987:916) ska ha följande lydelse.

  1) Kungörelsen enligt 2 kap. 24 § andra stycket konkurslagen (1987:672) ska innehålla uppgifter om

  1)

  Senaste lydelse 2001:76.

 1. konkursbeslutet och dagen för det,

 2. tiden och platsen för edgångssammanträdet,

 3. att borgenärerna genom kungörelsen kallas till edgångssammanträdet,

 4. gäldenärens namn och postadress samt, i förekommande fall och om uppgiften framgår av handlingarna, gäldenärens person- eller organisationsnummer och företagsnamn eller annat näringskännetecken som denne driver eller under det senaste året har drivit näringsverksamhet under,

 5. den tingsrätt där konkursen handläggs,

 6. förvaltarens namn och postadress, om denne har utsetts, och

 7. att, i förekommande fall, annonseringen av kungörelser i konkursen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat antal tidningar.

Har det före konkursbeslutet utfärdats kallelse på gäldenärens okända borgenärer och har tiden för att anmäla fordran ännu inte löpt ut, ska rätten i kungörelsen upplysa om att verkan av kallelsen inte har förfallit genom konkursen.

Kungörelsen ska hållas tillgänglig på tingsrättens kansli på samtliga kansliorter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1811

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)