Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1911

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2) En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Förbudet omfattar inte verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses i

2)

Senaste lydelse 2014:841.

Förbudet omfattar inte heller jordbruksverksamhet.

Bestämmelser om näringsförbud efter särskild prövning finns i lagen (2014:836) om näringsförbud.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1911

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)