Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1956

Publicerad den 4 december 2018
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 18 § förmånsrättslagen (1970:979)3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki.

3)

Lagen omtryckt 1975:1248.

4) Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. Fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som avses i 21 kap. 15 § 3 b lagen (2015:1016) om resolution medför dock rätt till betalning efter fordringar enligt första meningen. En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.

4)

Senaste lydelse 2008:988.

Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egendomen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en fordran utan sådan förmånsrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1956

1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som har emitterats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)