Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1958

Publicerad den 4 december 2018
Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 21 kap. 15 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki.

15 §

För att skuldnedskrivning eller konvertering ska ske med totalbeloppet enligt 13 §, ska Riksgäldskontoret vidta följande åtgärder:

 1. Först ska någon av de åtgärder som anges i 16 kap. vidtas beträffande aktier eller andelar i företaget i resolution.

 2. Därefter ska de relevanta kapitalinstrumenten skrivas ned eller konverteras till aktier eller andra äganderättsinstrument i följande ordning:

  a) övriga primärkapitalinstrument,

  b) supplementärkapitalinstrument.

 3. Om åtgärderna i 1 och 2 inte är tillräckliga, ska de kvalificerade skulderna skrivas ned eller konverteras till aktier eller andra äganderättsinstrument i följande ordning:

  a) andra efterställda skulder än de relevanta kapitalinstrumenten,

  b) skuldinstrument som inte är derivat eller innefattar derivat och vars ursprungliga löptid är minst ett år, om borgenärens rätt till betalning enligt 18 § första stycket andra meningen förmånsrättslagen (1970:979) för en fordran som är hänförlig till ett sådant instrument framgår av det fordringsavtal och, i förekommande fall, prospekt som avser emissionen av instrumentet,

  c) enligt förmånsrättsordningen i omvänd ordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1958

Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)