Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:250

Publicerad den 14 maj 2019
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2)

1)

Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

2)

Senaste lydelse av

15 kap. 6 § 2004:241

15 kap. 7 § 1995:793

15 kap. 8 § 2004:241.

dels att 15 kap. 6–8 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 15 kap. 5 § och rubriken närmast före 15 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

Registrering av konkurser3)

4) I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av konkurser i ett insolvensregister.

4)

Senaste lydelse 2018:713.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:250

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)