Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:744

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2)

Lagen omtryckt 1975:1248.

3) Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 6 kap. 17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

3)

Senaste lydelse 2015:709.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:744

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)