Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:184

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2017:1310.

 1. vilka kvalificerade skulder som är medräkningsbara vid beräkningen av om minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 1 § är uppfyllt,

 2. vilka kriterier som ska ligga till grund för ett beslut om storleken på minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 3 §,

 3. vilken information om nedskrivningsbara skulder ett företag ska lämna till Riksgäldskontoret och när den ska lämnas,

 4. undantag enligt 5 kap. 3 § från skyldigheten i 5 kap. 2 § om att ta in vissa villkor i avtalen för sina skulder,

 5. vilka företag som ska upprätta register som avses i 5 kap. 5 §, vad registren ska innehålla och när företagen ska ge in register för olika typer av avtal,

 6. vad en omstruktureringsplan enligt 21 kap. 5 § ska innehålla,

 7. hur storleken på de skulder som är hänförliga till derivat enligt 21 kap. 17 § ska beräknas,

 8. metoden för riskjustering av resolutionsavgift enligt 27 kap. 13 § tredje stycket,

 9. vilka uppgifter en avgiftsskyldig ska lämna till Riksgäldskontoret enligt 27 kap. 20 §,

 10. vilka upplysningar ett institut eller något annat koncernföretag ska lämna till Riksgäldskontoret för dess verksamhet enligt denna lag, och

 11. att vissa uppgifter som enligt 27 kap. 20 § och 28 kap. 1 § ska lämnas till Riksgäldskontoret i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:184

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)