Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:791

Publicerad den 7 juli 2021
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2)

1)

Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405.

2)

Senaste lydelse av 7 kap. 14 a § 1995:308.

dels att 7 kap. 14 a § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

3) För att ta i anspråk gäldenärens lön och därmed jämställda förmåner som överstiger förbehållsbeloppet får förvaltaren för konkursboets räkning ansöka om utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken.

3)

Senaste lydelse 1995:308.

Att utmätning av lön som pågår vid konkursens början kan fortsätta för konkursboets räkning följer av 7 kap. 19 § andra stycket utsökningsbalken.

4) En tvist mellan förvaltaren och gäldenären eller någon annan i en fråga som avses i 5 § ska prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren, en borgenär, gäldenären eller en underhållsberättigad. Myndigheten ska inhämta yttranden i den omfattning som behövs för prövningen. Myndighetens beslut gäller omedelbart, även om det överklagas. Beslutet ska efter ansökan ändras, om senare upplysta omständigheter eller ändrade förhållanden motiverar det.

4)

Senaste lydelse 1995:793.

Tillsynsmyndighetens beslut i ett ärende som avses i första stycket får överklagas av den vars rätt berörs av beslutet. I fråga om ett sådant överklagande tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om överklagande av beslut om utmätning av lön.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:791

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)