Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:745

Publicerad den 9 juni 2022
Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om ett särskilt förfarande under statlig kontroll för rekonstruktion eller avveckling (resolution) av finansiell verksamhet som bedrivs av

 1. kreditinstitut och värdepappersbolag,

 2. i Sverige hemmahörande företag som är

  1. finansiella institut som är dotterföretag till ett institut, till ett EES-institut eller till ett sådant holdingföretag som anges i b, c eller d och som omfattas av gruppbaserad tillsyn,

  2. finansiella holdingföretag,

  3. blandade finansiella holdingföretag, och

  4. holdingföretag med blandad verksamhet,

 3. EES-filialer som är etablerade i Sverige.

Lagen innehåller också bestämmelser om åtgärder som syftar till att förbereda resolution, förhindra fallissemang och om samarbete med utländska myndigheter.

För ett företag som avses i första stycket och som är auktoriserat som central motpart enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister gäller i stället

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, och

 • lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:745

Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)