Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förmånsrättslag (1970:979)

Förmånsrättslagen

Utfärdad den 17 december 1970
Omtryckt i SFS 1975:1248

Inledande bestämmelser

Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betalning enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.

I fråga om företräde till betalning vid utmätning av lön gäller särskilda bestämmelser.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se UB 7:13–19.

SFS 1995:302

Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo.

Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

Förmånsrätt består, även om fordringen överlåts eller tas i anspråk genom utmätning eller på annat sätt övergår till annan.

Hänvisad författning:

Jfr 28 § lönegarantilagen (1992:497) efter KonkL.

Rättsfall:

Tillämpning av äldre lag (HB 17:15 a) H 1973:286 – Ang. speditörs betalning till tullverket av införselavgift på grund av betalningsåtagande enl. 18 § 3 st. tullagen (1973:670) för varor som infördes av importör H 1979:51H 1992:316.

SFS 1995:302

Särskilda förmånsrätter

Rubriken har denna placering enl. SFS2004-0572

Förmånsrätt följer med fordran mot ett emittentinstitut som innehavare av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer har till följd av innehavet eller som motparter i derivatavtal träffade enligt den lagen har till följd av avtalet.

Förmånsrätten gäller i den egendom och i den omfattning som anges i 4 kap. 1 § samma lag.

SFS 2004:572

Förmånsrätt följer med

 1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

 2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

 3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

 4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

 5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

SFS 2015:865

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 6 kap. 17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

SFS 2019:744

Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer med företagshypotek.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2003:535.

SFS 2008:988

Förmånsrätt i fast egendom följer med

 1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

 2. inteckning i egendomen.

Allmän anmärkning:

Ang. p. 1 se bl.a. övergångsbestämmelserna till denna lag p. 2 och 2 st. i p. 3 samt de fem närmast efter denna lag inf. lagarna – Ang. avkomsträtt se övergångsbestämmelserna p. 4.

Förmånsrätt i tomträtt följer med

 1. fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes,

 2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

 3. inteckning i tomträtten.

Hänvisad författning:

Ang. p. 2 se övergångsbestämmelserna till denna lag 2 st. i p. 3 samt Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enl. lagen om förvaltning av samfälligheter, inf. efter denna lag – Ang. avkomsträtt se övergångsbestämmelserna p. 4.

Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.

SFS 1994:471

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och efter den i 3 a–7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt på grund av retentionsrätt enligt 4 § 3 i en motor som inte är monterad i ett intecknat luftfartyg och inte heller endast är tillfälligt skild från luftfartyget har dock företräde framför en registrerad internationell säkerhetsrätt enligt 4 § 2. Vidare har förmånsrätt enligt 4 § 4 företräde framför förmånsrätt enligt 4 § 3 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjölagen (1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på grund av

 1. företagsinteckning, som har sökts samma dag som beslutet om utmätning meddelades eller senare, och

 2. annan inteckning, som har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

SFS 2015:865

Allmänna förmånsrätter

Allmän förmånsrätt följer med

 1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före konkursbeslutet,

 2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör eller tillsynsperson enligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt konkurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökan gjordes eller därefter,

 3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som anges under 2 vidtagits med rekonstruktörens, tillsynspersonens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

 4. fordringar som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan och utgör ny finansiering enligt 4 kap. 7 § 8 lagen om företagsrekonstruktion, i den utsträckning och under den tid som anges i planen,

 5. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion,

 6. ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen (2015:1016) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökan gjordes eller därefter, och

 7. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolutionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under en resolution enligt

Förmånsrätt enligt första stycket 1–3 och 6 gäller endast i den utsträckning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Förmånsrätt enligt första stycket 5 upphör att gälla

 1. om en rekonstruktionsplan fastställs under en företagsrekonstruktion, eller

 2. tre månader efter att företagsrekonstruktionen upphört utan att någon rekonstruktionsplan har fastställts, om inte en konkursansökan som avser gäldenären har gjorts inom den tiden.

SFS 2022:1000

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på ersättning för uppdrag att fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag eller annan författning och för uppdrag som avser upprättande av räkenskapsmaterial till fullgörande av bokföringsskyldighet som är föreskriven i sådan ordning, i den mån ersättningen avser arbete som har utförts de senaste sex månaderna innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Rättsfall:

Förmånsrätt enl. denna § omfattar bolagsrevisors arvode för granskning av kontrollbalansräkning H 2011:621.

SFS 1987:694

[Upphävd g. Lag (2008:988).]

SFS 2008:988

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats eller, om lönen eller ersättningen ska bestämmas efter särskild beräkningsgrund, inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Om arbetstagaren inte har kunnat nå arbetsgivaren med en uppmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre tid som bedöms skälig. Har konkursen föregåtts av ett förfarande enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion och har konkursansökan gjorts inom ett år från det att företagsrekonstruktionen eller resolutionen upphörde, ska vid tillämpning av tredje meningen, om det är förmånligare för arbetstagaren, anses som om konkursansökan hade gjorts då ansökan om företagsrekonstruktion skedde eller beslutet om resolution fattades. I sådant fall ska det bortses från tiden mellan ansökningarna respektive mellan beslutet och ansökan.

Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för konkursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han eller hon har anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid omfattar förmånsrätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av förmånsrätt ska med samtidig inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den utsträckning stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.

Om en lönefordran, som har intjänats tidigare än tre månader före konkursansökan, har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt om talan har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra månader från förfallodagen och konkursansökan har följt inom två månader från det att tvisten slutligt har avgjorts.

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökan omfattas av förmånsrätt för det som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret.

Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansökan och därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de förutsättningar som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om konkursgäldenären är näringsidkare, ska en arbetstagare som själv eller tillsammans med nära anförvanter senare än sex månader före konkursansökningen har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

Rättsfall:

Tillämpning av äldre lag, HB 17:4, betr. förmånsrätt för ersättning till arbetstagare då föreskriven uppsägningstid ej iakttagits H 1971:336; se även 1973:286 anm. vid 3 § – H 1973:501 (bokföringsarvode) – Ang. äldre motsvarighet till 6 st. H 1973:611; 1975:625.

Fråga om förmånsrätt för tecknare, som enl. avtal med tidskriftsförlag åtagit sig bl.a. att producera visst antal avsnitt av tecknad serie H 1976:319 – Ang. försäkringsbolags fordran på premier för vissa försäkringar, som det enl. kollektivavtal ålåg arbetsgivare att teckna H 1976:708 – Äldre motsvarighet till 6 st. 1 meningen har ansetts tillämplig även när arbetstagaren inte hade någon del i gäldenärsföretaget men hans närstående ägde väsentlig andel däri H 1980:743 – När verkställande direktören ägde 380 av bolagets aktier medan två honom icke närstående makar ägde återstoden, 900 resp. 220, ansågs han ej äga väsentlig andel i bolaget H 1981:267 – Arbetstagares andel i ett av moderbolag helägt dotterbolag bedömdes efter hans aktieinnehav i moderbolaget H 1983:713 II – Arbetstagare, som ägde 29 % resp. tillsammans med syskon 26 % av aktierna i konkursföretag, ansågs med hänsyn till aktiernas fördelning i övrigt ej äga väsentlig andel i företaget H 1983:713 I och II – Fråga om tillämpning av äldre motsvarighet till 6 st. H 1984:588, 1986:519 (svärfar ansågs vara närstående), 1987:164 (när försäkringsgivaren utfärdat fribrev betr. en av arbetsgivare tecknad pensionsförsäkring fick arbetstagaren i arbetsgivarens konkurs göra gällande fordran med förmånsrätt enl. denna § motsvarande de ytterligare premier som skulle ha betalts) – Fråga om den som utfört arbete såsom ”konsult” åt bolag varit att betrakta som arbetstagare i denna lags mening H 1981:601; d:o betr. åkare som utfört transporter åt ett skogsföretag 1982:784 – Fråga om aktiebolags konkursbo genom uppsägning av anställd, tillika delägare i bolaget, eller på annat sätt träffat anställningsavtal med delägaren för uppsägningstiden AD 1982:150; motsvarande fråga 1997:19 – Fråga om skälig uppsägningstid enl. denna § H 1985:50 – Subventionerade lunchkuponger ansågs vara avlöningsförmån som medförde förmånsrätt enl. denna § H 1988:325 – Uttrycket ”närstående” i 6 st. i dess lydelse före 1 juni 1997 ansågs i mål om lönegaranti avse endast fysiska personer H 1997:299 – Tidsfristerna i 1 st. har ansetts ej tillämpliga på semesterlön eller semesterersättning enl. 4 st. H 1997:479 – Ej förmånsrätt för avgångsvederlag, som ej utgjorde ersättning för ekonomisk skada H 1999:590 – Arbetstagare ägde, i enlighet med EG-domstolens förhandsavgörande, grunda rätt till betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) direkt på rådets direktiv 80/987/EEG i strid med 7 § nämnda lag jfrd med tidigare lydelse av 12 § 6 st. förevarande lag H 2002:75 (jfr H 1999:694) – Betydande inflytande (6 st.)? H 2007:131 – Lönefordran, som grundades på innestående tid i s.k. arbetstidsbank, ansågs ej bestämd efter särskild beräkningsgrund (1 st.) H 2007:792 – Sparade semesterdagar har vid tillämpning av 4 st. ansetts vara innestående för året efter intjänandeåret H 2007:901.

SFS 2022:972

Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen gäller för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst tio gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, med avdrag för det som betalats ut enligt 7 § lönegarantilagen (1992:497).

SFS 2010:1210

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande. Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse större årlig pension än som motsvarar prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Från det sålunda beräknade fordringsbeloppet ska i förekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § femte stycket.

Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket motsvarande tillämpning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §.

SFS 2010:1210

Allmän förmånsrätt följer därefter för garanterade insättningar enligt lagen (2015:1016) om resolution.

SFS 2015:1018

Allmän förmånsrätt följer därefter för sådana kvalificerade insättningar enligt lagen (2015:1016) om resolution som inte är garanterade insättningar enligt den lagen och som avser

 1. fysiska personer,

 2. mikroföretag och små och medelstora företag som anges i 5 kap. 2 § andra stycket 2 lagen om resolution, och

 3. insättningar som har gjorts genom en filial utanför EES till ett svenskt institut och som skulle betraktas som insättningar avseende personer eller företag som avses i 1 och 2 om de inte hade gjorts genom filialen.

SFS 2015:1018

Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt.

SFS 2008:988

Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter

Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. En fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 10 a § tas dock, om det behövs, ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 § i annan lös egendom än tomträtt. Vad som tas ut på detta sätt ska, när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som har erhållits för varje grupp.

SFS 2008:988

[har upphävts genom lag (1975:1248).]

SFS 1975:1248

[Upphävd g. Lag (1973:1068).]

SFS 1973:1068

Fordringar utan förmånsrätt

Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. Fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som avses i 21 kap. 15 § 3 b lagen (2015:1016) om resolution medför dock rätt till betalning efter fordringar enligt första meningen. En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.

Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egendomen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en fordran utan sådan förmånsrätt.

SFS 2018:1956

Böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott får vid konkurs utdelning efter andra fordringar.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 19 § upphävd g. Lag 1979:195.

SFS 2003:535

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:979

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1972.

Genom lagen upphäves

17 kap. handelsbalken,

2. Avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten handelsbalken skall ha förmånsrätt enligt 6 § 1 nya lagen. Vad som sagts nu gäller även fordran vilken enligt annan äldre bestämmelse är förenad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten handelsbalken.

Förmånsrätt som anges i första stycket gäller ej belopp som förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes.

3. Genom nya lagen upphäves den förmånsrätt som enligt äldre författningar särskilt tillkommer Stockholms stads brandförsäkringskontor för premielån.

Brandförsäkringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till betalning ur fast egendom enligt 6 § 1 och ur tomträtt enligt 7 § 2 nya lagen för amortering eller ränta på premielån som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes.

4. Inteckning för avkomst eller annan förmån, som upplåtits med stöd av 54 § förordningen (1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom, medför förmånsrätt enligt 6 § 2 nya lagen för vad rättighetshavaren enligt lag har rätt att utfå ur fast egendom och enligt 7 § 3 nya lagen för vad han enligt lag har rätt att utfå ur tomträtt.

5. Vad i nya lagen och punkt 4 sägs om förmånsrätt i tomträtt äger motsvarande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

6. (Avser konkurs som beslutats före 1 mars 1978.)

6. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1967:532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med förmånsrätt enligt 11 § tredje stycket i nämnda kapitel skall i samma omfattning ha förmånsrätt närmast efter fordringar som har förmånsrätt enligt 13 § nya lagen. Lag (1975:1248).

7. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtits före den nya lagens ikraftträdande, skall fordran mot nyttjanderättshavaren på grund av rättsförhållandet vara förenad med särskild förmånsrätt näst före förmånsrätt enligt 5 § nya lagen, i den mån förmånsrätt skolat äga rum enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket tredje och fjärde punkterna i 17 kap. handelsbalken. Förmånsrätten får ej göras gällande samtidigt som förmånsrätt enligt 5 § första stycket 1 nya lagen på grund av samma rättsförhållande.

Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 § första stycket 2 nya lagen gäller ej i fråga om jordägares eller hyresvärds rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos arrendator eller hyresgäst enligt övergångsbestämmelserna till nya jordabalken.

8. (Avser utmätning som skett före ikraftträdandet och konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.)

8. Om utmätning skett före den nya lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen, i den mån förmånsrätt fortfarande skall äga rum enligt nya lagen eller enligt vad som sagts här ovan.

SFS 1973:1068

1. Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar,

2. I fråga om förmånsrätt för retentionsrätt, som uppstått före ikraftträdandet, gäller de äldre bestämmelserna fortfarande.

3. Bestämmelserna i 4 § andra stycket och 16 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förskott som avses i punkt 6 sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1)

4. De äldre bestämmelserna i 4 § tredje stycket, 16 och 17 §§ om redares förmånsrätt på grund av förskott för medredares bidrag till rederirörelsen enligt 17 § sjölagen (1891:35 s. 1) i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) gäller fortfarande i fråga om förskott som lämnats före ikraftträdandet.

5. I fråga om panträtt på grund av inteckning i båt har de nya bestämmelserna om panträtt på grund av inteckning i skepp motsvarande tillämpning.

SFS 1975:1248

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 1979:195

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

Om gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1984:656

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.

SFS 1987:694

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

Förmånsrätt enligt den nya 10 a § följer endast för arbete som har utförts efter ikraftträdandet.

SFS 1994:471

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.

SFS 1994:639

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

SFS 1994:1018

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:1018 träder enligt förordning 1994:1139 i kraft d. 1 okt. 1994.)

SFS 1995:302

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1996:769

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1996.

2. I fråga om förmånsrätt i konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före d. 1 sept. 1996 gäller 10 och 15 §§ i deras äldre lydelse.

SFS 1996:1054

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1996.

SFS 1997:203

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

SFS 1998:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1998:1486

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:605

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2003:115

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:535

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till d. 1 jan. 2005.

3. Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.

4. Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades d. 1 jan. 2004, ha medfört att ett företagshypotek tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet och ställer gäldenären inte inom en månad efter anmodan kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före d. 1 jan. 2005 säga upp den fordran för vilken företagshypoteket upplåtits till betalning inom sex månader trots att det avtalats att längre uppsägningstid skall löpa eller att uppsägning inte får ske. Har borgenären före d. 1 jan. 2005 väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, gäller äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagshypotek i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

SFS 2003:1224

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:572

(Utkom d. 18 juni 2004.)

SFS 2005:1048

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:988

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1 januari 2009, ha medfört att en företagsinteckning tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet, får borgenären kräva att gäldenären ställer kompletterande säkerhet. Om gäldenären inte inom en månad efter anmodan ställer kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2010 säga upp den fordran för vilken företagsinteckningen upplåtits till betalning inom sex månader, trots att det har avtalats att längre uppsägningstid ska löpa eller att uppsägning inte får ske. Om borgenären före den 1 januari 2010 har väckt talan om betalning av en sådan fordran och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, tillämpas äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagsinteckningen i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller Kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

4. I en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas 12 a § i paragrafens äldre lydelse.

SFS 2010:1210

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2047

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:1203

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2015:709

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:865

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2015:865 träder enl. F 2015:874 i kraft d. 1 april 2016.)

2. Äldre föreskrifter gäller för förmånsrätt som följer med panträtt på grund av en inteckning i luftfartyg som har gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2015:874

(Utkom d. 18 dec. 2015.)

SFS 2015:1018

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016.

SFS 2016:46

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:68

(Utkom d. 16 febr. 2016.)

SFS 2018:474

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2018:1956

1. Denna lag träder i kraft d. 29 dec. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som har emitterats före ikraftträdandet.

SFS 2019:744

Denna lag träder i kraft d. 15 dec. 2019.

SFS 2022:740

Denna lag träder i kraft d. 12 aug. 2022.

SFS 2022:972
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

 2. Den äldre lydelsen av 10 § gäller fortfarande för förmånsrätt för fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

 3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande om konkursen föregåtts av ett förfarande enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

SFS 2022:1000

(Publicerad d. 23 juni 2022)