Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1992-0497

Lönegarantilag (1992:497)

Lönegarantilagen

Utfärdad den 6 juni 1992

Inledande bestämmelser

Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

  1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,

  2. genomgår företagsrekonstruktion, eller

  3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794.

SFS 2022:983

Om konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land, lämnas betalning enligt garantin endast för en sådan fordran som avser anställning med övervägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden.

SFS 1997:204

I fall som avses i 1 § 3 lämnas betalning enligt garantin endast om arbetstagaren för arbetsgivarens räkning utför eller utförde sitt arbete främst i Sverige.

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs i Sverige och arbetstagaren utför eller utförde sitt arbete för arbetsgivarens räkning främst i ett annat EU- eller EES-land lämnas inte betalning enligt garantin.

Rättsfall:

När arbetstagare och arbetsgivare är etablerade i olika EU- eller EES-stater skall institutionen i den stat där beslut att inleda insolvensförfarande har fattats betala arbetstagarens fordringar om arbetsgivaren blir insolvent C-117/96 Mosbaek, p. 27. Om arbetstagare arbetar för en filial till ett bolag med säte i en annan medlemsstat som har försatts i likvidation är det institutionen i den stat där arbetstagarna arbetade som skall garantera betalning av deras fordringar C-198/98 Everson och Barrass, p. 23 f. Fråga om den statliga lönegarantin omfattade arbetstagare verksam både i Sverige och i andra medlemsstater C-310/07 Holmqvist. Ang. sjömän som tjänstgör ombord på ett fartyg vilket för tredjelands flagg, se C-292/14 Stroumpoulis m.fl.

SFS 2005:681

Om arbetsgivaren tidigare har varit försatt i konkurs, betalas inte fordringar som har gjorts eller hade kunnat göras gällande i den konkursen.

Vad som i denna lag sägs om konkurs gäller i tillämpliga delar när en arbetsgivare är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3.

Rättsfall:

Ang. begreppet den dag då arbetsgivarens insolvens inträdde i art. 3.2 och 4.2 i direktiv 80/987, se C-373/95 Maso m.fl., p. 43 ff och C-160/01 Mau, p. 30 (enhetlig gemenskapsrättslig tolkning). Betr. begreppet anställningsförhållande, se C-160/01 Mau, p. 44 (perioder under vilka anställningsförhållandet tillfälligt har upphört skall inte omfattas eftersom ingen lön utgår). Ang. definitionen av lön, se C-442/00 Rodriguez Caballero, p. 27 ff och C-520/03 Olaso Valero, p. 32 ff, C-69/08 Visciano, p. 25 ff. Nationella preklusions- och preskriptionsfrister C-125/01 Pflücke, p. 46, C-69/08 Visciano, p. 36 ff. Ang. begränsning av rätt till ålderspensionsförmåner enl. kompletterande pensionssystem C-278/05 Robins m.fl. (otillåten begränsning).

SFS 2005:681

Vad som sägs om arbetstagare gäller även en sådan anhörig till arbetstagare som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran hos konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion.

SFS 2005:273

Om en fordran har överlåtits, har förvärvaren rätt till utbetalning enligt garantin (garantibelopp) endast om förvärvet har avsett mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift.

Rätt till garantibelopp föreligger också om förvärvet har skett efter att konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion meddelades och förvärvaren är en arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller en fond i vars förvaltning organisationen deltar.

SFS 2005:273

Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för underhållsbidrag som har innehållits genom utmätning av lön. Försäkringskassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats enligt socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1253

Den myndighet som regeringen bestämmer betalar ut garantibelopp (utbetalande myndighet).

SFS 2019:530

Garantins omfattning

Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för sådan fordran på lön eller annan ersättning och på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för fordran på lön eller annan ersättning och på pension som skulle haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs.

SFS 2005:273

Betalning enligt garantin lämnas också för fordran på uppsägningslön för tid efter en månad från konkursbeslutet. Detsamma gäller vid beslut om företagsrekonstruktion, i den mån arbetstagaren under uppsägningstiden inte utfört och inte heller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

Fordran på uppsägningslön omfattas av garantin längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av garantin endast om arbetstagaren kan visa att han eller hon har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. För uppsägningstid omfattar garantin endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av garantin skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den mån stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.

Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979).

Rättsfall:

Fråga om uppsägningstidens längd vid beräkning av uppsagd arbetstagares lönefordran H 1991:714H 1997:299 anm. vid 12 § förmånsrättslagen (innebörden av ”närstående”) – H 2002:75 anm. vid 12 § förmånsrättslagen (1970:979) – Anställningstid hos tidigare arbetsgivare, där arbetstagaren innehaft företagsledande ställning, fick ej tillgodoräknas vid beräknande av uppsägningstid H 2002:572 anm. även vid 3 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Ang. krav om att registrera sig som arbetssökande i 2 st., se C-435/10 van Ardennen. Begränsningen betr. arbetstagare i 3 st. tillåten enl. unionsrätten C-30/10 Andersson. Ang. möjligheten att begränsa garantin till fordringar som uppkommit före beslut om rekonstruktion, se C-247/12 Mustafa.

SFS 2005:273

Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får göras gällande i konkurs.

Rättsfall:

Fråga om verkställande direktörs rätt till lön för arbete i bolag som försatts i konkurs redan innan dess verksamhet kommit i gång H 1991:671H 1996:732 anm. vid KonkL 5:2.

SFS 2005:273

Om någon på grund av en fordran som omfattas av garantin har ansökt om att gäldenären skall försättas i konkurs, lämnas betalning även för kostnaden för det och, om konkursen har avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), för den kostnad som han har blivit ålagd att betala enligt 14 kap. 3 § samma lag.

För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekonstruktion för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före annan fordran.

Rättsfall:

H 2007:29 anm. vid KonkL 2:21.

Betr. övre gräns för garanterad ersättning enl. direktiv 80/987, se C-19/01, C-50/01 och C-84/01 Barsotti m.fl., p. 36 ff.

SFS 2010:1253

[har upphävts genom lag (1997:204).]

SFS 1997:204

En lönefordran ersätts inte om det finns grundad anledning att anta att en av förutsättningarna för den anställning eller det anställningsvillkor på vilket fordran grundar sig har varit att den skulle betalas helt eller delvis genom lönegarantin.

Rättsfall:

Tolkning av missbruk enligt direktiv 80/987. Arbetstagare som äger en betydande andel i det bolag i vilket han är anställd, men som inte har något bestämmande inflytande över detta, förlorar inte automatiskt rätten till lönegaranti för utestående lönefordringar (delägarlån) C-201/01 Walcher. Ang. skyldigheten för en arbetstagare som är delägare att säga upp sin anställning på grund av inställda löneutbetalningar, se C-201/01 Walcher.

SFS 1994:636

Arbetstagarens upplysningsskyldighet

Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under uppsägningstiden och dessa avser samma tid som arbetstagarens fordran i konkursen eller mot gäldenären vid företagsrekonstruktion, skall han eller hon upplysa förvaltaren eller rekonstruktören om inkomsterna. I fall som avses i 21 § skall upplysningen i stället lämnas till tillsynsmyndigheten.

Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får aktivitetsstöd vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

SFS 2005:681

Konkurs med bevakning

Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren snarast underrätta den utbetalande myndigheten om sådana fordringar som omfattas av garantin och som enligt förvaltarens bedömning är klara.

Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla.

Hänvisad författning:

Se F 1992:5012 § här nedan.

SFS 2019:530

Om förvaltaren, efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § första stycket, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, ska förvaltaren snarast underrätta den utbetalande myndigheten.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 11 §.

SFS 2019:530

Underrättelse enligt 11 § behöver inte lämnas om medel har betalats ut i förskott till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön för uppsägningstid senast på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan den har blivit utdelningsgill.

Den förvaltare som efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § avser att göra en förskottsbetalning till arbetstagaren enligt 13 §, ska underrätta den utbetalande myndigheten innan betalningen görs.

SFS 2019:530

Förvaltaren ska för arbetstagarens räkning bevaka fordringar som enligt förvaltarens bedömning är klara.

Bevakningen får ske genom att förvaltaren till rätten lämnar två kopior av en sådan underrättelse som han eller hon har lämnat till den utbetalande myndigheten enligt 11 § och anger att den avser bevakning.

Förvaltaren ska genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.

SFS 2019:530

Konkurs utan bevakning och företagsrekonstruktion

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0273

Vid konkurs där bevakning inte förekommer och vid företagsrekonstruktion, skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast pröva och meddela beslut i frågan om en fordran skall betalas enligt garantin.

Hänvisad författning:

Se F 1992:5013 § här nedan.

SFS 2005:273

Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran ska betalas enligt garantin, ska han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända en underrättelse om beslutets innehåll till den utbetalande myndigheten.

SFS 2019:530

Om förvaltaren eller rekonstruktören, efter att ha fattat beslut om betalning enligt garantin, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, ska han eller hon snarast ompröva sitt beslut avseende garantibelopp som ännu inte har betalats ut.

Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin ska ske med ett annat belopp än tidigare, ska förvaltaren eller rekonstruktören samma dag sända en underrättelse om beslutets innehåll till den utbetalande myndigheten.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 16 §.

SFS 2019:530

Kopia av ett beslut enligt 16 eller 18 § skall samma dag som beslutet meddelades sändas till arbetstagaren och den myndighet som har tillsyn över förvaltningen i konkurser.

SFS 2006:711

Förvaltaren och rekonstruktören får rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

SFS 2005:273

Vid företagsrekonstruktion skall rekonstruktören, på begäran av den myndighet som avses i 19 §, lämna sådana uppgifter om fordringar hos gäldenären som kan ha betydelse för betalning enligt garantin.

SFS 2006:711

Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0681

Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs i ett annat nordiskt land eller som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall arbetstagaren ansöka om utbetalning av garantibelopp hos den myndighet som avses i 19 §.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 16 §.

SFS 2006:711

Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall tillsynsmyndigheten begära information om arbetstagarens utestående fordringar hos den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

Om en arbetsgivare som har försatts i konkurs i Sverige har arbetstagare i ett annat EU- eller EES-land, skall tillsynsmyndigheten lämna relevant information om fordringarna vid förfrågan från den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utbyte av information mellan tillsynsmyndigheten och behöriga garantiinstitutioner i andra länder.

SFS 2005:681

Utbetalning av garantibelopp

SFS 2019:530

Garantibelopp får inte betalas ut innan arbetstagarens fordran har förfallit till betalning.

Åberopas motfordran hos arbetstagaren, får ett garantibelopp, som motsvarar en sådan del av motfordran med vilken kvittning kan ske enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, betalas ut först om det framgår att det inte finns någon motfordran.

Innan garantibelopp betalas ut ska den utbetalande myndigheten verkställa skatteavdrag samt avdrag med belopp som ska innehållas på grund av beslut om utmätning av lön. Dessutom ska avräkning göras för förskottsbetalning som har skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) och som avser fordringar som omfattas av garantin.

Rättsfall:

Ej garantibelopp till löntagare för lönebelopp som utmätts medan det innestått hos arbetsgivaren men ej av denne redovisats till kronofogdemyndigheten innan han försattes i konkurs H 1991:791.

SFS 2019:530

Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut ska arbetstagaren till den utbetalande myndigheten lämna en försäkran på heder och samvete om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för konkursgäldenären, gäldenären vid företagsrekonstruktion eller någon annan och inte heller driver egen rörelse, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut endast om arbetstagaren visar att han eller hon för den tid fordran avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

SFS 2019:530

Om den utbetalande myndigheten anser att uppgifterna som arbetstagaren har lämnat i en försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, ska den utbetalande myndigheten skyndsamt sända en kopia av försäkran till förvaltaren eller rekonstruktören.

I sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön inte betalas ut innan förvaltaren eller rekonstruktören har omprövat sitt tidigare ställningstagande i frågan om lönegaranti eller underrättat den utbetalande myndigheten om att uppgifterna i försäkran inte ger anledning till en ny bedömning.

SFS 2019:530

Om det, sedan förvaltaren har meddelat beslut i en lönegarantifråga, förordnas att bevakning skall äga rum i konkursen, får garantibelopp inte betalas ut på grund av beslutet. Om betalningen redan har verkställts, skall den räknas av från det belopp som arbetstagaren senare visar sig ha rätt till.

I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin tillfaller staten upp till detta belopp.

SFS 2008:995

Överprövning av beslut

Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens eller rekonstruktörens beslut enligt 16 eller 18 §, får arbetstagaren väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §.

Rättsfall:

Lönegarantimål är av dispositiv natur H 1991:714, 1996:732.

SFS 2006:711

Om den myndighet som avses i 29 § andra stycket finner att förvaltarens eller rekonstruktörens beslut är oriktigt, får myndigheten väcka talan mot arbetstagaren inom tre veckor från det att myndigheten fick del av beslutet.

Rättsfall:

Ang. förutsättningarna för en fastställelsetalan enligt denna § H 2018:114.

SFS 2005:273

Vad som har sagts i fråga om arbetstagare i 29 och 30 §§ gäller även den som en fordran har överlåtits till enligt 5 eller 6 §.

Talan enligt 29 eller 30 § skall väckas vid den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion.

En arbetstagare, som är missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut enligt 21 §, får inom den tid som anges i 29 § väcka talan mot staten vid den tingsrätt där arbetstagaren skall svara i tvistemål i allmänhet.

Hänvisad författning:

Se F 1992:5016 § här nedan.

SFS 2005:273

I mål enligt 29 och 30 §§ får det beslutas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, även om arbetstagaren har förlorat målet.

Återbetalning av garantibelopp

Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har betalats för mycket.

Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehörigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta.

Om betalning enligt garantin har skett och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs genom ett beslut som vinner laga kraft, skall den som tagit emot betalningen betala tillbaka beloppet.

SFS 2005:273

Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt 34 och 35 §§ efterskänkas helt eller delvis.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:497

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992, då lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

SFS 1994:636

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Den äldre bestämmelsen i 25 § om utbetalning av garantibelopp skall fortfarande gälla i fråga om fordringar mot arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

SFS 1995:310

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

SFS 1997:204

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

SFS 2000:1362

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:544

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. I fråga om en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2004:824

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:273

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2005.

2. De nya bestämmelserna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion skall tillämpas om beslutet om företagsrekonstruktion fattas på grund av en ansökan om företagsrekonstruktion som inkommit till tingsrätten den 1 juni 2005 eller senare.

SFS 2005:681

Denna lag träder i kraft d. 7 okt. 2005 och tillämpas i fråga om insolvensförfaranden som inletts därefter.

SFS 2006:711

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:995

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2009:1442

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1253

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:83

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2017:364

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2019:530

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:983

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

Lag 1992:497

Författare: Per Lindblom

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Författare: Nils-Bertil Morgell

Lönegarantin innebär att staten upp till ett visst maximibelopp svarar för en arbetstagares löne- och pensionsfordringar mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Lönegarantin är kopplad till löneförmånsrätten på så sätt att betalning enligt garantin utgår för lönefordringar som är förmånsberättigade enligt förmånsrättslagen (1970:979), FRL (se dock 7 a §). Lönegarantilagen har successivt anpassats till EU:s s.k. lönegarantidirektiv, numera Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version). Direktivet, liksom EU-domstolens praxis, ska beaktas vid tolkningen av den svenska lagen. – Frågan om den svenska lönegarantiregleringen (särskilt 12 § sista stycket FRL i dess lydelse före 1 juni 1997) fullt ut har uppfyllt EU-rättens krav har givit upphov till ett stort antal rättsliga tvister. Se härom NJA 2007 s. 131, NJA 1999 s. 694, mål C-441/99 Ghareveran REG 2001 s. 7687 och Hans Sundberg, Europarättslig tidskrift 2000 s. 82–101. – Kompletterande regler om handläggning av ärenden och mål om statlig lönegaranti vid konkurs finns i lönegarantiförordningen (1992:501).

Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, prop. 2002/03:49, 2002/03:LU17 och prop. 2004/05:57. Litteratur: Torkel Gregow och Gösta Walin, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m., 2019 JUNO; Erik Danhard, Konkursarbetsrätt, 5 uppl. 2013, Nils-Bertil Morgell, Lönegarantilagen (1992:497), Lexino – Se om lönegarantidirektiv t.ex. Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, 4 uppl. 2011, s. 280–284 och 295–297.

Författare: Nils-Bertil Morgell

För bedömning av vem som är “arbetstagare” torde ledning få hämtas ur det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, jfr kommentaren till 1 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd. Viss skillnad i tolkningen av detta begrepp har dock visat sig i praxis mot bakgrund av bl.a. de särskilda ändamål som ligger bakom reglerna. Se beträffande lönegarantilagen NJA 1992 s. 631 och NJA 1996 s. 311.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Lönegaranti kan utgå även vid företagsrekonstruktion. Se prop. 2004/o5:57 och prop. 2021/22:215.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Regeln tar sikte på fall där konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land. Angående vad som närmare avses med “övervägande anknytning”, se prop. 1991/92:139 s. 25 och 45. Jfr också RH 1997:84. Vid insolvensförfarande i andra nordiska länder kan arbetstagaren även ha rätt till lönegaranti enligt 2 a §.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Regeln behandlar fallet att arbetsgivaren försatts i konkurs eller är föremål för annat insolvensförfarande som omfattas av lönegarantidirektivet i en annan EU- eller EES-stat än Sverige. Svensk lönegaranti ska i sådana fall utgå om arbetstagaren “utför eller utförde sitt arbete främst i Sverige”. Begreppet är avsett att motsvara artikel 9 i lönegarantidirektivet och ska därför tolkas konformt med direktivet, ytterst av EU-domstolen. Se EU-domstolens dom C-310/07 Holmqvist REG 2008 s. I-7871. Av bl.a. den tyska och engelska språkversionen framgår att direktivets anknytningskrav (“normalt utför eller utförde sitt arbete”) motsvarar det anknytningskrav som uppställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning), rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning), Romkonventionen och Brysselkonventionen (locus laboris). Innebörden av detta anknytningskrav har belysts i bl.a. EU-domstolens praxis (t.ex. mål C-37/00 Weber REG 2002 s. I-2013 och C-29/10 Koelzsch dom 2011-03-11). Se vidare kommentarerna till artikel 8 i Rom I-förordningen och artikel 19 i 2000 års Bryssel I-förordning. Jfr prop. 2004/05:128 s. 13 ff.

Författare: Nils-Bertil Morgell

I 2 st. behandlas den omvända situationen att arbetsgivaren har försatts i konkurs i Sverige och har arbetstagare i andra EU- eller EES-länder. En arbetstagare som utför eller utförde arbete i främst ett sådant land har, enligt lagtextens ordalydelse, inte rätt till betalning enligt den svenska garantin. I artikel 9 lönegarantidirektivet anges att en prövning ska ske i arbetsstaten om arbetsgivaren har varit verksam på minst två medlemsstaters territorium. Danhard har av EU-domstolens avgörande i Holmqvistmålet dragit slutsatsen att innebörden av lönegarantidirektivet är att enbart det förhållandet att en arbetstagare har utfört arbete i en medlemsstat inte är tillräckligt för att arbetsstatens garantiinstitution ska vara behörig. Det krävs dessutom att arbetsgivaren i någon mening varit verksam i landet i fråga (Danhard, Konkursarbetsrätt, 2013, s. 326). Eftersom lönegarantidirektivet har direkt effekt får artikel 9 i direktivet anses ta över bestämmelsen i 2 a § LGL (jfr NJA 2002 s. 75). Se även Morgells kommentar till denna paragraf i Lexino. Om arbetsgivaren är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen härom i Sverige, är dennes anställda inte avskurna från rätt till svensk lönegaranti, även om de främst utför arbete utomlands (se prop. 2004/05:128 s. 13 och 52).

Författare: Nils-Bertil Morgell

Till anhöriga torde räknas bl.a. make, maka, sambo och barn.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Jfr NJA 1991 s. 709 där Högsta domstolen slog fast att arbetstagarnas fordringar på obetalda förnyelsepremier för en av arbetsgivaren tecknad pensionsförsäkring som inte grundas på kollektivavtal inte kunde anses överlåtna på försäkringsbolaget.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Genom ändringar i lönegarantikungörelsen (1992:501) har länsstyrelsernas uppgifter och ansvar enligt lönegarantilagen koncentrerats till sju länsstyrelser (se SFS 2012:401). De länsstyrelser som anges är de i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län. Arbetsfördelning länsstyrelserna emellan hänger samman med vid vilken tingsrätt konkursen eller rekonstruktionen pågår. Beträffande utländska insolvensförfarande avgörs fördelningen i stället utifrån i vilket län arbetstagaren vistas. Reglerna om koncentration trädde i kraft den 1 juli 2012 och innehåller övergångsregler för äldre lönegarantiärenden.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Av paragrafens hänvisning till framgår vilka löne- och pensionsförmåner som omfattas av garantin. Garanti betalas alltså i första hand för fordringar som omfattas av löneförmånsrätt (se dock 7 a §). Se vidare kommentaren till 12 § FRL. För att omfattas av förmånsrätt måste lönefordringen kunna göras gällande i konkurs. En erinran om detta återfinns i 7 b §. Att lönegaranti inte utgår utöver ett visst belopp framgår av 9 §. – Om betydelsen av preskriptionsinvändning, se NJA 1997 s. 250 och NJA 1997 s. 745.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Av bestämmelsen följer att betalning enligt lagen utgår vid företagsrekonstruktion på samma sätt som om arbetsgivaren försatts i konkurs. Se prop. 2004/05:57.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Av 12 § FRL följer att uppsägningslön som avser tid efter en månad från konkursbeslutet inte är förenad med förmånsrätt. Trots detta omfattas sådan uppsägningslön av garantin (om arbetstagaren inte omfattas undantaget för ägare och närstående i 12 § 6 st. FRL). Om arbetstagaren under denna tid utför arbete åt konkursboet ska lönen betalas av konkursboet (5 kap. 18 § konkurslagen [1987:672]). Arbetstagarens lönefordran mot konkursboet utgör i sådana fall s.k. massafordran som ska betalas innan övriga borgenärer får utdelning i konkursen. Att fordran på uppsägningslön i sådana fall inte ger rätt till lönegaranti följer av 7 a § 2 st. Se vidare prop. 2002/03:49 s. 149 f.

Författare: Nils-Bertil Morgell

En motsvarande begränsningsregel finns i 12 § andra stycket FRL. Om det i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal överenskommits en längre uppsägningstid än vad som skulle ha följt av 11 § LAS, gäller inte avtalet när lönegarantins omfattning avseende uppsägningslön ska fastställas. Se vidare kommentaren 12 § andra stycket FRL.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Undantaget syftar på en arbetstagare som själv eller tillsammans med nära anförvanter har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över dess verksamhet.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Se vidare kommentaren till 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) samt NJA 1991 s. 671, NJA 1993 s. 22, NJA 1996 s. 732 och NJA 2010 s. 434. Jfr även NJA 1991 s. 791 om arbetstagares anspråk på lönegaranti för utmätt belopp som innestått hos arbetsgivaren när denne försatts i konkurs.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Ersättningsanspråket är inte beroende av att det först har framställts i konkursansökningsmålet, prop. 1970:201 s. 76 f.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Paragrafen innehåller begränsningar i lönegarantin som saknar motsvarighet för löneförmånsrätten (jfr dock 12 a § FRL). Lönegarantin är maximerad till fyra prisbasbelopp och kan maximalt utgå för en tid om åtta anställningsmånader. Se vidare prop. 2002/03:49.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Upplysningsskyldigheten i paragrafen är inte sanktionerad. En arbetstagare som inte fullgör upplysningsplikten riskerar emellertid att få betala tillbaka en del av lönegarantin enligt reglerna om återkrav i 34 §. Jfr 12 § 2 st. FRL om avräkning från garantibeloppet för vissa inkomster.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Beslutet bör delges arbetstagaren i de fall förvaltarens beslut innebär avslag, helt eller delvis, på arbetstagarens framställan om garantimedel. Jfr i 29 § angivna tidsfrist för att väcka talan mot förvaltarens beslut.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Se om skyldigheten att anmäla sig som arbetssökande, RH 1997:71.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Staten har, inom ramen för begränsningsbeloppet i 9 §, rätt till utdelning i konkursen för utbetalade garantimedel. Staten är berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas fordringar (se NJA 1998 s. 219). Den 1 januari 2009 avskaffades förmånsrätten för statens regressfordran. Eftersom arbetstagaren själv i flertalet fall har kvar sin förmånsrätt enligt 12 § eller 13 § FRL, har dennes resterande fordran företräde framför statens regressanspråk som är oprioriterat. En annan sak är att den lönegarantiersättning som staten utbetalat ska avräknas när det bestäms hur stor löntagarens förmånsberättigade fordran är (se 12 a § FRL). Detta framgår av NJA 2020 s. 414, ”Lönegarantin i Powertrain”. Bakgrunden var att ett antal arbetstagare i Powertrains konkurs hade fått ersättning enligt lönegarantilagen. I konkursen bevakade staten sin fordran på regressrätt för de utbetalade ersättningarna. Frågan i målet gällde hur statens fordran skulle beräknas i konkurrens med dessa arbetstagare. HD fann att i detta fall skulle staten ha rätt till betalning före arbetstagana. Se även prop. 2007/08:161.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Rätten till talan mot förvaltarens beslut går förlorad om inte talan väcks inom den föreskrivna tiden.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Talan från statens sida bör komma till stånd endast i de fall då det är påkallat från allmän synpunkt. Det får ofta anses vara fallet om det kan misstänkas att garantin missbrukas. Jfr angående talefristen kommentaren till 29 § 1 st.

Författare: Nils-Bertil Morgell

Talan i lönegarantimål ska handläggas enligt de regler som gäller för tvistemål i allmänhet.