Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

Utfärdad: 1918-06-20

Där förhållandena inom lantbruksnämnds område sådant påkalla, äger regeringen på framställning av lantbruksnämnden och landstinget förordna, att inom området eller viss del därav tjur, som är över sex månader, eller hingst, som är över ett år, icke må utsläppas å samfälld betesmark, med mindre alla, som äga rätt till bete därstädes, det medgiva.

SFS 1976:635

Den som bryter mot förordnande, som meddelats med stöd av 1 §, dömes till böter, högst femhundra kronor.

SFS 1976:635

[har upphävts genom lag (1967:392).]

SFS 1967:392

Var som inom område, för vilket förordnande enligt 1 § meddelats, äger rätt till bete å samfälld betesmark, må intaga annan delägare tillhörig tjur eller hingst, som dit olovligen inkommit, och åligger det djurets ägare att efter tillsägelse avhämta detsamma samt giva ersättning för dess underhåll och vård; skolande därutinnan vad i §§ 25 och 26 samt 28 34 i förordningen om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet den 21 december 1857 är stadgat äga motsvarande tillämpning.

[har upphävts genom lag (1967:392).]

SFS 1967:392

Förordnande enligt denna lag skall tillika med erinran om påföljd för förseelse däremot genom länsstyrelsens försorg införas i ortstidning.

SFS 1977:716

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1918:399

Denna lag skall träda i kraft d. 1 aug. 1918.

SFS 1967:392

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1967.

SFS 1976:635

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977.

Bestämmelserna i 2 och 4 §§ äger tillämpning också med avseende på förordnande som med stöd av 1 § har meddelats av Konungen.

SFS 1977:716

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.