Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare

Utfärdad: 1962-06-06

Livränta, som i anledning av olycksfall i arbete utgår enligt kungörelsen den 2 oktober 1908 (nr 100, s. 2) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall eller enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall, skall förhöjas enligt vad nedan sägs. Motsvarande skall gälla ersättning, som enligt Konungens förordnande utgives enligt grunderna för sistnämnda förordning.

Kostnad för förhöjning enligt denna förordning bestrides av statsmedel.

Livränta enligt någon av de i 1 § angivna författningarna, vilken omreglerats jämlikt 3 § eller 4 § första stycket förordningen den 11 maj 1956 (nr 183) angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare, skall förhöjas med trettio procent.

Livränta, vilken enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) utgår till fader, moder eller adoptant, skall, i förekommande fall efter förhöjning enligt 5 § andra stycket förordningen den 11 maj 1956 (nr 18), jämväl förhöjas med trettio procent.

Där ej annat följer av vad ovan stadgats, skall i fråga om förhöjning enligt denna förordning i tillämpliga delar gälla vad som finnes föreskrivet beträffande den ersättning, som förhöjts genom förordningen.

De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen av denna förordning, meddelas av Konungen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:308

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1963 men äger icke tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan.