Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1969:399) om förvaltare för avlyst flottled

Utfärdad: 1969-05-29

Beslut i fråga om återställningsåtgärder av förvaltare, som anges i 82 a § lagen om flottning i allmän flottled, delges den som beröres av beslutet, om skäl föreligger till det.

Medel som står till förvaltarens förfogande skall insättas i bank mot ränta om de ej behöver tagas i anspråk genast.

Förvaltaren skall för varje kalenderår avlämna en skriftlig redogörelse innehållande, i förekommande fall, dels uppgift om vidtagna åtgärder under kalenderåret för avveckling av flottleden och förvaltarens kostnad för avvecklingen, dels uppgift om de återställningsåtgärder förvaltaren vidtagit under året, dels en ekonomisk redovisning för året, dels uppgift om förvaltarens ersättningsanspråk för dennes arbete med återställningsåtgärder.

Redogörelsen inges till länsstyrelsen i det län, där flottningsstyrelsen har eller har haft sitt säte, före utgången av januari månad påföljande år.

Redogörelse enligt första stycket inges också när uppdraget fullgjorts.

Länsstyrelse, som har mottagit redogörelse enligt 3 §, skall genast efter mottagandet sända en kopia av redogörelsen till länsstyrelsen inom annat län som beröres av återställningsåtgärderna och till myndighet eller annan som ställt medel till förfogande.

Sedan länsstyrelsen granskat redogörelse enligt 3 §, beslutar länsstyrelsen om ersättning till förvaltaren för dennes arbete med återställningsåtgärder.

I den mån medel står till förvaltarens förfogande får länsstyrelsen på framställning av förvaltaren besluta om ersättning även vid annan tidpunkt än som följer av första stycket.

Länsstyrelsen i det län, där flottningsstyrelsen har eller har haft sitt säte, får ålägga förvaltaren att inkomma med plan över återställningsåtgärder. Länsstyrelsen får också i övrigt ge närmare föreskrifter för förvaltarens verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:399

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1969.