Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre

Utfärdad: 1970-05-27

Inledande bestämmelser

I denna lag förstås med

växtodlingsprodukt vara som helt eller delvis består av spannmål, frö, avrens eller annat avfall av spannmål eller frö eller halm från odling av spannmål eller frö,

flyghavre kärnor av flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och grobara delar av sådana kärnor.

Lagen äger ej tillämpning på

  1. växtodlingsprodukt som härrör från brukningsenhet, på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden,

  2. växtodlingsprodukt, som icke är halm, från annan brukningsenhet än som avses under 1, om produkten undergått finförmalning (fingröpning) med finfördelningsgrad som bestämts av statens jordbruksverk eller vid undersökning befunnits fri från flyghavre,

  3. skogsfrö,

  4. frö av växt som odlas endast till prydnad.

SFS 1991:384

Hantering

Om ej annat följer av 4 §, får växtodlingsprodukt ej

  1. transporteras, förvaras eller eljest hanteras på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides,

  2. lämnas för användning som utsäde, foder eller för annan slutlig förbrukning, om det kan antagas att produkten kommer att användas på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides.

Innehåller annan växtodlingsprodukt än halm, som förts in i landet, högre halt flyghavre än som jordbruksverket medgivit, får ej produkten transporteras från den ort dit den förts in i landet utan medgivande av jordbruksverket.

SFS 1991:384

Bestämmelserna i 3 § första stycket gäller ej

  1. enstaka överlåtelse av växtodlingsprodukt utan offentligt utbud från odlare till djurhållare på samma ort,

  2. överlåtelse av halm för jordbruksändamål, när sådan överlåtelse enligt jordbruksverkets bestämmande är nödvändig för försörjningen med foder,

  3. transport av växtodlingsprodukt inom sammanhängande del av brukningsenhet,

  4. överlåtelse av annan växtodlingsprodukt än halm för slutlig förbrukning som foder till tamdjur, om produkten vid undersökning befunnits icke ha högre halt flyghavre än som jordbruksverket godkänt.

SFS 1991:384

Vara som är avsedd till viltfoder eller prydnad och som består av eller innehåller flyghavre, axade flyghavreplantor eller axade delar av sådana plantor får ej saluhållas eller överlåtas.

Emballage som innehållit växtodlingsprodukt eller fordon i vilket sådan produkt fraktats får användas utanför sammanhängande del av brukningsenhet eller överlåtas endast om det är fritt från flyghavre.

Den som innehar kasserat avrens eller annat avfall av spannmål eller frö, som innehåller flyghavre, skall bränna eller på annat sätt förstöra det.

Bekämpning

För område där flyghavre av någon betydenhet förekommer fastställer regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket plan för bekämpning av flyghavren.

Förekommer flyghavre inom område, för vilket plan enligt första stycket ej fastställts, skall marken, så långt det är möjligt, hållas fri från axade plantor av flyghavren.

SFS 1991:385

Skyldighet att vidtaga åtgärd enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket åvilar fastighetsägaren. Har i fastigheten eller i del av denna upplåtits annan nyttjanderätt än som avses i 1 kap. 7 § lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom gäller vad som sagts om ägaren i stället nyttjanderättshavaren.

Fullgör ej fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skyldighet enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket, kan länsstyrelsen anmana honom att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att följa anmaning enligt första stycket, kan länsstyrelsen låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad.

SFS 1990:1489

Beslut enligt 10 § andra stycket länder omedelbart till efterrättelse.

Övriga bestämmelser

Regeringen kan förordna att denna lag skall äga tillämpning på annan växtodlingsprodukt eller annat föremål än som avses i 1 eller 6 §. Regeringen kan även beträffande annat fall än som avses i 4 § förordna att 3 § första stycket ej skall gälla.

SFS 1990:1489

Polismyndigheten skall på begäran av länsstyrelsen lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 10 § andra stycket.

SFS 1990:1489

Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 5 7 §§, , 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan enligt 8 § första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:299

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 11 §§ samt 14 § i vad avser brott mot 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan enligt 8 § första stycket d. 1 maj 1971, och i övrigt d. 1 juli 1970.

Förordningen (1961:77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970. Bestämmelserna i 11 13 §§ nämnda förordning gäller dock till utgången av april 1971.

SFS 1990:1489

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:384

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:385

(Utkom 4 juni 1991.)