Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

Rubriken har denna lydelse enl. F 1990:844.

Utfärdad: 1970-05-27

Som bevisning om att växtodlingsprodukt härrör från brukningsenhet på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden fordras skriftlig försäkran av odlaren. Som bevisning om flyghavrehalt som avses i 2 § 2, 3 § andra stycket och 4 § 4 lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre fordras analysbevis från undersökning.

Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.

När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt.

SFS 1991:1440

[Upphävd g. F (2011:1069).]

SFS 2011:1069

Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre och i anslutning därtill meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och inom länet av länsstyrelsen.

SFS 1991:1440

För att utöva tillsyn har tillsynsmyndighet rätt att vinna tillträde till område, lokal eller transportfordon samt att företaga undersökning och taga prov.

Kontrollprov skall analyseras av Jordbruksverket.

Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för tillsynsmyndigheten.

SFS 2005:1219

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket.

SFS 1991:1440

Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:932

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:300

Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 2 § d. 1 maj 1971, samt i övrigt d. 1 juli 1970.

Kungörelsen (1961:78) om tillsyn å efterlevnaden av förordningen d. 21 april 1961 (nr 77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970.

SFS 1991:1440

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991.

SFS 1995:263

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1998:1104

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2005:1219

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2011:1069

(Utkom d. 25 okt. 2011.)

SFS 2018:932

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.