Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1981:533) om fiskevårdsområden

Utfärdad: 1981-06-04

Allmänna bestämmelser

I syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsägarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening. Föreningens verksamhet får inte omfatta fiske som enligt fiskelagen (1993:787) får bedrivas i enskilt vatten utan stöd av enskild fiskerätt.

Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Om det finns särskilda skäl, får ett fiskevårdsområde bildas av fiske som tillhör endast en fastighet, om fastigheten har flera ägare. Detta gäller också fiske som utgör en fastighet.

SFS 2010:1874

Ett fiskevårdsområde får inte omfatta fiske inom områden, där samerna har rätt till fiske enligt rennäringslagen (1971:437), såvitt fråga är om kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition eller renbetesfjällen.

Beträffande fiske inom andra områden, där samerna har rätt till fiske enligt rennäringslagen, får någon inskränkning inte ske i denna rätt genom bildande av fiskevårdsområden.

Länsstyrelsen beslutar om bildande av ett fiskevårdsområde. I samband med detta ska länsstyrelsen pröva och fastställa stadgar för fiskevårdsområdesföreningen när det gäller de grunder och riktlinjer som anges i 16 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2010:1874

Den som äger fiske som ingår i ett fiskevårdsområde är medlem i fiskevårdsområdesföreningen.

Om en fastighets fiske har upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, ska nyttjanderättshavaren i stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte annat har avtalats mellan upplåtaren och nyttjanderättshavaren. I frågor där länsstyrelsen ska fatta det slutliga beslutet får dock nyttjanderättshavaren endast med ägarens medgivande företräda ägaren i fråga om fisket.

När det gäller fiske som upplåtits genom servitut ska vad som i denna lag sägs om ägare till fiske i stället gälla ägaren till den fastighet, till vars förmån servitutet gäller.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 3 §.

SFS 2010:1874

Beslut enligt denna lag gäller även mot nya medlemmar.

Villkor för bildande

För att ett fiskevårdsområde skall få bildas krävs att bildandet är lämpligt med hänsyn till vattenområdets och fiskets beskaffenhet och omfattning samt förhållandena i övrigt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 6 § nu 7 §.

SFS 2010:1874

Ett fiskevårdsområde får inte bildas om ägarna av det fiske som det är fråga om mera allmänt motsätter sig bildandet och har beaktansvärda skäl för det. Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas, vilkas fiskeutövning påverkas mest av bildandet.

Första stycket gäller inte, om behovet av fiskevårdsområdets bildande är synnerligen angeläget.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 7 § nu 6 §.

Rättsfall:

R 1991:31.

SFS 2010:1874

Förfarandet vid bildande

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1874

Ansökan om bildande av ett fiskevårdsområde får göras av den som äger fiske som avses ingå i området eller av kommunen. Ansökan skall göras hos länsstyrelsen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §. Förutv. 8 § nu 23 §.

SFS 2010:1874

Ansökningshandlingarna skall innehålla uppgift om det fiske som avses ingå i fiskevårdsområdet och förslag till stadgar för fiskevårdsområdesföreningen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §. Förutv. 9 § nu 24 §.

SFS 2010:1874

Frågan om bildande av ett fiskevårdsområde skall utredas vid en förrättning under ledning av en förrättningsman, om det inte är uppenbart att förutsättningar för bildandet saknas.

Länsstyrelsen får dock utan föregående förrättning besluta att bilda ett fiskevårdsområde, om alla ägarna av fisket är ense om detta eller om förrättning annars inte anses nödvändig.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §. Förutv. 10 § nu 8 §.

Rättsfall:

KamR behörig pröva besvär över LSt:s beslut att förordna förrättningsman R 1986:121; se nu 42 §.

SFS 2010:1874

Förrättningsmannen ska med ledning av ansökningshandlingarna och vad som i övrigt har förekommit föreslå vilket fiske som bör ingå i fiskevårdsområdet och de stadgar som bör gälla för fiskevårdsområdesföreningen. Förrättningsmannen ska vidare, i den omfattning som behövs för prövningen enligt 7 §, utreda vilka som är ägare till fisket och upprätta en förteckning över ägarna (fiskerättsförteckning).

Förslaget ska behandlas vid sammanträde inför förrättningsmannen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §. Förutv. 11 § nu 9 §.

SFS 2010:1874

Förrättningsmannen ska kalla ägarna av fisket till sammanträdet. Kallelsen ska innehålla en kort beskrivning av den avsedda områdesbildningen samt uppgift om tid och plats där ansökningshandlingarna och fiskerättsförteckningen finns tillgängliga. I kallelsen ska anges att ägare av fiske bör senast vid sammanträdet muntligen eller skriftligen framföra sina synpunkter på områdesbildningen och fiskerättsförteckningen samt lägga fram skriftlig utredning som han önskar åberopa till stöd för erinringar mot fiskerättsförteckningen. Om det inte kan antas, att fiskerättsförteckningen är fullständig, utfärdas kallelse även på okända ägare av fiske. Kallelsen ska i god tid före sammanträdet delges ägarna av fisket. För sådan delgivning gäller inte 14 § och 49 § första stycket 3 delgivningslagen (2010:1932).

Förrättningsmannen ska alltid underrätta kommunen om innehållet i kallelsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även då ett nytt sammanträde utsätts. Om vid ett sammanträde har tillkännagetts tid och plats för nästa sammanträde, behöver inte kallelse delges den som kallats i föreskriven ordning till det sammanträde då tillkännagivandet skett.

SFS 2010:1944

Vid förrättningen ska fiskerättsägarna få möjlighet att yttra sig och lägga fram utredning i frågor som är av betydelse för bildandet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §. Förutv. 13 § nu 11 §.

SFS 2010:1874

Förrättningsmannen skall avge ett utlåtande om fiskevårdsområdet bör komma till stånd. Finner förrättningsmannen att det bör ske, skall han i utlåtandet ta in förslag i fråga om det fiske som fiskevårdsområdet skall omfatta och förslag till stadgar för fiskevårdsområdesföreningen. I utlåtandet skall alltid anges hur förrättningskostnaderna bör betalas.

Förrättningen avslutas genom att utlåtandet och övriga förrättningshandlingar läggs fram för ägarna av fisket på tid och plats som bestämts vid sammanträde. Handlingarna hålls härefter tillgängliga för granskning under en månad.

Efter utgången av denna tid skall förrättningsmannen översända förrättningshandlingarna och de erinringar som kan ha framställts till länsstyrelsen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 14 § nu 12 §.

SFS 2010:1874

Meddelas beslut om bildande av ett fiskevårdsområde, skall kostnaderna för bildandet, i den mån bidrag inte utgår av allmänna medel, fördelas mellan ägarna av fisket efter vad som är skäligt. Bildas inte något fiskevårdsområde, skall kostnaderna betalas av sökanden eller fördelas mellan sökandena, om inte särskilda omständigheter föranleder att betalningsskyldigheten fördelas mellan ägarna av fisket eller vissa av dem.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §. Förutv. 15 § nu 13 §.

SFS 2010:1874

Stadgar

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1874

Av stadgarna för en fiskevårdsområdesförening ska det framgå

 1. grunderna för hur fisket ska utnyttjas och fiskevården bedrivas, samt, om föreningens verksamhet ska vara begränsad till fiske med vissa redskap eller till fiske efter vissa arter, uppgift om detta,

 2. om uttaxering från medlemmarna av bidrag till föreningens verksamhet ska kunna ske och, om så ska vara fallet, grunderna för uttaxeringen, och

 3. de riktlinjer i övrigt som ska gälla för föreningens verksamhet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §. Förutv. 16 § nu 14 §.

SFS 2010:1874

En fiskevårdsområdesförenings beslut om ändring av stadgarna ska, i den mån ändringen gäller bestämmelser som avses i 16 §, prövas av länsstyrelsen, varvid bestämmelserna i denna lag om villkoren för och förfarandet vid bildande av fiskevårdsområde ska tillämpas. Innan länsstyrelsen fastställt stadgarna i deras nya lydelse får de inte tillämpas av föreningen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 §. Förutv. 17 § nu 15 §.

SFS 2010:1874

Organisation

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1874

För fiskevårdsområdesföreningen skall finnas en styrelse. Styrelsen företräder föreningen mot tredje man. Utser inte medlemmarna styrelse, får länsstyrelsen på ansökan av någon vars rätt är beroende därav tillsätta styrelse.

Innan stadgar har antagits och styrelse har utsetts kan föreningen inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 20 §. Förutv. 18 § nu 16 §.

SFS 2010:1874

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av fiskevårdsområdesföreningens angelägenheter utövas på fiskestämma.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §. Förutv. 19 § nu 17 §.

SFS 2010:1874

Vid omröstning på fiskestämma har varje medlem en röst, om inte annat följer av stadgarna.

Medlemmar som äger en fastighet med tillhörande fiske med samäganderätt har en röst tillsammans. Om fiskevårdsområdet består av en enda samägd fastighets fiske har dock varje delägare i fastigheten en röst.

Ingen får för egen del rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §. Förutv. 20 § nu 18 §.

SFS 2010:1874

Det förslag som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller det förslag som biträds av de flesta röstande eller, om även antalet röstande är lika, av stämmans ordförande.

Ett beslut om en ändring av stadgarna är giltigt endast om ändringsförslaget finns med i kallelsen till fiskestämman eller om det av kallelsen till fiskestämman framgår dels att ett förslag till stadgeändring ska behandlas vid fiskestämman, dels var och under vilken tid ändringsförslaget hålls tillgängligt för medlemmarna före fiskestämman.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 23 §. Förutv. 21 § nu 19 §.

SFS 2010:1874

Verksamhet

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1874

En fiskevårdsområdesförening får inte bedriva verksamhet som är främmande för det syfte som fiskevårdsområdet enligt 1 § första stycket ska tillgodose.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 22 § nu 20 §.

SFS 2010:1874

En fiskevårdsområdesförening får besluta om upplåtelse av fiske inom fiskevårdsområdet.

För beslut om upplåtelse av en medlems hela fiske eller av fiske som han innehar med ensamrätt fordras hans samtycke, om inte fisket saknar betydelse för hans försörjning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 23 § nu 21 §.

SFS 2010:1874

En fiskevårdsområdesförening får besluta att bidrag till föreningens verksamhet skall uttaxeras av medlemmarna, endast om det finns föreskrifter om sådan uttaxering i stadgarna.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 24 § nu 28 §.

SFS 2010:1874

Ändring och upplösning av fiskevårdsområde

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1874

På ansökan av de fiskevårdsområdesföreningar som berörs kan länsstyrelsen besluta att

 1. föra samman flera fiskevårdsområden till ett fiskevårdsområde,

 2. dela upp ett fiskevårdsområde i flera fiskevårdsområden.

För prövningen av fråga om sådan ombildning skall i tillämpliga delar gälla bestämmelserna om villkoren för och förfarandet vid bildande av fiskevårdsområde.

På ansökan av fiskevårdsområdesföreningen får länsstyrelsen besluta att ett fiske skall anslutas till fiskevårdsområdet. För sådan anslutning fordras medgivande av fiskets ägare och, om fisket ingår i fiskevårdsområde, av fiskevårdsområdesföreningen för det området.

Länsstyrelsen får besluta att ur fiskevårdsområdet utesluta

 1. ett fiske som saknar väsentlig betydelse för verksamheten inom området, eller

 2. ett fiske eller flera fisken som kan utgöra en egen enhet för fiskevård, om övriga fisken inom fiskevårdsområdet även i fortsättningen kan utgöra ett lämpligt sådant område.

Ansökan om uteslutning får göras av fiskevårdsområdesföreningen eller av fiskets ägare.

SFS 2010:1874

Länsstyrelsen får besluta att ett fiskevårdsområde ska upphöra och fiskevårdsområdesföreningen upplösas om

 1. ägarna av fisket mera allmänt motsätter sig en fortsatt samverkan,

 2. förhållandena har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på föreningens verksamhet, eller

 3. fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av fiskevårdsområdet.

Beslut om upplösning enligt första stycket 1 får meddelas tidigast tio år från det att beslutet om bildande av fiskevårdsområdet vann laga kraft.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 24 §. Förutv. 28 § nu 29 §.

SFS 2010:1874

Länsstyrelsen får förordna att frågor som avses i 26, 27 eller 28 § ska utredas vid förrättning innan länsstyrelsen beslutar.

För förfarandet vid en sådan förrättning gäller 1114 §§ i tillämpliga delar. Kostnaderna för förrättningen ska betalas av fiskevårdsområdesföreningen, om inte särskilda omständigheter gör att någon annan helt eller delvis bör svara för dem.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 28 §. Förutv. 29 § nu 30 §.

SFS 2010:1874

Vid upplösning av en fiskevårdsområdesförening gäller bestämmelsen i 62 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om en fiskevårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen trots första stycket upplöst när konkursen avslutas.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 29 §. Förutv. 30 § nu 31 §.

SFS 2017:477

Sanktioner m.m.

Rubriken har denna placering och lydelse enl. SFS2010-1874

En fiskevårdsområdesförening får ta ut en avgift (kontrollavgift), om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.

Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen är belagd med straff i annan lag eller författning.

Felaktigt uttagen kontrollavgift ska återbetalas.

SFS 2010:1874

Kontrollavgift får tas ut endast om de fiskande har informerats på ett tydligt sätt om de regler som gäller för fisket inom området.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 32 § nu 42  §.

SFS 2010:1874

Kontrollavgiften får för varje överträdelse inte överstiga tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) det år överträdelsen begicks.

SFS 2010:1874

Anser en fiskevårdsområdesförening att en kontrollavgift ska tas ut, ska föreningen överlämna en betalningsuppmaning till den fiskande.

Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, ska fiskevårdsområdesföreningen påminna den fiskande om betalningsansvaret innan föreningen får vidta åtgärder för att inkassera avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen ska innehålla uppgift om när avgiften senast ska betalas.

SFS 2010:1874

Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då det fiske som föranlett kontrollavgiften skedde.

Talan ska väckas vid tingsrätten i den ort där fisket ägde rum.

SFS 2010:1874

Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om överträdelsen har

 1. berott på sjukdom som gjort att den fiskande inte förmått att på egen hand fullgöra sina skyldigheter och inte heller förmått att ge någon annan i uppdrag att göra det,

 2. berott på att den fiskande på grund av ålder eller bristande mognad inte kunnat tillgodogöra sig informationen om reglerna för fisket, eller

 3. orsakats av vilseledande eller missvisande regler om fisket.

SFS 2010:1874

Fisk eller vattenlevande blöt- och kräftdjur tillfaller fiskevårdsområdesföreningen, om de har fångats av någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet, men som fiskat i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.

SFS 2010:1874

Fiskevårdsområdesföreningen bör se till att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom fiskevårdsområdet har de kunskaper som behövs.

SFS 2010:1874

Överklagande

Rubriken införd g. SFS2010-1874

Ett beslut som har fattats på en fiskestämma eller av en fiskevårdsområdesförenings styrelse får överklagas hos länsstyrelsen av den vars rätt berörs av beslutet. Beslut om att ta ut kontrollavgift får inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 31 §.

SFS 2010:1874

Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra veckor från dagen för beslutet. I fråga om beslut av en fiskevårdsområdesförenings styrelse räknas dock tidsfristen från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Fiskestämmans eller styrelsens beslut gäller omedelbart om inte länsstyrelsen beslutar annat.

SFS 2010:1874

Ett överklagat beslut enligt 39 § ska upphävas, om beslutet

 1. inte har tillkommit i behörig ordning,

 2. strider mot denna lag eller annan författning eller fiskevårdsområdesföreningens stadgar, eller

 3. kränker den klagandes enskilda rätt.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.

SFS 2010:1874

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

När ett beslut som länsstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag angår så många att en kopia av beslutet inte lämpligen kan skickas till var och en av dem, ska meddelande om beslutet införas i ortstidning. Tiden för överklagande ska då räknas från dagen för införandet.

Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 32 §.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc – Ang. 2 st. Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. inf. efter förvaltningslagen (2017:900) under FörvProc.

Rättsfall:

R 1986:121 anm. vid 10 §.

SFS 2010:1874

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:533

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982, då lagen (1960:130) om fiskevårdsområden skall upphöra att gälla.

2. I ärenden om bildande av fiskevårdsområde, i vilka förrättningssammanträde hållits eller kallelse till sådant sammanträde skett före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande gälla.

3. Fiskevårdsområden, som bildats enligt lagen (1960:130) om fiskevårdsområden, ombildas i samband med den nya lagens ikraftträdande och i fall som avses i punkt 2 vid bildandet till fiskevårdsområden och fiskevårdsområdesföreningar enligt den nya lagen. För sådana områdesföreningar skall bestämmelserna i 10, 12 och 13 §§ lagen (1960:130) om fiskevårdsområden gälla som om de upptagits som bestämmelser i stadgarna. Därjämte skall för dessa föreningar stadgandena i 14 § och 27 § andra stycket andra meningen sistnämnda lag äga tillämpning efter nya lagens ikraftträdande, såvitt tredje man är beroende av dem för sin rätt på grund av avtal eller förbindelse som ingåtts före ikraftträdandet.

4. Boställshavare, som själv brukar bostället, samt innehavare av besittningsrätt för obegränsad tid till fastighet, som tillhör kronan eller allmän inrättning, skall i frågor enligt denna lag anses som ägare till fisket.

5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1991:380

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1993:788

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1995:1709

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 1997:270

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

SFS 2009:794

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:1874

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller för sådana överträdelser som kan leda till sanktion enligt lagen och som har skett före ikraftträdandet.

SFS 2010:1944

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

SFS 2017:477

Denna lag träder i kraft d. 26 juni 2017.

Hänvisad författning:

Ang. verkställighetsföreskrifter till denna lag se F (1994:1716) om fisket etc. 6:7 med anm., här ovan – Jfr Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ, anm. under MB 11:.