Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket

Denna förordning upphör enligt F (2010:1879) att gälla den 15 januari 2011.

Utfärdad den 13 juni 1993

Statligt stöd till skogsbruket får lämnas enligt denna förordning i form av

 1. statsbidrag till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder,

 2. statsbidrag till anläggning och vård av ädellövskog.

Bidrag får lämnas till

 1. natur- och kulturmiljövårdsåtgärder som går utöver skogsvårdslagens krav,

 2. skogsodling med lövskog som är av värde för natur- och kulturmiljövården på mark som tagits ur jordbruksproduktion.

Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar 70 procent av den godkända kostnaden för åtgärden.

Bidrag till anläggning och vård av ädellövskog får lämnas till

 1. fullständiga åtgärder för anläggning av ädellövskog med högst 80 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,

 2. röjning av plantskog eller ungskog med högst 60 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,

 3. sådan utsyning av ädellövskog som utförs av Skogsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden,

 4. sådan rådgivning angående skötsel av ädellövskog som lämnas av Skogsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden.

SFS 2005:1161

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.

Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.

SFS 2005:1161

Ett beslut att bevilja bidrag skall förenas med villkor om att sökanden

 1. inom viss tid utför det arbete som avses med bidraget,

 2. underkastar sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som Skogsstyrelsen bestämmer,

 3. följer de villkor och föreskrifter i övrigt som Skogsstyrelsen bestämmer.

SFS 2005:1161

För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

Kalkning av skogsmark utförs inom ramen för en försöksverksamhet som leds av Skogsstyrelsen. Som villkor gäller att berörd markägare svarar för 20 procent av den beräknade kostnaden för kalkningen.

Frågor om kalkning av skogsmark prövas av Skogsstyrelsen.

SFS 2005:1161

Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2005:1161

Ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning meddelas av Skogsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:555

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 § 2 och 3 § d. 1 jan. 1994, och i övrigt d. 1 juli 1993.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före d. 1 juli 1993.

SFS 2005:1161

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före d. 1 jan. 2006. Ärenden som inte har avgjorts före d. 1 jan. 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.