Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Denna lag har enligt lag (1998:811) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1998:811).

Utfärdad den 15 december 1994.

In- och utförsel, handel m.m.

För att skydda vilt levande djur- och växtarter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i den mån det behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på området eller av andra skäl, meddela föreskrifter angående in- och utförsel, transport, handel, förvaring, preparering och förevisning avseende djur och växter. Föreskrifterna får också reglera motsvarande befattning med ägg, rom eller bo eller med annan produkt som utvunnits av djur eller växter.

Föreskrifter som avses i första stycket får, förutom annat, innefatta förbud mot eller krav på tillstånd eller andra särskilda villkor för sådana åtgärder som anges där.

Tillstånd får inte ges till den som underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt ett tidigare meddelat tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder något annat.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag och av villkor som meddelats med stöd av sådana föreskrifter skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Detta gäller också i fråga om tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 338/ 97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

SFS 1997:237

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen av den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte eller på grund av tillstånd tar sådan befattning med djur, växter, ägg, rom, bon eller produkter som avses i 1 §.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av

  1. föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag,

  2. villkor som meddelats med stöd av sådana föreskrifter som avses i 1 samt

  3. rådets förordning (EG) nr 338/97.

Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Underlåter någon att fullgöra sina skyldigheter enligt föreskrifter eller villkor som avses i första stycket eller enligt villkor som meddelats i samband med föreläggande, får myndigheten förordna om rättelse. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken. Verkställigheten sker på den försumliges bekostnad.

SFS 1997:237

För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, fordon och fartyg som används vid yrkesmässig eller annars i förvärvssyfte bedriven verksamhet eller som omfattas av tillstånd enligt denna lag och där göra undersökningar. Vad nu sagts gäller dock inte beträffande bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen enligt denna paragraf.

Avgifter

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för myndigheternas verksamhet.

Ansvar

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som i annat fall än som anges i 8 a § med uppsåt eller av oaktsamhet tar sådan befattning med djur, växter, ägg, rom, bon eller produkter av djur eller växter som strider mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § eller mot ett villkor i beslut i enskilt fall. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

SFS 1997:237

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot rådets förordning (EG) nr 338/97 eller mot villkor i beslut i enskilt fall som har meddelats med stöd av förordningen, såvitt avser

  1. import till Sverige,

  2. export och reexport från Sverige,

  3. handel med artificiellt förökade växter,

  4. transport och transitering, eller

  5. köp, försäljning och annan kommersiell åtgärd.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

SFS 1997:237

Om ett brott enligt 8 eller 8 a § är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen avsett exemplar av hotad, sällsynt eller värdefull art eller om den utförts vanemässigt eller i större omfattning.

SFS 1997:237

Till böter döms den som i en ansökan eller annan handling som ges in enligt denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen eller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97, med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att lämna en uppgift eller lämnar en oriktig uppgift om förhållanden av betydelse för tillstånd eller tillsyn.

SFS 1997:237

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

SFS 1997:237

Den som inte rättat sig efter ett vitesföreläggande enligt 5 § eller som överträtt ett vitesförbud enligt samma paragraf får inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Förverkande

Om någon har begått brott som avses i 8, 8 a eller 8 b §, skall egendom som nämns i 1 § och som gärningsmannen tagit befattning med, förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt.

I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

SFS 1997:237

Fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel som har använts eller medförts vid brott som avses i 8, 8 a eller 8 b § får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.

I stället för hjälpmedlet kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

SFS 1997:237

Tystnadsplikt

Den som har tagit befattning med ärende som avses i denna lag far inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Överklagande

En myndighets beslut i särskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut om meddelande av föreskrifter med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.